Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 21/2018

U S N E S E N Í  z 21. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 21.2.2018 v hlavním sále MěKS


526/21/ZM/2018 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Stanislav Kadrnožka (KSČM), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL),  Josef Mochar (ČSSD).
[Výsledek hlasování: Pro: 13,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Omluven
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro527/21/ZM/2018 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje na návrh zastupitele Stanislava Kadrnožky zařazení nového bodu do programu jednání s názvem Podpora vyjádření podpory rady města k novému systému (zabezpečení) zubní lékařské pohotovosti. Tento bod navrhnul zařadit před bod Diskuse a interpelace.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Omluven
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro


528/21/ZM/2018 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje

program zasedání tak, jak byl upraven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" z rozpočtu města
 6. Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2018
 7. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 8. Rozpočtové opatření č. 32/2017
 9. A.01.22 "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé" - Smlouva kupní na pozemek p.č. 1671/2 v k.ú. Dačice - (92)
 10. Koupě pozemků v k.ú. Dačice
 11. C. 01. 03 Koupě částí pozemku p.č. 2271/181 a p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (94)
 12. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (8. kolo) (77)
 13. Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
 14. Pozemek p. č. 599/12 a p. č. 592/33 v k. ú. Bílkov (141)
 15. Variantní řešení Palackého náměstí - průsečná křižovatka
 16. A.04.05 Uzavření dodatku č. 10 s DSO Vodovod Landštejn (113)
 17. Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK
 18. Zpráva o činnosti rady
 19. Podpora vyjádření rady města k novému systému (zabezpečení) zubní lékařské pohotovosti
 20. Diskuse a interpelace
 21. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Omluven
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


529/21/ZM/2018 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 20. zasedání konaném 13. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro530/21/ZM/2018 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu z rozpočtu města na "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" spolkům dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro531/21/ZM/2018 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 zapsanému ústavu Otevřená OKNA, Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, ve výši 200.000 Kč na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro532/21/ZM/2018 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 15,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro533/21/ZM/2018 A.01.22 "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé" - Smlouva kupní na pozemek p.č. 1671/2 v k.ú. Dačice - (92)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 1671/2 o výměře 195 m2 v k.ú. Dačice, v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu "Studie parkoviště Dačice III.", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a to za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 1671/2 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Neřítomen
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro534/21/ZM/2018 Koupě pozemků v k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 2433/1 o výměře 3517 m2, p.č. 2432/8 o výměře 67 m2, p.č. 2432/5 o výměře 202 m2 a p.č. 2432/1 o výměře 439 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro:15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro535/21/ZM/2018 C. 01. 03 Koupě částí pozemku p.č. 2271/181 a p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (94)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v rámci majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba ZTV Nivy I.", a to: 

 • pozemek p.č. 2271/189 - orná půda o výměře 15 m2 a p.č. 2271/190 - orná půda o výměře 3 m2, oba oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2814-843/2017 z pozemku p.č. 2271/181 vedeném na LV 3588 pro obec a katastrální území Dačice jako výlučné vlastnictví společnosti Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • pozemek p.č. 2271/192 - orná půda o výměře 41 m2 a p.č. 2271/191 - orná půda o výměře 3 m2, oba oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2814-843/2017 z pozemku p.č. 2271/42 vedeném na LV 3599 pro obec a katastrální území Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za podmínek dle návrhu usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv na pozemky v lokalitě Nivy. 

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


536/21/ZM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (8. kolo) (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2945/31 o výměře 975 m2, odděleného z pozemku 2945/43 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro537/21/ZM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
I.Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Dačice, a to:
pozemku p.č. 2271/105 o výměře 1269 m2, odděleného z pozemku 2271/105 dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017, do výlučného vlastnictví společnosti První dačická spol. s r.o., sídlem B. Smetany 120, 380 01  Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro538/21/ZM/2018 Pozemek p. č. 599/12 a p. č. 592/33 v k. ú. Bílkov (141)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 592/33 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 52 m2 a pozemku p. č. 599/12 - orná půda o výměře 985 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Omluven
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro539/21/ZM/2018 Variantní řešení Palackého náměstí - průsečná křižovatka
I. Zastupitelstvo města doporučuje na návrh zastupitele Ing. Vlastimila Štěpána prověřit možnost přesunutí semaforů od křižovatky na Palackého náměstí směrem do okrajových částí města.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti:2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Proti
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Proti540/21/ZM/2018 Variantní řešení Palackého náměstí - průsečná křižovatka
I. Zastupitelstvo města schvaluje Variantní řešení průsečné křižovatky v dolní části Palackého náměstí.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Zdržel se
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro541/21/ZM/2018 A.04.05 Uzavření dodatku č. 10 s DSO Vodovod Landštejn (113)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 10 k Dohodě o vkladu majetku města Dačice do DSO Vodovod Landštejn, uzavřené dne 22.12.2005, jehož předmětem je vklad stavby vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby "Vodovod Hostkovice - Lipolec", do správy Dobrovolného svazku obcí Landštejn, dle návrhu usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 10 k Dohodě o vkladu majetku města Dačice do správy Dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro542/21/ZM/2018 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK
I. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování předmětů  v celkové hodnotě  53.145,-Kč (1 ks kalového čerpadla v hodnotě 41.999,-Kč, 1 ks madla s pojezdovými válečky v hodnotě 2.027,- Kč, 1 ks  sacího koše v hodnotě 1.578,-Kč, 2 ks savic v hodnotě 2.964,-Kč, 2 ks požárních hadic v hodnotě 4.577,-Kč).
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro543/21/ZM/2018 Podpora vyjádření rady města k novému systému (zabezpečení) zubní lékařské pohotovosti
I. Zastupitelstvo města schvaluje podporu vyjádření rady města, která nesouhlasí s novým systémem zubní pohotovostní služby v ORP Dačice, a žádá o navrácení do původního režimu zabezpečení této služby.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Omluven
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Omluvena
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Omluven
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta
Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.
 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
2
2
3
5
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
4
24
6
25
4
26
3
27
4
28
3
29
5
1
5
2
6
3
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru