Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 2/2022

U S N E S E N Í  z 2. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 8.12.2022 v hlavním sále KD Beseda11/2/ZM/2022 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Bohumil   Šuhaj (MZH), členové Petr Nováček (KDU-ČSL), Vladimír Dušek (KSČM).
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven               KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

12/2/ZM/2022 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Rozpočtové opatření č. 28/2022
 6. Rozpočet města Dačice na rok 2023
 7. Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2024 - 2026
 8. Směna pozemků v rámci stavby "Dačice, rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu" (49)
 9. Směna pozemků v k. ú. Borek u Dačic a k. ú. Dačice (59)
 10. Koupě částí pozemků p. č. 588/1 a p. č. 590/1 v k. ú. Dolní Němčice a částí p. č. 1679 a p. č. 1724 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (157)
 11. Změna zřizovací listiny - Základní škola B. Němcové Dačice
 12. Prodej pozemku p. č. 2799/2 v k. ú. Dačice (232)
 13. Prodej části pozemku p. č. 481/20 v k. ú. Bílkov (234)
 14. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 2. kola (246) (247)
 15. Prodej částí pozemku p. č. 442/3 v k. ú. Hradišťko u Dačic (248)
 16. Dar pro SDH Dačice a SDH Bílkov za činnost v zásahových jednotkách
 17. Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2022
 18. Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s. r. o.
 19. Zástupce města Dačice v obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec,a.s.
 20. Politik Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
 21. Pověření k zastupování na valných hromadách Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice
 22. Schválení projektu "Komunitně správní centrum Dačicka - č. p. 4" k realizaci a zařazení do rozpočtu města Dačice v případě schválení dotace
 23. Volba členů kontrolního výboru
 24. Volba členů finančního výboru
 25. Zpráva o činnosti rady
 26. Diskuse a interpelace
 27. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven               KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Proti                      NEZ
  Švec Vlastislav                              Proti                      KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                      KSČM
  Kiessling Petr                                Proti                      KSČM


 

13/2/ZM/2022 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 1. zasedání konaném 24. 10. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

14/2/ZM/2022 Rozpočtové opatření č. 28/2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2022 v těchto objemech: příjmy 13.000.000,00 Kč, výdaje -31.093.493,00 Kč, financování -44.083.493,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
 

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

15/2/ZM/2022 Rozpočet města Dačice na rok 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje

1) financování akcí: Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín (7.500,00 tis. Kč), ZTV Za Školou II. etapa (34.590,00 tis. Kč), Výstavba ZTV Nivy II (5.000,00 tis. Kč), Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku (34.950,00 tis. Kč) ze schváleného úvěru č. 2021008554 a dodatku č. 1, poskytnutého Československou obchodní bankou a. s. v celkové výši 82.040,00 tis. Kč pro rok 2023.

2) rozpočet města Dačice na rok 2023 v těchto objemech:

příjmy 253.028,10 tis. Kč

výdaje  338.529,28 tis. Kč

schodek rozpočtu  -85.501,18 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru   -583,50 tis. Kč

financování- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  82.040,00 tis. Kč

financování- použití finančních prostředků z minulých let  4.044,68 tis. Kč
 

II. Zastupitelstvo města zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2023 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření:

do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,

bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

a) vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově i neúčelově určených prostředků a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,   

b) k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo.

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2023. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Proti                      NEZ
  Švec Vlastislav                              Proti                      KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                      KSČM
  Kiessling Petr                                Proti                      KSČM


 

16/2/ZM/2022 Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2024 - 2026
I. Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období roků 2024 - 2026.
[Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 7 Usnesení bylo: PŘIJATO]

  Svoboda Vít Bc.                               Zdržel se                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Zdržel se                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                            Omluven                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                     Pro                                KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                         Nehlasoval                   KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                              Zdržel se                      KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                        Pro                                ODS
  Křížek Michal                                    Pro                                ODS
  Tůma Richard Ing.                            Pro                               ODS
  Baštář Jiří Ing.                                   Pro                               ODS
  Novák Miloš Bc.                                Pro                               MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                          Pro                               MZH
  Točík Milan Mgr.                               Pro                               MZH
  Stejskal Luboš Ing.                           Pro                               MZH
  Navrátil Milan                                    Pro                               MZH
  Syrovátka David                                Pro                               MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.             Pro                               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                         Zdržela se                   NEZ
  Švec Vlastislav                                 Zdržel se                     KSČM
  Dušek Vladimír                                 Zdržel se                     KSČM
  Kiessling Petr                                    Zdržel se                    KSČM  

17/2/ZM/2022 Směna pozemků v rámci stavby "Dačice, rekonstrukce stezky pro chodce  a cyklisty ke hřbitovu" (49)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v obci a katastrálním území Dačice v rámci stavby „Dačice, rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty ke hřbitovu“,  a to takto:

p. č. 2675/10 – ostatní plocha o výměře 314 m2 oddělená geometrickým plánem č. 2991-289/2020 z pozemku p. č. 2675/4, p. č. 2675/5 – trvalý travní porost o výměře 33 m2 vytvořená v nových hranicích geometrickým plánem č. 2991-289/2020 (z dílu „a“ odděleného z pozemku p. č. 2675/5 a  dílu „b“ odděleného z pozemku p. č. 2679/13) a dále p. č. 2675/3 – ostatní plocha o výměře 41 m2 a p. č. 2679/21 – orná půda o výměře 928 m2 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví Zemědělské společnosti Staré Hobzí s. r. o., sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou bez finančního vyrovnání, za p. č. 1990/18 - orná půda o výměře 1316 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 3097-123/2022 z pozemku p. č. 1990/2 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví Zemědělské společnosti Staré Hobzí s. r. o., sídlem Chlumec 19, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

18/2/ZM/2022 Směna pozemků v k. ú. Borek u Dačic a k. ú. Dačice (59)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic a katastrálním území Dačice, a to takto:

pozemky p. č. 44 - orná půda o výměře 1396 m2, p. č. 286 - orná půda o výměře 12944 m2 a p. č. 374 - orná půda o výměře 15290 m2 v k. ú. Borek u Dačic z výlučného vlastnictví Zemědělské společnosti Staré Hobzí s. r. o., sídlem Chlumec 16, 380 01 do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemek p. č. 1937/21 - orná půda o výměře 29631 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Zemědělské společnosti Staré Hobzí, s. r. o., sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se:4, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Proti                     KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Zdržel se             KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Proti                      KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Proti                      NEZ
  Švec Vlastislav                              Zdržel se              KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Zdržel se               KSČM


 

19/2/ZM/2022 Koupě částí pozemků p. č. 588/1 a p. č. 590/1 v k. ú. Dolní Němčice a částí p. č. 1679 a p. č. 1724 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (157)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na koupi částí pozemků p. č. 590/1 o výměře 25 m2 a p. č. 588/1 o výměře 35 m2 v k. ú. Dolní Němčice a dále částí pozemků p. č. 1679 o výměře 3 m2 a p. č. 1724 o výměře 4 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako prodávajícím, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

20/2/ZM/2022 Změna zřizovací listiny - Základní škola B. Němcové Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola B. Němcové Dačice, která se vydává jako dodatek č. 11 zřizovací listiny. 
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

21/2/ZM/2022 Prodej pozemku p. č. 2799/2 v k. ú. Dačice (232)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci a k.ú. Dačice, a to p.č. 2799/2 do majetku České republiky s právem hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

22/2/ZM/2022 Prodej části pozemku p. č. 481/20 v k. ú. Bílkov (234)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 481/20 v k. ú. Bílkov do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

23/2/ZM/2022 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 2. kola (246) (247)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v obci a k. ú. Dačice, a to:

 • p. č. 1958/3 o výměře 845 m2 k. ú. Dačice do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení
 • p. č. 1971/35 o výměře 823 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy č. 3 usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.

Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

24/2/ZM/2022 Prodej částí pozemku p. č. 442/3 v k. ú. Hradišťko u Dačic (248)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemku p. č 442/3 - lesní pozemek  o celkové výměře 1207 m2 v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to takto:

 • nově vytvořený p. č 442/14 o výměře 403 m2 oddělený geometrickým plánem č. 218-9540/2022 z pozemku p. č. 442/3 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle návrhu usnesení č. 1,
 • p. č. 442/3 oddělený geometrickým plánem č.  218-9540/2022 v nových hranicích o výměře 402 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle návrhu usnesení č. 2,
 • nově vytvořený pozemek p. č. 442/15 o výměře 403 m2 oddělený geometrickým plánem č. 218-9540/2022 z pozemku p. č. 442/3 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv na prodej částí pozemku p.č. 442/3 v k.ú. Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

25/2/ZM/2022 Dar pro SDH Dačice a SDH Bílkov za činnost v zásahových jednotkách
Zastupitelstvo města schvaluje peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Tyršova ul. 571, Dačice 380 01, ve výši 60.000,- Kč.
peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Bílkov, IČO 60819545, Bílkov 94, Dačice 380 01, ve výši 15.000,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Zdržela se            MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se               KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                          KSČM


 

26/2/ZM/2022 Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru ve výši 30 000 Kč Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kancelář J. Hradec, IČ: 48208248.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Proti                       KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                       KSČM
  Kiessling Petr                                Proti                        KSČM


 

27/2/ZM/2022 Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s. r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje delegování Bc. Miloše Nováka,  ░░░░ ░░░░ ░ , starostu města, jako zástupce města Dačice a Ing. Jiřího Baštáře, ░░░░ ░░░░ ░░░░ , místostarostu města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti FCC Dačice, s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 19012161, a to pro volební období 2022 - 2026. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]


Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

28/2/ZM/2022 Zástupce města Dačice v obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje ponechání Ing. Jiřího Baštáře, ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , místostarostu města, jako zástupce města Dačice a Bc. Miloše Nováka, ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , starostu města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s., a to pro volební období 2022 - 2026. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven               KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

29/2/ZM/2022 Politik Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
I. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Bc. Miloše Nováka vykonáváním funkce politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
30/2/ZM/2022 Pověření k zastupování na valných hromadách Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
I. Zastupitelstvo města pověřuje starostu Bc. Miloše Nováka, ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , k zastupování Města Dačice na valných hromadách Svazku obcí "Železnice Kostelec-Slavonice", se sídlem nám. Zachariáše Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 45658901 , pro funkční období 2022 -  2026 .
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

31/2/ZM/2022 Volba členů kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí dle § 84 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s platností od 8. 12. 2022 předsedu a členy kontrolního výboru:

 1. Vlastislav Švec (KSČM, předseda
 2. Michal Křížek (ODS), člen
 3. Vladimír Dušek (KSČM), člen
 4. Ing. Karel Macků (KDU.ČSL), člen
 5. Bc. Tereza Kameníková (MZH), člen

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Zdržela se            KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

32/2/ZM/2022 Volba členů finančního výboru
I. Zastupitelstvo města volí dle § 84 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků,  s platností od 8. 12. 2022 předsedu a členy finančního výboru:

 1. Ing. Luboš Stejskal (MZH), předseda
 2. Ing. Kateřina Marková (KDU-ČSL), člen
 3. Mgr. Hana Švarcová (ODS), člen
 4. Petr Kiessling (KSČM), člen
 5. Ing. Eva Macků (Společně pro Dačice), člen

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

33/2/ZM/2022 Schválení projektu "Komunitně správní centrum Dačicka - č.p. 4" k realizaci a zařazení do rozpočtu města Dačice v případě schválení dotace
I. Zastupitelstvo města schvaluje zařadit projekt "Komunitně správní centrum Dačicka - čp. 4" do rozpočtu města Dačice v případě schválení dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:

  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru