Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 17/2021

U S N E S E N Í  ze 17. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 23.6.2021 v hlavním sále KD Beseda
296/17/ZM/2021 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Petr Nováček (KDU-ČSL), členové Ing. Zdeňka Koutná (ANO 2011), Mgr. Milan Točík (MZH)
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

297/17/ZM/2021 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje zařadit do programu bod 34 - Zápis z kontrolního výboru.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

298/17/ZM/2021 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2021 - 2023
 6. Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2021
 7. Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2021
 8. Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2021
 9. Cena města Dačice za rok 2020
 10. Smlouva o zápůjčce TJ Centropen Dačice, z. s.
 11. Koupě Lesní školka Vostezy v k. ú. Český Rudolec a Mrákotín u Telče (149) (152)
 12. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Městské lesy Dačice s. r. o.
 13. Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří"
 14. Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na spolufinancování projektové přípravy akce "A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec"
 15. Zápis z finančního výboru
 16. Závěrečný účet města za rok 2020
 17. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2020
 18. Rozpočtové opatření č. 12/2021
 19. Rozpočtové opatření č. 13/2021
 20. Použití Fondu rezerv a rozvoje
 21. Rámec pro poskytnutí investičního úvěru
 22. Směna pozemků v k. ú. Malý Pěčín (54)
 23. Prodej částí pozemků p. č. 164/4 a 1402/8 v k. ú. Chlumec u Dačic (207)
 24. Prodej pozemku p. č. 2273/6 v k. ú. Dačice (208)
 25. Prodej části pozemku p.č. 493 v k.ú. Velký Pěčín (209)
 26. Prodej části pozemku p. č. 1270/27 a části pozemku p. č. 1270/1 v k. ú. Bílkov (216)
 27. Koupě pozemku p. č. 1131/25 v k. ú. Dolní Němčice - Hostkovice (111)
 28. Koupě podílů k id. 1/2 na pozemcích p.č. 2679/19 a p.č. 2675/9 v k.ú. Dačice (151)
 29. Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města Dačice v k. ú. Dačice (188)
 30. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (189)
 31. Schválení revize a aktualizace Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030) a souvisejících dokumentů
 32. Přípravy místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
 33. Zpráva o činnosti rady
 34. Zápis z kontrolního výboru
 35. Diskuse a interpelace
 36. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

299/17/ZM/2021 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se soulasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 16.zasedání konaném 14.4.2021. 
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

300/17/ZM/2021 Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2021 - 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2021 - 2023 společnosti Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

301/17/ZM/2021 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2021I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, ve výši 200 000 Kč, na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

302/17/ZM/2021 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův  Hradec, ve výši 200.000 Kč, na provoz chráněného bydlení Dačické okénko.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

303/17/ZM/2021 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč, Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2021 za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

304/17/ZM/2021 Cena města Dačice za rok 2020
I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice za rok 2020:

 • Jaroslavu Pokornému, ░░░░ ░░░░  v kategorii Hospodářský rozvoj  
 • Adéle Uhrové, ░░░░ ░░░░ v kategorii Sport
 • Dagmar Břečkové a Evě Kamišové v kategorii Kultura 
 • Janu Srbovi, ░░░░ ░░░░ v kategorii Jiné - za záchranu lidského života 
 • Milanu Zuzánkovi, ░░░░ ░░░░ v kategorii Jiné - za celoživotní přinos v oblasti protipožární ochrany 
 • Domácí péči Dačice s.r.o., se sídlem Antonínská 85/II, Dačice v kategorii Jiné - za profesionální a vysoce lidský přístup v poskytování pomoci dlouhodobě nemocným  
 • Evě Zabloudilové, ░░░░ ░░░░ v kategorii Jiné - za pomoc občanům v době pandemie nemoci COVID-19  

[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

305/17/ZM/2021 Smlouva o zápůjčce TJ Centropen Dačice, z. s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zápůjčce a schválení zástavní smlouvy k zajištění zápůjčky pro TJ Centropen Dačice, z. s., IČ: 42408385, Sokolská 565, 380 01 Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zápůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

306/17/ZM/2021 Koupě Lesní školka Vostezy v k. ú. Český Rudolec a Mrákotín u Telče (149) (152)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v katastrálním území Český Rudolec a Mrákotín u Telče z výlučného vlastnictví společnosti Wotan Forest, a.s. do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy č. 1 a č. 2.     
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv na nemovitosti v k.ú. Český Rudolec a k.ú. Mrákotín u Telče.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

307/17/ZM/2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Městské lesy Dačice s. r. o. , IČ: 26040603, Hradišťko 25, 380 01 Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Městské lesy Dačice s. r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

308/17/ZM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří"
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2 720 848 Kč na realizaci projektu "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.720.848 Kč na realizaci projektu "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří".
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

309/17/ZM/2021 Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na spolufinancování projektové přípravy akce "A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1.uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 780.256,80 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky na spolufinancování projektové přípravy akce "A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".

II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 780 256,80 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky na spolufinancování projektové přípravy akce "A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

310/17/ZM/2021 Závěrečný účet města za rok 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Dačice za rok 2020;
II. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami;
III. Zastupitelstvo města přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - na základě zjištěného nedostatku spočívajícího v nezveřejnění veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace došlo k úpravě vnitřního předpisu MěÚ, konkrétně Příkazu T2 - 2020 - přednesy k 1. 1. 2021. Tento příkaz upravuje základní náležitosti návrhů na usnesení pro orgány města. Z toho vyplývá, že vždy při projednání smlouvy bude konkrétnímu odboru stanoven úkol ke splnění a bude vyhodnocován v rámci plnění usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

311/17/ZM/2021 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht

      pro

Ing. Jan Bartošek

     nepřítomen

Ing. Jiří Baštář

     pro

Vladimír Dušek

     pro

MUDr. Ladislava Fabešová

     omluvena

Ing. Zdeňka Koutná

     pro

Milan Kubek

     pro

Ing. Eva Macků

     pro

Ing. Karel Macků

     pro

Ing. Kateřina Marková

     pro

Milan Navrátil

     omluven

Petr Nováček

     pro

Bc. Miloš Novák

     pro

Ludmila Rehartová

     omluvena

Mgr. Martin Rychlík

     pro

Ing. Luboš Stejskal

    pro

Bc. Vít Svoboda

    pro

Mgr. Bohumil Šuhaj

    pro

Vlastislav Švec

    pro

Mgr. Milan Točík   

    pro

Ing. Richard Tůma

    pro

 

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

 

312/17/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 12/2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 v těchto objemech:  příjmy 2.720.848,00 Kč, výdaje 4.074.476,00 Kč, financování 1.353.628,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

313/17/ZM/2021 Rozpočtové opatření č. 13/2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 17.051.282,00 Kč, financování 17.051.282,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

314/17/ZM/2021 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Zastupitelstvo města schvaluje použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 8 mil. Kč v souvislosti s pořízením investičního majetku- Lesní školka Vostezy.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

315/17/ZM/2021 Rámec pro poskytnutí investičního úvěru
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru od Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350 dle nabídky s názvem "Město Dačice - financování investičních akcí v letech 2021 - 2025" (viz příloha č. 2, var. 2 a). Jedná se o možnost čerpat úvěr až do výše 100.000.000 Kč s fixní sazbou úročení 1,72 % a splatností 12 let. 
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o úvěru.
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

316/17/ZM/2021 Směna pozemků v k. ú. Malý Pěčín (54)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 219/11 o výměře 63 m2 a pozemku p. č. 219/16 o výměře 73 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 211-9041/2020 z pozemku p.č. 219/5 v k.ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , směnou za pozemek p. č. 219/14 o výměře 63 m2 z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy.[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

317/17/ZM/2021 Prodej částí pozemků p. č. 164/4 a 1402/8 v k. ú. Chlumec u Dačic (207)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to částí pozemků p. č. 164/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) a p. č. 1402/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 120 m2, do výlučného vlastnictví Zemědělské společnosti Staré Hobzí s. r. o., sídlem Chlumec čp. 16, 380 01 Dačice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

[Výsledek hlasování: Pro:18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

318/17/ZM/2021 Prodej pozemku p. č. 2273/6 v k. ú. Dačice (208)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 2273/6 - ostatní plocha o výměře 65 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3011-9105/2021 z pozemku p.č. 2273/1 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1. 
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro:15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Zdržel se
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Zdržel se
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

319/17/ZM/2021 Prodej části pozemku p.č. 493 v k.ú. Velký Pěčín (209)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, a to pozemku p.č. 493/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za cenu určenou znaleckým posudkem a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

[Výsledek hlasování: Pro:18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

320/17/ZM/2021 Prodej části pozemku p. č. 1270/27 a části pozemku p. č. 1270/1 v k. ú. Bílkov (216)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p. č. 1270/27 - ostatní plocha o výměře 35 m2 a části pozemku 1270/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 113 m2 v k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
[Výsledek hlasování: Pro:18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

321/17/ZM/2021 Koupě pozemku p. č. 1131/25 v k. ú. Dolní Němčice - Hostkovice (111)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 1131/25 o výměře 523 m2 v k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice jako kupujícím a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako prodávajícím, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

322/17/ZM/2021 Koupě podílů k id. 1/2 na pozemcích p.č. 2679/19 a p.č. 2675/9 v k.ú. Dačice (151)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílů k id. 1/2 na pozemcích p.č. 2679/19 - orná půda o výměře 7647 m2 a p.č. 2675/9 - ostatní plocha o výměře 95 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

323/17/ZM/2021 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města Dačice v k. ú. Dačice (188)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitostí p. č. 2711/6 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 82 m2, p. č. 2711/7 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1106 m2, p. č. 2711/8 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 424 m2 a p. č. 2711/9 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1169 m2 v obci a katastrálním území Dačice z výlučného vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu svěřenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

324/17/ZM/2021 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (189)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 2431/16 -  orná půda o výměře 2254 m2, p. č. 2432/6 - trvalý travní porost o výměře 84 m2 a p. č. 2433/42 - orná půda o výměře 70 m2 v obci a katastrálním území Dačice, z výlučného vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro:18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

325/17/ZM/2021 Schválení revize a aktualizace Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030) a souvisejících dokumentů
I. Zastupitelstvo města schvaluje revizi a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016 - 2025 (s výhledem do roku 2030).
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Nepřítomen
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

326/17/ZM/2021 Přípravy místního referenda k řešení křižovatky v rámci akce A.01.15 Rekonstrukce části Palackého náměstí
I. Zastupitelstvo města schvaluje přípravu místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb. v platném znění, týkajícího se řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí tak, aby se mohlo konat na podzim 2021 současně s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

[Výsledek hlasování: Pro:18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Omluven
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluven 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   nezařazený  19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru