Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 22/2018

U S N E S E N Í  z 22. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 18.4.2018 v hlavním sále MěKS

544/22/ZM/2018 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Stanislav Kadrnožka (KSČM), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL),  Josef Mochar (ČSSD).
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro545/22/ZM/2018 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Regenerace MPR a MPZ 2018 - příspěvek z rozpočtu města
 5. Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 3 ÚP Dačice
 6. Prodej části pozemku p.č. 2945/40 (77)
 7. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 9. kolo (77)
 8. Prodej pozemku p. č. 1614/2 v k.ú. Dačice (129)
 9. Prodej části pozemku p.č. 1548 v k.ú. Chlumec u Dačic (142)
 10. Bezúplatný převod části p. č. 2741/1 v k. ú. Dačice (116)
 11. Pozemky p. č. 481/1 a p.č. 481/20 v k.ú. Bílkov (114)
 12. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice
 13. Žádost o předfinancování projektu MAP Dačice II
 14. Rozpočtové opatření č. 7/2018
 15. Realizace investiční akce "D.01.18 - Zateplení domu 200/V, Sokolská"
 16. A.04.06 - Kanalizační sběrač Toužín
 17. Určení kandidáta Města Dačice v dozorčí radě a delegace zástupce na VH Teplospol a.s. Jindřichův Hradec
 18. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 19. Diskuse a interpelace
 20. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


546/22/ZM/2018 Regenerace MPR a MPZ 2018 - příspěvek z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice ve výši dle přílohy na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 pro Město Dačice a majitele domu čp. 12/I.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


547/22/ZM/2018 Regenerace MPR a MPZ 2018 - příspěvek z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice ve výši dle přílohy na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 pro Klang, s. r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro


548/22/ZM/2018 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 3 ÚP Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zařazení požadavku do probíhající změny č. 3 územního plánu Dačice ( jedná se o pozemky p. č. 21, 67 a 68 v k.ú. Hradišťko u Dačic, které jsou zahrnuty do plochy RR - rodinná rekreace; na pozemku p. č. 21 je umístěn rodinný dům - v rámci změny č. 3 budou pozemky zahrnuty do plochy SO-smíšené obytné)
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro549/22/ZM/2018 Prodej části pozemku p.č. 2945/40 (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků v k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 2945/93 o výměře 2 ma pozemku p.č. 2945/95 o výměře 3m2 dle dosud nezapsaného GPL č. 2767d-8015/2017 vypracovaného firmou GEOPLAN DAČICE s.r.o., odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm J. Hradec dne 29.5.2017, do ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu Kč 5.480,-- a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro
550/22/ZM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 9. kolo (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej pozemku v obci a k.ú. Dačice, p.č. 2945/12 o výměře 827 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu ve výši 810.460,-  Kč (tj. 980,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • prodej pozemku v obci a k.ú. Dačice, p.č. 2945/33 o výměře 1074 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2,  ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu ve výši 966.600,- Kč (tj. 900,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Zdržel se   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro


551/22/ZM/2018 Prodej pozemku p. č. 1614/2 v k.ú. Dačice (129)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 1614/2 - zahrada o výměře 112 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░, za kupní cenu ve výši 61.320,- Kč a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro552/22/ZM/2018 Prodej části pozemku p.č. 1548 v k.ú. Chlumec u Dačic (142)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1548 v obci Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░nu ve výši 26.090,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na část pozemku p.č. 1548 v k.ú. Chlumec.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Zdržel se
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Proti
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro553/22/ZM/2018 Bezúplatný převod části p. č. 2741/1 v k. ú. Dačice (116)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2741/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 2.040 m2, z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínky vypracování geometrického plánu na náklady Jihočeského kraje.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro


554/22/ZM/2018 Pozemky p. č. 481/1 a p.č. 481/20 v k.ú. Bílkov (114)
I. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemků p. č. 481/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 452 m2 a p. č. 481/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 371 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastního města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro555/22/ZM/2018 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice včetně přílohy č. 1 Analytická část dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro


556/22/ZM/2018 Žádost o předfinancování projektu MAP Dačice II
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí bezúročné zápůjčky MAS Česká Kanada o.p.s., IČ 28158717 za účelem předfinancování projektu MAP Dačice II pro ORP Dačice z výzvy MŠMT (OPVVV) č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II ve výši 1.300.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Proti
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro


557/22/ZM/2018 Realizace investiční akce "D.01.18 - Zateplení domu 200/V, Sokolská"
I. Zastupitelstvo města schvaluje

Záměr realizace investiční akce s názvem "Zateplení domu 200/V, Sokolská" s termínem dokončení realizace akce nejpozději do 31. 10. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro


558/22/ZM/2018 A.04.06 - Kanalizační sběrač Toužín
I. Zastupitelstvo města schvaluje
realizaci akce "Kanalizační sběrač Toužín".
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro559/22/ZM/2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2018 v těchto objemech:
  příjmy 2.700.000,00 Kč, výdaje 7.159.000,00 Kč, financování 4.459.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro


560/22/ZM/2018 Určení kandidáta Města Dačice v dozorčí radě a delegace zástupce
na VH Teplospol a.s. Jindřichův Hradec

I. Zastupitelstvo města schvaluje
navrhnout zástupce města místostarostu Bc. Miloše Nováka na funkci člena dozorčí rady Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec.
II. Zastupitelstvo města schvaluje delegovat Bc. Miloše Nováka jako zástupce akcionáře za Město Dačice pro jednání, hlasování na valné hromadě konané dne 24. 5. 2018 Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Zdržel se
Tichánek František                     ANO            19  Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21  Pro561/22/ZM/2018 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 21. zasedání konaném 21. 2. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19  Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20  Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21  ProIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta
Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru