Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 12/2020

U S N E S E N Í  z 12. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 9.9.2020 v hlavním sále KD Beseda223/12/ZM/2020 Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Ing. Eva Macků (ODS), členové Milan Navrátil (ANO 2011), Vladimír Dušek (KSČM)
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
224/12/ZM/2020 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl zveřejněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020-2021
 6. Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021
 7. Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
 8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020
 9. Použití Fondu rezerv a rozvoje
 10. Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. Komenského
 11. Prodej pozemku p. č. 758/30 v k. ú. Prostřední Vydří (192)
 12. Prodej pozemků p. č. 79/6 a p.č. 79/7 a zřízení věcného břemene na p. č. 79/1 v k. ú. Dačice (197)
 13. Prodej bytové jednotky 87/4 v k.ú. Dačice (186)
 14. Budoucí koupě části pozemku p. č. 2317/6 a části pozemku p. č. 2324/5 v k. ú. Dačice (144)
 15. Záměr bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Bílkov (173)
 16. Směna rybníků v k.ú. Borek u Dačic a k.ú. Myslůvka (47)
 17. Zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 497/2017
 18. Přípravy místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
 19. Zápis z kontrolního výboru
 20. Zpráva o činnosti rady
 21. Diskuse a interpelace
 22. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

 

225/12/ZM/2020 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 11. zasedání konaném 17. 6.  2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

226/12/ZM/2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020-2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na období 2020 - 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

227/12/ZM/2020 Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021 společnosti Ledax o. p. s., Riegrova 1756/51, České Budějovice za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro228/12/ZM/2020 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 51.051 Kč Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice na zakoupení nových nočních stolků k lůžkům na stanici Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Dačice a.s. a na zakoupení bezdotykových desinfekčních přístrojů.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

229/12/ZM/2020 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020 na akce obnovy realizované v rámci Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2020:   

 1. "III. etapa obnovy vnějších omítek a obnova a nátěry oken a dveří a další související práce" - obnova nemovité kulturní památky Klášter bosých karmelitek, Jemnická čp. 21/III v Dačicích, rejstř. č. ÚSKP 22086/3-1831, viz příloha č. 3
 2. "Restaurování varhan z kostela sv. Antonína Paduánského, v areálu kláštera Bosých karmelitek Dačice" - obnova movité kulturní památky, která je pevně spojena se stavbou areálu Kláštera bosých karmelitek, Jemnická čp. 21/III v Dačicích, rejstř. č. ÚSKP 22086/3-1831


[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

230/12/ZM/2020 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Zastupitelstvo města schvaluje schválit použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 18 mil. Kč na překlenutí možného nedostatku peněžních prostředků, na úhradu provozních výdajů v časové a věcné souvislosti s tím, že po obdržení dotace od MMR na "Přístavbu učeben k ZŠ Komenského" budou použité prostředky převedeny zpět do Fondu rezerv a rozvoje.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

231/12/ZM/2020 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. Komenského
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 8 zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:PřijatO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

232/12/ZM/2020 Prodej pozemku p. č. 758/30 v k. ú. Prostřední Vydří (192)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 758/30 o výměře 68 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 110-8814/2020 z pozemku p. č. 758/22 v k. ú. Prostřední Vydří, z výlučného vlastnictví města Dačice do společného jmění░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

233/12/ZM/2020 Prodej pozemků p. č. 79/6 a p.č. 79/7 a zřízení věcného břemene na p. č. 79/1 v k. ú. Dačice (197)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 79/6  - ostatní plocha o výměře 11 m2 a  p.č. 79/7 - ostatní plocha o výměře 1 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2978-48338/2020 z pozemku p.č. 79/1 v obci a k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví k id. 1/2 ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Dačice podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

234/12/ZM/2020 Prodej bytové jednotky 87/4 v k.ú. Dačice (186)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej předmětné nemovitosti do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

235/12/ZM/2020 Budoucí koupě části pozemku p. č. 2317/6 a části pozemku p. č. 2324/5 v k. ú. Dačice (144)
I. Zastupitelstvo města schvaluje budoucí koupi částí nemovitostí v rámci stavby "Obnova části přívodního řadu Slavonice - Dačice, 1. a 2. etapa", a to části pozemku p. č. 2317/6 o přibližné výměře 75 m2 a části pozemku p. č. 2324/5 o přibližné výměře 25 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy budoucí kupní.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

236/12/ZM/2020 Záměr bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Bílkov (173)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu části nemovitosti pro účely rozšíření skládky komunálního odpadu Borek, a to části pozemku p. č. 1259/2 o přibližné výměře 74 m2 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.

II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 1259/2 o výměře 74 m2 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

237/12/ZM/2020 Směna rybníků v k.ú. Borek u Dačic a k.ú. Myslůvka (47)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření směny rybníků a okolních pozemků, a to Obecní rybník na pozemku p.č. 352 - vodní plocha o výměře 3435 m2 a dále pozemky p.č. 351 - ostatní plocha o výměře 862 m2, p.č. 350 - trvalý travní porost o výměře 3813 m2 a p.č. 353 - ostatní plocha o výměře 219 m2 v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic a rybník Hlodačky na pozemku p.č. 238 - vodní plocha o výměře 4621 m2 a dále pozemky p.č. st. 86 - vodní dílo/hráz o výměře 907 m2, p.č. 244/2 - trvalý travní porost o výměre 182 m2 a p.č. 244/3 - trvalý travní porost o výměře 226 m2 v obci Dačice a katastrální území Borek u Dačic z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, směnou za rybník v k.ú. Myslůvka na pozemku p.č. 3028 - vodní plocha o výměře 17983 m2 a dále pozemky p.č. 505 - vodní dílo/hráz o výměře 1166 m2, p.č. 3029 - trvalý travní porost o výměře 5707 m2 a p.č. 3290 - trvalý travní porost o výměře 800 m2 v obci Černíč a katastrálním území Myslůvka z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:2; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Zdržel se


 

238/12/ZM/2020 Zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 497/2017
I. Zastupitelstvo města nesouhlasí s uzavřením dohody o zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 25.9.2017 mezi městem Dačice, jako oprávněným ze smlouvy a prodávajícím, a společností Sportlov s.r.o., IČ 28071620, se sídlem Masarykova 263/I, 380 01 Dačice, jako zavázaným ze smlouvy a kupujícím, na základě důvodů uvedených v předložené žádosti.

II. Zastupitelstvo města souhlasí

 1. s dalším postupem podle existující platné smlouvy,
 2. s vrácením doplatku kupní ceny ve výši 504 900 Kč, který měl být zaplacen až před podpisem kupní smlouvy, a to pokud o jeho vrácení společnost Sportlov s.r.o. písemně zažádá.


[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Zdržel se
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

239/12/ZM/2020 Přípravy místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu svého usnesení č. 222/11/ZM/2020/ Veřejný v tom smyslu, že: schvaluje pokračování v přípravách na vypsání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění, týkajícího se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí tak, aby se mohlo konat na podzim 2021 současně s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru