Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 16/2021

U S N E S E N Í  ze 16. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 14.4.202 v hlavním sále KD Beseda


277/16/ZM/2021 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), členové Vladimír Dušek (KSČM), Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH)
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

278/16/ZM/2021 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl upraven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2021
 6. Změna grantového programu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021"
 7. Podpora linky Dačice- Brno
 8. Regenerace MPZ Dačice 2021 - příspěvek z rozpočtu města
 9. Směna pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k. ú. Dačice (52)
 10. Směna pozemků p.č. 2216 a části p.č. 2217/1 v k.ú. Dačice (53)
 11. Oprava rybníka "Koupaliště", Malý Pěčín
 12. Výběrové řízení na koupi nemovitého, movitého majetku a zásob (149)
 13. Koupě pozemků p.č. 770/5 , 770/11 a 775/2 v k.ú. Hradišťko u Dačic (147)
 14. Prodej části pozemku p.č. 1230/2 v k.ú. Dačice (202)
 15. Prodej pozemku p. č. 2797/7 s zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (210)
 16. Bezúplatný převod pozemku p. č. 72/5 v k. ú. Bílkov (185)
 17. Budoucí dohoda o bezúplatném převodu inženýrské sítě v k.ú. Dačice (383)
 18. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 19. Schválení vybraných akcí k realizaci a zařazení do rozpočtu v případě schválení dotace
 20. Vzdání se zástavního práva na budově kuželny
 21. Zpráva o činnosti rady
 22. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

 

 

279/16/ZM/2021 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 15. zasedání konaném 17. 2. 2021
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

280/16/ZM/2021 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 společnosti Sdílení o.p.s., Masarykova 330, Telč, ve výši 80.000 Kč, na zajištění mobilní hospicové péče.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro281/16/ZM/2021 Změna grantového programu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021"
Zastupitelstvo města schvaluje snížení minimálního počtu pravidelné činnosti pro své členy na 15x za rok v grantovém programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

282/16/ZM/2021 Podpora linky Dačice- Brno
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory formou jednorázového daru ve výši 46 075 Kč na částečné řešení finanční ztráty provozovatele autobusové linky Dačice - Brno a zpět související s dopravní potřebou města, firmě UNITED BUSES s. r. o., Náměstí Přemysla Otakara II 33, České Budějovice, IČ: 08813116. 
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
III. Zastupitelstvo města ukládá Štěpánové Lucii zajistit zveřejnění v Registru smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 


 

283/16/ZM/2021 Regenerace MPZ Dačice 2021 - příspěvek z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 67.000 Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

284/16/ZM/2021 Směna pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k. ú. Dačice (52)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí pro plánovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků" v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to takto:
pozemek p. č. 1638/1 - vodní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic z výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemky p. č. 2472/6 - orná půda o výměře 40 m2  a p. č. 2463/2 - trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s. r. o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1. 
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

285/16/ZM/2021 Směna pozemků p.č. 2216 a části p.č. 2217/1 v k.ú. Dačice (53)
Zastupitelstvo města neschvaluje směnu pozemků v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 2216 o výměře 374 m2 a části pozemku p.č. 2217/1 o přibližné výměře 400 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ směnou za pozemek p.č. 2222/3 o výměře 1084 m2 z výlučného ░░░░ ░░░░ ░░░░  do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

286/16/ZM/2021 Oprava rybníka "Koupaliště", Malý Pěčín
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce "Oprava rybníka "Koupaliště", Malý Pěčín", na kterou byla MZe akceptována žádost o poskytnutí podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

 

287/16/ZM/2021 Výběrové řízení na koupi nemovitého, movitého majetku a zásob (149)
I. Zastupitelstvo města schvaluje účast města Dačice, jako zájemce, ve výběrovém řízení na koupi nemovitého, movitého majetku a zásob osiva včetně zásob MTZ a sadebního materiálu v k.ú. Český Rudolec a Mrákotín u Telče (Lesní školka Vostezy) za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, s nabídkovou cenou složenou tak, aby celková cena činila 15.068.000,00 Kč .
II. Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením složení jistoty ve výši 1.000.000,-- Kč v případě podání vítězné nabídky.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Zdržel se
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

288/16/ZM/2021 Koupě pozemků p.č. 770/5 , 770/11 a 775/2 v k.ú. Hradišťko u Dačic (147)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v obci Dačice, k. ú. Hradišťko u Dačic, a to pozemků p. č. 770/5, 770/11 a 775/2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

289/16/ZM/2021 Prodej části pozemku p.č. 1230/2 v k.ú. Dačice (202)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP č. 2970-657/2020 dílu "a" a dílu "b" pozemku p. č.  1230/2 do výlučného vlastnictví společnosti EG.D a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 


 

290/16/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 2797/7 a zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (210)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2797/7 - ostatní plocha o výměře 25 m2  v obci a k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

 

291/16/ZM/2021 Bezúplatný převod pozemku p. č. 72/5 v k. ú. Bílkov (185)
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 72/5 - ostatní plocha o výměře 10 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 350-9051/2020 z pozemku p.č. 72/4 v k.ú. Bílkov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření svěřenou pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice. 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Bílkov.

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]


 

292/16/ZM/2021 Budoucí dohoda o bezúplatném převodu inženýrské sítě v k.ú. Dačice (383)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí dohody o bezúplatném převodu stavby vodovodního řadu, uzavřené mezi stavebníky a investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími převodci, a městem Dačice, jako budoucím nabyvatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí dohody o převodu inženýrské sítě v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

293/16/ZM/2021 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, dle přílohy usnesení, a vydává ji pod číslem 2/2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

294/16/ZM/2021 Schválení vybraných akcí k realizaci a zařazení do rozpočtu v případě schválení dotace
I. Zastupitelstvo města schvaluje v případě schválení dotace zařadit vybrané akce do rozpočtu Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

295/16/ZM/2021 Vzdání se zástavního práva na budově kuželny
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost TJ Centropen Dačice, z. s., IČ: 42408385, Sokolská 565, 380 01 Dačice, o návratnou finanční výpomoc (půjčku) na spolufinancování akce "Přístavba a stavební úpravy kuželny."
II. Zastupitelstvo města se vzdává zástavního práva k budově č. p. 565 v části obce Dačice V (budova kuželny na pozemku p. č. 894 v k. ú. Dačice), které vzniklo na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřené dne 19.10.2000 mezi městem Dačice a TJ Centropen Dačice, z. s., IČ: 42408385, Sokolská 565, 380 01 Dačice, a které zajišťuje budoucí pohledávky města Dačice z citované smlouvy ve výši 157 400 Kč a ve výši 300 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Omluven
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

    
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru