Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 2/2018

U S N E S E N Í  ze 2. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 12.12.2018 v hlavním sále KD Beseda14/2/ZM/2018 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Bc. Miloš Novák, Ing. Eva Macků (ODS), Vlastislav Švec (KSČM).
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Zdržel se
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL       12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL       13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL       14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL       15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL       16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS               18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM           21    Pro
15/2/ZM/2018 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba členů finančního výboru
 5. Volba členů kontrolního výboru
 6. OZV, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy
 7. "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé" - záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice (135)
 8. Směnné smlouvy v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací Hostkovice - Dolní Němčice (24)
 9. Směna pozemků v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k.ú. Dolní Němčice (33)
 10. Koupě pozemků p.č. 668 a 669 v k.ú. Markvarec (106)
 11. A.01.16. Koupě části pozemků v lokalitě Peráček v k.ú. Dačice (106) (108)
 12. Koupě pozemku p.č. v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic (109)
 13. Smlouva kupní na část pozemku p.č. 143/1 a pozemku p.č. 24/29 v k.ú. Hradišťko u Dačic (109) (110)
 14. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 12. kolo (77)
 15. Prodej části pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří (147)
 16. Prodej spoluvlastnického podílu id. 2/6 k pozemku p.č. 1155 v k.ú. Dolní Němčice (155)
 17. Prodej části pozemku p.č. 162/5 v k.ú. Chlumec u Dačic (158)
 18. Poskytnutí finančního příspěvku
 19. Dary pro SDH za činnost v roce 2018
 20. Finanční dar pro Jihočeskou hospodářskou komoru, OK J. Hradec
 21. Rozpočtové opatření č. 27/2018
 22. Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2020 - 2022
 23. Rozpočet města Dačice na rok 2019
 24. OZV o místním poplatku za komunální odpad
 25. Odměny předsedům občanských komisí
 26. Volba přísedících okresního soudu
 27. Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o.
 28. Zástupce města Dačice v obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a.s.
 29. Závěrečný účet a účetní závěrka DSO VODOVOD Landštejn za rok 2017
 30. Závěrečný účet a účetní závěrka DSO VODOVOD Řečice za rok 2017
 31. Zpráva o činnosti rady města
 32. Diskuse a interpelace
 33. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro

16/2/ZM/2018 Volba členů finančního výboru
I. Zastupitelstvo města volí
dle § 84 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků,  s platností od 13. 12. 2018 složení finančního výboru:

Milan Kubek (ODS), předseda
Mgr. Antonín Dvořák (KDU-ČSL), člen
Mgr. Miloš Dvořák (Nezávislí Změna pro Dačice), člen
Zdeněk Kulík (KSČM), člen
Ing. Marie Makovičková (ANO 2011), člen
Ing. Luboš Stejskal (ČSSD), člen
Mgr. Milan Točík (MZH), člen
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro17/2/ZM/2018 Volba členů kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí
dle § 84 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s platností od 13. 12. 2018 složení kontrolního výboru:

Bc. Miloš Novák (ANO 2011), předseda
Milan Bastl (Nezávislý Změna pro Dačice), člen
Stanislav Kadrnožka (KSČM), člen
Michal Křížek (ODS), člen
Ing. Jaroslav Pokorný (KDU-ČSL), člen
Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH), člen
Jiří Marek (ČSSD), člen

[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:PŘIJATO]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
18/2/ZM/2018 OZV, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1, a vydává ji pod číslem 3/2018.
[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0,Nehlasoval:0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:PŘIJATO]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
19/2/ZM/2018 "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé" - záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice (135)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitosti a části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci stavby "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé", a to části pozemku p. č. 1675 - trvalý travní porost o přibližné výměře 300 m2 a pozemek p.č. 1673/1 - trvalý travní porost o výměře 321 m2, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem žádosti o bezúplatný převod.
[Výsledek hlasování: Pro: 18,Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro


 

20/2/ZM/2018 Směnné smlouvy v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací Hostkovice - Dolní Němčice (24)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu bez finančního vyrovnání mezi městem Dačice a :

 • společností Lučina, s.r.o, sídlem Dolní Němčice 80, jako vlastníkem pozemků p.č. 761/100 o výměře 49 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 343-33/2017 z pozemku p.č. 761/94, a dále pozemků p.č. 1131/52 o výměře 11 m2, p.č. 1131/54 o výměře 45 m2 a p.č. 1131/56 o výměře 589 m2 v obci Dačice a k.ú. Dolní Němčice, zapsaných na LV 268, směnou za pozemky o celkové výměře 694 m2, a to p.č. 1015/2 o výměře 601 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 346-5/2018 z pozemku p.č. 1015/2, a pozemek p.č. 921/2 o celkové výměře 93 m2, zapsaných na LV 10001, jako výlučné vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1,
 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako podílovými spoluvlastníky (každý k id. 1/2), pozemku p.č. 1131/57 o celkové výměře 298 m2 v obci Dačice a k.ú. Dolní Němčice, zapsaný na LV 287, směnou za pozemek p.č. 1015/5 o  výměře 260 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 346-5/2018 v obci Dačice a k.ú. Dolní Němčice, zapsaný na LV 10001, jako výlučné vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnných smluv.[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
21/2/ZM/2018 Směna pozemků v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k.ú. Dolní Němčice (33)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směny nemovitostí bez finančního vyrovnání pro plánovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků" v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to:

 • pozemek p.č. 449/10 - lesní pozemek v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic o výměře 5452 m2 z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Dačice, do výlučného vlastnictví města Dačice směnit za pozemek p.č. 1283/2 - lesní pozemek o výměře 5202 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví každému k id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přílohy usnesení č. 1,
 • pozemek p.č. 1808 - orná půda v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic o výměře 554 m2 z výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 do výlučného vlastnictví města Dačice směnit za pozemky p.č. 455/10 - trvalý travní porost o výměře 406 m2  a p.č. 290/15 - orná půda o výměře 173 m2 v k.ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 4.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnných smluv v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
22/2/ZM/2018 Koupě pozemků p.č. 668 a 669 v k.ú. Markvarec (106)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
nákup nemovitostí v obci Český Rudolec a katastrálním území Markvarec, a to pozemku p.č. 668 o výměře 219 m2 a pozemku p.č. 669 o výměře 3310 m2 z výlučného vlastnictví Česko-Moravského zemědělského fondu s.r.o., IČ: 06376053, Radlická 1170/61, Smíchov, 150 00 Praha 5, do výlučného vlastnictví města Dačice za minimální kupní cenu ve výši 88.225,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
23/2/ZM/2018 A.01.16. Koupě části pozemků v lokalitě Peráček v k.ú. Dačice (106) (108)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi částí pozemků v rámci dokončené investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Peráčku - III. etapa, mezi městem Dačice, jako kupujícím, a níže uvedenými vlastníky, jako prodávajícími:

 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávajícími, na odkup pozemku p.č. 2954 o výměře 3 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p.č. 593/1 v k.ú. Dačice, za cenu ve výši 1.200,- Kč a podmínek dle přílohy č. 1,
 •  společností FIERA, a.s., sídlem Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec na odkup pozemku p.č. 2953 o výměře 6 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p.č. 593/3 v k.ú. Dačice, za cenu ve výši 2.400,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro24/2/ZM/2018 Koupě pozemku p.č. v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic (109)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi částí pozemků v rámci dokončené investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Peráčku - III. etapa, mezi městem Dačice, jako kupujícím, a níže uvedenými vlastníky, jako prodávajícími:

 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávajícími, na odkup pozemku p.č. 2954 o výměře 3 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p.č. 593/1 v k.ú. Dačice, za cenu ve výši 1.200,- Kč a podmínek dle přílohy č. 1,
 •  společností FIERA, a.s., sídlem Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec na odkup pozemku p.č. 2953 o výměře 6 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p.č. 593/3 v k.ú. Dačice, za cenu ve výši 2.400,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro24/2/ZM/2018 Koupě pozemku p.č. v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic (109)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 482/2 - lesní pozemek o výměře 899 m2 v obci Dačice k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic, v rámci majetkoprávního vypořádání pro připravovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávajícími, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
25/2/ZM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p.č. 143/1 a pozemku p.č. 24/29 v k.ú. Hradišťko u Dačic (109) (110)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
 koupi pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu "Oprava cesty v Hradišťku u Dačic", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a podílovými spoluvlastníky pozemků, jako prodávajícími, a to:

 •  část pozemku p.č. 143/1 o výměře 74 m2 v k.ú. Hradišťko u Dačic z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 •  pozemek p.č. 24/29 o výměře 107 m2 v k.ú. Hradišťko u Dačice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupních smluv v k.ú. Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro26/2/ZM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 12. kolo (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej pozemku v obci a k.ú. Dačice p.č. 2945/26, dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 o výměře 1033 m2, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu ve výši 919.370,00   (tj. 890,- Kč/m2), a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
27/2/ZM/2018 Prodej části pozemku p.č. 758/22 v k.ú. Prostřední Vydří (147)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to na část pozemku p.č. 758/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené geometrickým plánem č. 101-8257/2018 a označené parcelním číslem 758/28 o výměře 63 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 13.730,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
28/2/ZM/2018 Prodej spoluvlastnického podílu id. 2/6 k pozemku p.č. 1155 v k.ú. Dolní Němčice (155)  
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej spoluvlastnického podílu id. 2/6 k nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p.č. 1155 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ . (155)
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Zdržel se
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
29/2/ZM/2018 Prodej části pozemku p.č. 162/5 v k.ú. Chlumec u Dačic (158)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p.č. 162/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, označené v geometrickém plánu č. 197-8343/2018 jako část "a" o výměře 7 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 1.470,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
30/2/ZM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splněné podmínky vyhlášených Veřejných nabídek na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích poskytnutí finančního příspěvku takto:

 • ░░░░ ░░░░ ░░░░  poskytnutí finančního příspěvku ve výši  74.700,00 Kč,
 • ░░░░ ░░░░ ░░░░  poskytnutí finančního příspěvku ve výši  36.150,00 Kč,
 • ░░░░ ░░░░ ░░░░  poskytnutí finančního příspěvku ve výši  58.250,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro31/2/ZM/2018 Dary pro SDH za činnost v roce 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
peněžitý dar ve prospěch

 1. SH ČMS - SDH Dolní Němčice, IČO 60819600, Dolní Němčice 62, Dačice 380 01 ve výši 15.000,- Kč
 2. SH ČMS - SDH Hostkovice, IČO 69092168, Hostkovice 28, Dačice 380 01 ve výši 8.000,- Kč
 3. SH ČMS - SDH Malý Pěčín, IČO 60820217, Malý Pěčín 30, Dačice 380 01 ve výši 8.000,- Kč
 4. SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Neulingerova 144 , Dačice 380 01 ve výši 25.000,- Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro32/2/ZM/2018 Finanční dar pro Jihočeskou hospodářskou komoru, OK J. Hradec
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru ve výši 30.000 Kč Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kancelář J. Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro33/2/ZM/2018 Rozpočtové opatření č. 27/2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2018 v těchto objemech:
příjmy 810.000,00 Kč, výdaje -12.632.385,00 Kč, financování-13.442.385,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
34/2/ZM/2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2020 - 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2020 - 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5   Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Zdržel se

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Zdržel se
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro35/2/ZM/2018 Rozpočet města Dačice na rok 2019
 

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Dačice na rok 2019 v těchto objemech:

 

příjmy

213.992,48 tis. Kč

 

výdaje

233.533,17 tis. Kč

 

schodek rozpočtu

-19.540,69 tis. Kč

 

financování - splátky jistiny přijatého úvěru

-2.334,00 tis. Kč

 

 

financování - použití finančních prostředků z minulých let

21.874,69 tis. Kč

 

 

II. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2019 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření

 1. do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce
 2. bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
   
 1. vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
 2. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
 3. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;
   

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2019. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.
Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se:4;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Proti

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5   Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Zdržel se
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Zdržel se
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro

36/2/ZM/2018 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1, a vydává ji pod číslem 4/2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:6;Usnesení bylo: Přijato ]Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5   Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Zdržel se

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Zdržel se
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Zdržel se
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Zdržel se37/2/ZM/2018 Odměny předsedům občanských komisí
I. Zastupitelstvo města schvaluje na základě zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení) odměny pro předsedy občanských komisí v místních částech ve výši 500 Kč měsíčně a to s účinností od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
38/2/ZM/2018 Volba přísedících okresního soudu
I. Zastupitelstvo města volí
do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období leden 2019 - leden 2023 paní Martu Tůmovou░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová     NEZ-ZPD     4   Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Nehlasoval
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
39/2/ZM/2018 Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o.
I. Zastupitelstvo města deleguje
Ing. Karla Macků, ░░░░ ░░░░, starostu města, jako zástupce města Dačice a Ing. Kateřinu Markovou, ░░░░ ░░░░, místostarostku města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 19012161, a to pro volební období 2018 - 2022. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4   Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
40/2/ZM/2018 Zástupce města Dačice v obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s.
I. Zastupitelstvo města deleguje
Ing. Jiřího Baštáře, ░░░░ ░░░░, místostarostu města, jako zástupce města Dačice a Ing. Karla Macků, ░░░░ ░░░░, starostu města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s., a to pro volební období 2018 - 2022. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.

II. Zastupitelstvo města navrhuje Ing. Jiřího Baštáře, ░░░░ ░░░░, místostarostu města, jako zástupce města Dačice v dozorční radě obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD     4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6  
Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                        ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS             10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL     11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL     12   Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL     13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL     14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL     15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL     16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL    17    Pro
Milan Kubek                               ODS            18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD         19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM        20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM        21    Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta
Ing. Kateřina Marková, místostarostka

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru