Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 10/2020

U S N E S E N Í  z 10. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 22.4.2020 v hlavním sále KD Beseda177/10/ZM/2020 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Vít Svoboda (KDU-ČSL), členové Zdeňka Koutná (ANO 2011), Vladimír Dušek (KSČM)
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro178/10/ZM/2020 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2020
 6. Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2020
 7. Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2020
 8. Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" z rozpočtu města
 9. Podnět k prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020
 10. Rozpočtové opatření č. 10/2020
 11. Regenerace MPZ Dačice 2020 - příspěvek z rozpočtu města
 12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Malý Pěčín (169)
 13. Prodej části pozemku p.č. 396/8 v k.ú. Prostřední Vydří (152)
 14. Prodej části pozemku p.č. 758/6 v k.ú. Prostřední Vydří (185)
 15. Prodej částí pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří (192)
 16. Směna částí pozemků v k. ú. Prostřední Vydří (46)
 17. Prodej části pozemku p.č. 2271/1 v k.ú. Dačice (42)
 18. Prodej pozemku p.č. st. 55 a část p.č. 80/1 v k.ú. Hradišťko u Dačic (178)
 19. Prodej pozemku p.č. 2429/205 v k.ú. Dačice (189)
 20. Koupě pozemku p. č. 784/14 v k. ú. Dačice (135)
 21. Koupě pozemků p.č. 2634/35, p.č. 1509/3 a p.č. 2633/259 v k.ú. Dačice (136) (137) (140)
 22. Budoucí koupě části pozemku p.č. 2634/35 a části pozemku p.č. 2633/292 v k.ú. Dačice (138) (139)
 23. Směna částí pozemků v k. ú. Dačice (45)
 24. Darovací smlouva - DSO Mikroregion Dačicko (15)
 25. Směna částí pozemků v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic (42)
 26. Využití předkupního práva
 27. Souhlas se zatížením pozemku zástavním právem
 28. Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Městem Dačice při přístavbě a rekonstrukci sportovní haly (170)
 29. Výběrové řízení na koupi pozemku p.č. 2521/7 v k. ú. Dačice (171)
 30. Zpráva o činnosti rady
 31. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro179/10/ZM/2020 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 9. zasedání konaném 12. 2. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro180/10/ZM/2020 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2020 společnosti Sdílení o.p.s., Masarykova 330, Telč, ve výši 80 000 Kč, na zajištění mobilní hospicové péče.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


181/10/ZM/2020 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2020, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, ve výši 200 000 Kč, na provoz chráněného bydlení Dačické okénko.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro182/10/ZM/2020 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2020, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, ve výši 200.000 Kč,  na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro183/10/ZM/2020 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu z rozpočtu města na "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" spolkům dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
184/10/ZM/2020 Podnět k prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání podnětu ve smyslu § 16b zákona o místních poplatcích správci poplatku k úplnému prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 všem poplatníkům z moci úřední dle § 16b zákona o místních poplatcích z důvodu živelní pohromy - epidemie koronaviru SARS CoV-2.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:2;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
185/10/ZM/2020 Rozpočtové opatření č. 10/2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 v těchto objemech: příjmy -2.550.000,00 Kč, výdaje -2.550.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


186/10/ZM/2020 Regenerace MPZ Dačice 2020 - příspěvek z rozpočtu města
1.poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 23.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2020 v rámci Programu regenerace MPZ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro187/10/ZM/2020 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Malý Pěčín (169)

I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemků pod místní komunikací č. 3c a č. 4c, a to pozemku:

 • p. č. 1007/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. Malý Pěčín,
 • p. č. 1007/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. Malý Pěčín,
 • p. č. 1007/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 647 m2 , odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 1007/3 v k.ú. Malý Pěčín,
 • p. č. 1007/3 - statní plocha, ostatní komunikace o zbývající výměře 3367 m2,

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro188/10/ZM/2020 Prodej části pozemku p.č. 396/8 v k.ú. Prostřední Vydří (152)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to části pozemku p.č. 396/8 - ostatní plocha, neplodná půda, oddělené geometrickým plánem č. 105-8568/2019 a označené jako p.č. 396/9 o výměře 232 m2, do výlučného vlastnictví paní Jiřiny Růnové, bytem Prostřední Vydří čp. 19, 380 01 Dačice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 46.400,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


Hlasování:189/10/ZM/2020 Prodej části pozemku p.č. 758/6 v k.ú. Prostřední Vydří (185)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 758/29 - ostatní plocha o výměře 16 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 109-8813/2020 z pozemku p.č. 758/6 v k.ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Vydří.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


190/10/ZM/2020 Prodej částí pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří (192)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemku 758/22 - ostatní plocha  v k.ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví žadatelů a vlastníků sousedních nemovitostí pro účely vybudování sjezdů k rodinným domům, a to prodej:

 • pozemku p.č. 758/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 110-8814/2020 z pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • pozemku p.č. 758/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 110-8814/2020 z pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░ ░░░░ ░░░ , a ░░░░ ░░░░  , do podílu k id. 63/100, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • pozemku p.č. 758/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 110-8814/2020 z pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • prodej pozemku p.č. 758/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 110-8814/2020 z pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.  

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
191/10/ZM/2020 Směna částí pozemků v k. ú. Prostřední Vydří (46)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků s finančním vyrovnáním v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to pozemků p. č. 758/27 - ostatní plocha o výměře 191 m2 a p.č. 758/24 - ostatní plocha o výměře 18 m2 - zahrada z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemek p. č. 758/34 - ostatní plocha o výměře 56 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 110-8814/2020 z pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
192/10/ZM/2020 Prodej části pozemku p.č. 2271/1 v k.ú. Dačice (42)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 2271/1 - orná půda, oddělenou geometrickým plánem č. 2954-8828/2020 a označenou p.č. 2271/218 o výměře 381 m2, do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 234.315,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
193/10/ZM/2020 Prodej pozemku p.č. st. 55 a část p.č. 80/1 v k.ú. Hradišťko u Dačic (178)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí  v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p.č. st. 55 o výměře 33 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 80/5 o výměře 482 m2 - ostatní plocha, oddělených na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 213-8789/2019 z pozemku p.č. 80/1, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy na prodej nemovitostí v k.ú. Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro194/10/ZM/2020 Prodej pozemku p.č. 2429/205 v k.ú. Dačice (189)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 2429/205 - ostatní plocha o výměře 6 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2948-8815/2020 z pozemku p.č. 2429/15 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví níže uvedených vlastníků bytových jednotek v bytovém domě v ulici Máchova 441, 422 a 443, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.540,- Kč s přičtením nákladů spojených s prodejem, a to takto:

 1. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k id. podílu ve výši 2/125 do SJM,               
 2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, k id. podílu ve výši 17/500,             
 3. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 23/1000,            
 4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 17/500 do SJM,
 5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ , k id. podílu ve výši 1/125,
 6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , k id. podílu ve výši 17/500 do SJM,
 7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , k id. podílu ve výši 27/1000,
 8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 27/1000 do SJM,
 9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 27/1000,
 10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k id. podílu ve výši 13/500,
 11.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ k id. podílu ve výši 13/500 do SJM, 
 12.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , k id. podílu ve výši 1/125,
 13.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 13/500,
 14.  Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, IČ: 00038300, sídlem Na Piketě 535, 377 01 Jindřichův Hradec, k id. podílu ve výši 141/250,
 15.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 27/1000,
 16.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 2/125,
 17.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░ , k id. podílu ve výši 27/1000,
 18.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 19. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, k id. podílu ve výši 17/500, dle přílohy usnesení č. 1.

 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Dačice (189).
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro195/10/ZM/2020 Koupě pozemku p. č. 784/14 v k. ú. Dačice (135)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 784/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 476 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy na pozemek p.č. 784/14 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro196/10/ZM/2020 Koupě pozemků p.č. 2634/35, p.č. 1509/3 a p.č. 2633/259 v k.ú. Dačice (136) (137) (140)

I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v rámci stavby "Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Lávkami", a to pozemků:

 • p.č. 2634/35 o výměře 3 m2 v k.ú. Dačice ze společného jmění ░░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
 • p. č. 1509/3 o výměře 8 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░  do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,  
 • p.č. 2633/259 o výměře 22 m2 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.  

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv na koupi pozemků v k.ú. Dačice
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


197/10/ZM/2020 Budoucí koupě části pozemku p.č. 2634/35 a části pozemku p.č. 2633/292 v k.ú. Dačice (138) (139)
I. Zastupitelstvo města schvaluje budoucí koupě částí nemovitostí v rámci stavby "Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Lávkami", a to:

 •  části pozemku p.č. 2633/292 o přibližné výměře 1 m2 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1. 
 • části pozemku p.č. 2633/55 o přibližné výměře 1 m2 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích kupních v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

198/10/ZM/2020 Směna částí pozemků v k. ú. Dačice (45)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v obci a katastrálním území Dačice v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami", a to pozemku p. č. 1502/3 - zahrada o výměře 34 m2 vzniklého na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2953-8838/2020 z  dílu "c" o výměře 26 m2 odděleného z pozemku p.č. 1502/1 a dílu "d" o výměře 8 m2 odděleného z pozemku p.č. 1502/3 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemek p. č. 2640/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 165 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 2953-8838/2020 z pozemku p.č. 2640/10 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro199/10/ZM/2020 Darovací smlouva - DSO Mikroregion Dačicko (15)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování věcí z výlučného vlastnictví DSO Mikroregion Dačicko do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy na věci umístěné v okolí naučné stezky.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro200/10/ZM/2020 Směna částí pozemků v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic (42)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to pozemku p.č. 1759/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 239 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 168-8808/2020 z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemek p.č. 1640/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 655 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 168-8808/2020 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro201/10/ZM/2020 Využití předkupního práva
I. Zastupitelstvo města schvaluje využití předkupního práva na koupi pozemku p.č. 2945/3 - orná půda o výměře 819 m2 v k.ú. Dačice z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, za původní cenu dle kupní smlouvy 728 910,- Kč, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro202/10/ZM/2020 Souhlas se zatížením pozemku zástavním právem
I. Zastupitelstvo města vyslovuje souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům p.č.  2271/195, 2271/196, 2271/210 a 2271/211 v k.ú. Dačice - ve výlučném vlastnictví firmy REALIA Dačice s.r.o., IČ: 08059438, se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9 , ke kterým je vázán zákaz zatížení a výhrada zpětné koupě ve prospěch oprávněného subjektu - města Dačice,  a to na zajištění úvěru od Komerční banky, a.s. na základě úvěrové smlouvy č. 99025316347 ze dne 25. 3. 2020 za účelem: financování výstavby projektu "Retail Park Dačice" (cca 3 100 m2 obchodních ploch, k. ú. Dačice, p. č. 2271/120, 2271/195, 2271/196, 2271/210, 2271/211) v Dačicích za účelem dlouhodobého pronájmu." 
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro203/10/ZM/2020 Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Městem Dačice při přístavbě a rekonstrukci sportovní haly (170)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci  mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, a městem Dačice, jejímž předmětem je smluvní ujednání podmínek pro realizaci přístavby a rekonstrukce sportovní haly v ulici Vápovská v Dačicích, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o spolupráci s Jihočeským krajem.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro204/10/ZM/2020 Výběrové řízení na koupi pozemku p.č. 2521/7 v k.ú. Dačice (171)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
účast města Dačice, jako zájemce, ve výběrovém řízení na koupi pozemku ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
II. Zastupitelstvo města schvaluje v případě vítězství ve výběrovém řízení uzavření kupní smlouvy, která bude mít tyto náležitosti:

 • Prodávajícím bude Česká republika,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města v případě vítězství ve výběrovém řízení  podpisem kupní smlouvy, která bude mít tyto náležitosti:

 • Prodávajícím bude Česká republika, ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluvena
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    ProIng. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru