Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 10/2024

U S N E S E N Í  z 10. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 25. 4. 2024 v hlavním sále KD Beseda169/10/ZM/2024 Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Hana Švarcová (ODS), členové Ing. Karel Macků (KDU-ČSL), Petr Kiessling (KSČM)
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Zdržel se             KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Zdržel se             ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
170/10/ZM/2024 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl upraven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Koupě pozemku p. č. 1131/60 v k. ú. Dolní Němčice (163)
 6. Prodej části pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (263)
 7. Prodej pozemku p. č. 521/34 v k. ú. Bílkov (264)
 8. Prodej částí pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice (266)
 9. Dohoda o zániku předkupního práva k částem pozemků - areál nemocnice (217)
 10. Záměr bezúplatného převodu AVZO (26)
 11. Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2024
 12. Rozpočtové opatření č. 8/2024
 13. Zápis z finančního výboru
 14. Zápis z kontrolního výboru
 15. Zpráva o činnosti rady
 16. Diskuse a interpelace
 17. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

171/10/ZM/2024 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 9. zasedání konaném 27. 2. 2024.
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
172/10/ZM/2024 Koupě pozemku p. č. 1131/60 v k. ú. Dolní Němčice (163)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 1131/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy na pozemek p.č. 1131/60 v k.ú. Dolní Němčice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
173/10/ZM/2024 Prodej části pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (263)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 24/34 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 220 m 2 a p.č. 24/35 - ostatní plocha o výměře 257 m2, oba pozemky oddělené geometrickým plánem č. 229-9856/2024 z pozemku p.č. 24/1 v obci Dačice a katastrální území Hradišťko u Dačic, z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (každému id. 1/2).
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
174/10/ZM/2024 Prodej pozemku p. č. 521/34 v k. ú. Bílkov (264)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku p. č. 521/34 v k. ú. Bílkov do výlučného vlastnictví společnosti House, Flat and Trading estate spol. s r.o., Křižíkova 52/48c, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 08211361, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

175/10/ZM/2024 Prodej částí pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice (266)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 2429/214 o výměře 7 m2 a p.č. 2429/215 o výměře 6 m2, oba oddělené geometrickým plánem č. 3205-9855/2024 z pozemku p.č. 2429/15 v obci a katastrálním území Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví níže uvedených vlastníků bytových jednotek v bytovém domě v ulici Máchova 441, 442 a 443, a to takto:

 1. ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k id. podílu ve výši 16/1000 do SJM,               
 2. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k id. podílu ve výši 17/500,             
 3. ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 23/1000,            
 4. ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 34/1000 do SJM,
 5. ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k id. podílu ve výši 8/1000,
 6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ k id. podílu ve výši 17/1000,
 7. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ i id. podílu ve výši 17/1000,
 8. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , k id. podílu ve výši 27/1000,
 9. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k id. podílu ve výši 27/1000 do SJM,
 10. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k id. podílu ve výši 27/1000,
 11. ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k id. podílu ve výši 13/500,
 12. ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k id. podílu ve výši 26/1000 do SJM, 
 13.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ k id. podílu ve výši 8/1000,
 14.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k id. podílu ve výši 26/1000,
 15.  Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, IČ: 00038300, sídlem Na Piketě 535, 377 01 Jindřichův Hradec, k id. podílu ve výši 564/1000,
 16. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k id. podílu ve výši 27/1000,
 17. ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k id. podílu ve výši 16/1000,
 18. ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. podílu ve výši 27/1000,
 19.  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , k id. podílu ve výši 16/1000,
 20.  ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , k id. podílu ve výši 17/500, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
176/10/ZM/2024 Dohoda o zániku předkupního práva k částem pozemků – areál nemocnice (217)
I. Zastupitelstvo města schvaluje odložení projednání bodu Dohoda o zániku předkupního práva k částem pozemků - areál nemocnice a pověřuje vedení města jednat s vedením JčK o zřízení veřejného parkoviště na náklady JčK.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM177/10/ZM/2024 Záměr bezúplatného převodu AVZO (26)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu budovy - stavba občanského vybavení čp. 78/III, nacházející se na pozemku p. č. 1993/9 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky CENTROPEN Dačice, p.s., IČ 71213902,  do výlučného vlastnictví města Dačice.  
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se               KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

178/10/ZM/2024 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2024
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, ve výši 300 000 Kč na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2024  za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
179/10/ZM/2024 Rozpočtové opatření č. 8/2024
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2024 v těchto objemech:
    příjmy 1.373.882,00 Kč, výdaje 1.373.882,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

180/10/ZM/2024 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 9. schůze kontrolního výboru, která se konala 15. 4. 2024.
II. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly přidělování příspěvků a grantů v roce 2024
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                      KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                      KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru