Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 11/2020

U S N E S E N Í  z 11. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 17.6.2020 v hlavním sále KD Beseda
205/11/ZM/2020 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Petr Nováček (KDU-ČSL), členové Miloš Novák (ANO 2011), Vlastislav Švec (KSČM)
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
206/11/ZM/2020 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl zveřejněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Informace o Nemocnici Dačice a. s.
 6. Cena města Dačice za rok 2019
 7. Zápis z finančního výboru
 8. Závěrečný účet města za rok 2019
 9. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2019
 10. Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2020
 11. Koupě lesního pozemku v k. ú. Hradišťko u Dačic (141)
 12. Prodej části pozemku p.č. 2731 v k.ú. Dačice (193)
 13. Prodej pozemků p.č. 2271/166 a 2271/207 v k.ú. Dačice(106)
 14. Prodej pozemku p. č. 50 a části pozemku p. č. 48 v k.ú. Lipolec (179)
 15. Prodej části pozemku p.č. 1012/1 v k.ú. Malý Pěčín (190)
 16. Prodej bytové jednotky 87/3 v k.ú. Dačice (191)
 17. Koupě pozemku 2945/3 v k. ú. Dačice (142)
 18. ZTV Za Školou - dodatek č.1 k Zásadám prodeje stavebních pozemků
 19. Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2020
 20. Informace o činnosti Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky upravované v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí a zahájení příprav místního referenda
 21. Zpráva o činnosti rady
 22. Diskuse a interpelace
 23. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
207/11/ZM/2020 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 10. zasedání konaném 22. 4. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
208/11/ZM/2020 Informace o Nemocnici Dačice a. s.
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace ředitelky Nemocnice Dačice a. s. o aktuální situaci v nemocnici

II. Zastupitelstvo města projednalo na podnět předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic a.s. MUDr. Zuzany Roithové, MBA otázku částečného řešení finanční ztráty Nemocnice Dačice a.s. způsobené mimo jiné nájmem majetku používaného k činnosti nemocnice s tím, že pro případné rozhodnutí o souhlasu s převodem majetku z Jihočeského kraje na Nemocnici Dačice a.s. a tím snížení ztráty je potřeba ve spolupráci s krajem připravit návrh řešení.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
209/11/ZM/2020 Cena města Dačice za rok 2019

I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice za rok 2019:

 • v kategorii Jiné (celoživotní působení v oblasti vzdělávání, sportu a kultury) Mgr. Pavlu Novotnému, bytem Na Sádkách 128/IV, Dačice, 
 • v kategorii Jiné (celoživotní přínos pro město v oblasti požární ochrany) Pavlu Přibylovi, bytem Jižní 294/V, Dačice

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
210/11/ZM/2020 Závěrečný účet města za rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Dačice za rok 2019.
II. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2019, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
211/11/ZM/2020 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele Výsledek hlasování
Jiří Albrecht souhlas
Ing. Jan Bartošek souhlas
Kateřina Bartošová souhlas
Ing. Jiří Baštář souhlas
Vladimír Dušek souhlas
MUDr. Ladislava Fabešová omluvena
Ing. Zdenka Koutná souhlas
Milan Kubek souhlas
Ing. Eva Macků omluvena
Ing. Karel Macků souhlas
Ing. Kateřina Marková souhlas
Milan Navrátil souhlas
Petr Nováček souhlas
Bc. Miloš Novák souhlas
Ludmila Rehartová souhlas
Bc. Martin Rychlík souhlas
Ing. Luboš Stejskal souhlas
Bc. Vít Svoboda souhlas
Vlastislav Švec ml. souhlas
Mgr. Bohumil Šuhaj souhlas
Mgr. Milan Točík souhlas
Ing. Richard Tůma omluven

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2019 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

212/11/ZM/2020 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2020  za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo:Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
213/11/ZM/2020 Koupě lesního pozemku v k. ú. Hradišťko u Dačic (141)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to lesního pozemku p.č. 681 o výměře 2205 m2 z výlučného vlastnictví ░░ ░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.   
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

214/11/ZM/2020 Prodej části pozemku p.č. 2731 v k.ú. Dačice (193)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 2731 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


215/11/ZM/2020 Prodej pozemků p.č. 2271/166 a 2271/207 v k.ú. Dačice(106)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej předmětných pozemků do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro216/11/ZM/2020 Prodej pozemku p. č. 50 a části pozemku p. č. 48 v k.ú. Lipolec (179)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej předmětných pozemků do   ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a zřízení práv věcných břemen.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro217/11/ZM/2020 Prodej části pozemku p.č. 1012/1 v k.ú. Malý Pěčín (190)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku p.č. 1012/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 120 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro218/11/ZM/2020 Prodej bytové jednotky 87/3 v k.ú. Dačice (191)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej předmětné nemovitosti do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


219/11/ZM/2020 Koupě pozemku 2945/3 v k. ú. Dačice (142)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 2945/3 o výměře 819 m2 z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o svěřené správě  finančních prostředků.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro220/11/ZM/2020 ZTV Za Školou - dodatek č.1 k Zásadám prodeje stavebních pozemků
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 1 k Zásadám prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro221/11/ZM/2020 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2020
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány dne 10. 2. 2020 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let a anketou Mobilního rozhlasu.

Sociologická studie (řazeno abecedně):

 •   Jiné téma (spontánně) - Obchvat města
 •    Opravit komunikace ve městě (povrchy)
 •    Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt)
 •    Řešit nedostatek lékařů
 •    Vracet zeleň do ulic
 •    Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou pohotovost
 •    Zajistit vyšší teplotu vody na koupališti
 •    Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí
 •    Znovu zavést autobusové spoje Dačice - Brno - Dačice
 •    Zvětšit tělocvičnu v SŠTO 
   

Anketa Mobilního rozhlasu (řazeno abecedně):

 • Chránit zemědělský půdní fond - využitím brownfieldu
 • Opravit komunikace ve městě (povrchy)
 • Postavit krytý bazén se sportovní halou (jeden objekt)
 • Řešit nedostatek lékařů
 • Vracet zeleň do ulic
 • Vytvářet tůně a obnovit meandry na řece
 • Zajistit (nepřetržitou) chirurgickou pohotovost
 • Zakázat vystavování zboží na fasádách na Palackého náměstí
 • Znovu zavést autobusové spoje Dačice - Brno - Dačice
 • Zavést jiný systém prodeje vstupenek na kulturní představení - kombinovat nákup po internetu s nákupem na Infocentru 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky pocitové mapy města Dačice, které jsou uvedené v příloze usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
222/11/ZM/2020 Informace o činnosti Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky upravované v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí a zahájení příprav místního referenda
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Petičního výboru ve věci návrhu křižovatky upravované v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí.
II. Zastupitelstvo města schvaluje zahájení příprav na vypsání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění týkajícího se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí tak, aby se mohlo konat současně s volbami do zastupitelstva kraje (2.10. a 3.10. 2020).
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se:3;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Omluven
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Omluven
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru