Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 23/2018

U S N E S E N Í  z 23. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 20.6.2018 v hlavním sále KD Beseda562/23/ZM/2018 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Mgr. Bohumil Šuhaj (Moravané), Petr Nováček (KDU-ČSL),  Josef Mochar (ČSSD).
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro563/23/ZM/2018 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Cena města Dačice za rok 2017
 6. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice - změna názvu
 7. Stanovení počtu členů zastupitelstva
 8. Volba přísedících okresního soudu
 9. Odprodej podílových listů Sporobond a Sporoinvest
 10. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2018
 11. Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
 12. Poskytnutí finančního příspěvku
 13. Poskytnutí finančního daru
 14. Poskytnutí návratné finanční výpomoci
 15. Poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění dopravních potřeb města (15)
 16. Rozpočtové opatření č. 12/2018
 17. Zápisy z finančního výboru
 18. Závěrečný účet města za rok 2017
 19. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2017
 20. Prodej RD č.p. 37/II v k.ú. Dačice a zřízení věcných břemen na pozemky p.č. 292 a 294 v k.ú. Dačice (117)
 21. Prodej volné bytové jednotky 422/13 v k.ú. Dačice
 22. Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
 23. Vzájemné darování částí pozemků p.č. 2741/1 a p.č. 2758 v k.ú. Dačice (116)
 24. Bezúplatný převod pozemků u vlakového nádraží, k. ú. Dačice (118)
 25. Bezúplatný převod pozemků pro stavbu "Dačice - Úprava vodovodu v lokalitě Červený Vrch" (123)
 26. "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - bezúplatný převod části p. č. 526 v k. ú. Bílkov (126)
 27. A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (26) (27) (30) (31) (96) (97) (98) (99) (100) (120)
 28. Koupě části pozemku p.č. 2633/58 v k.ú. Dačice (65)
 29. Smlouva kupní na část pozemku p.č. 2781/4 v k.ú. Dačice (88)
 30. Smlouva kupní na pozemek p.č. 2646/1 v k.ú. Dačice (101)
 31. Návrh na udělení mimořádné odměny starostovi
 32. Návrh na udělení mimořádné odměny místostarostovi
 33. Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2018
 34. Zápis z kontrolního výboru
 35. Diskuse a interpelace
 36. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro564/23/ZM/2018 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 22. zasedání konaném 18 4. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Zdržel se
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro


565/23/ZM/2018 Cena města Dačice za rok 2017
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města Dačice za rok 2017:

 • v kategorii Sport - Vladislavu Říhovi, bytem, Máchova 434/V, 380 01  Dačice
 • v kategorii Kultura - PaedDr. Vítězslavu Jindrovi, bytem U Stadionu 521, 380 01  Dačice 

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Proti
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro


566/23/ZM/2018 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice - změna názvu
I. Zastupitelstvo města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině změnu názvu příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice na Knihovna Matěje Mikšíčka při zachování stávajícího sídla a identifikačního čísla příspěvkové organizace
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro567/23/ZM/2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města stanoví
počet členů zastupitelstva města Dačice na volební období 2018 - 2022 na 21.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro568/23/ZM/2018 Volba přísedících okresního soudu
I. Zastupitelstvo města volí do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období červenec 2018 - červenec 2022  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro
569/23/ZM/2018 Odprodej podílových listů Sporobond a Sporoinvest
I. Zastupitelstvo města schvaluje odprodej 3 podílových listů Sporobond - otevřený podílový fond a 3 podílových listů Sporoinvest - otevřený podílový fond, a to  České spořitelně, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro570/23/ZM/2018 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2018 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dolní Němčice, IČ 60819600 ve výši 35 000 Kč a Dačickému ZVONEČKU z.s., IČ 22812628 ve výši 40 000 Kč.II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2018 se subjekty - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčice, IČ 60819600 a Dačický ZVONEČEK z.s., IČ 22812628.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro571/23/ZM/2018 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru, ve výši 51.555 Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice na zakoupení automatického externího defibrilátoru a dvou transportních vozíků.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nehlasoval
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro
572/23/ZM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - I. etapa, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 75.100,00 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro573/23/ZM/2018 Poskytnutí finančního daru
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu nákladů na nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně, a to takto:

 • SH ČMS, SDH Malý Pěčín ve výši 38.044,00 Kč
 • SH ČMS, SDH Hostkovice ve výši 21.120,00 Kč
 • Tělovýchovná jednota Velký Pěčín z.s. ve výši 21.044,20 Kč
 • SH ČMS, SDH Dolní Němčice ve výši 51.170,40 Kč
 • -Rybáři Hradišťko z.s. ve výši 18.547,20 Kč

za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Zdržel se
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro574/23/ZM/2018 Poskytnutí návratné finanční výpomoci
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 400.000,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Dačice - Centropen, IČ 70927910, na rekonstrukci střešní krytiny na objektu sokolovny, a to na dobu pěti let.
II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Tělocvičnou jednotou Sokol Dačice - Centropen, IČ 70927910.
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro575/23/ZM/2018 Poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění dopravních potřeb města (15)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi městem Dačice a fyzickou osobou podnikající, panem Josefem Šteflem, IČ 10288210, Hradecká 109, Dačice, na zajištění dopravních potřeb města, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro576/23/ZM/2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2018 v těchto objemech: příjmy 205.000,00 Kč, výdaje 205.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Zdržel se
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro577/23/ZM/2018 Závěrečný účet města za rok 2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Závěrečný účet města Dačice za rok 2017.
II. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2017, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nehlasoval
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro578/23/ZM/2018 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele Výsledek hlasování
Jiří Albrecht nepřítomen
Pavel Antonů omluven
Ing. Jan Bartošek pro
Kateřina Bartošová pro
Ing. Jiří Baštář pro
Rostislav Homolka omluven
Stanislav Kadrnožka omluven
Lubomír Kloiber proti
Ing. Karel Macků pro
Ing. Kateřina Marková pro
Josef Mochar pro
Petr Nováček pro
Bc. Miloš Novák pro
Ludmila Rehartová pro
Ing.Luboš Stejskal pro
Bc. Vít Svoboda pro
Ing. Vlastimil Štěpán omluven
Vlastislav Švec ml. pro
Mgr. Bohumil Šuhaj pro
František Tichánek pro
Ing. Richard Tůma pro


Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:
v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nehlasoval
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro579/23/ZM/2018 Prodej RD č.p. 37/II v k.ú. Dačice a zřízení věcných břemen na pozemky p.č. 292 a 294 v k.ú. Dačice (117)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene na prodej pozemku p.č. 294 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 včetně rodinného domu č.p. 37/II v Dačicích a pozemku p.č. 295 - zahrada o výměře 769 m2, do společného jmění ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu 2.200.000,- č, zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky na části pozemku p.č. 294, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  jako povinnými, a zřízení věcného břemene - služebnosti cesty spočívající v oprávnění kupujících chodit a jezdit po služebném pozemku p.č. 292, který je ve výlučném vlastnictví města Dačice, dále za podmínek dle přílohy č. 4.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Proti
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro580/23/ZM/2018 Prodej volné bytové jednotky 422/13 v k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej neobsazeného bytu č. 13 v čp. 422/V v Dačicích o velikosti 3 + 1  včetně spoluvlastnického podílu ve výši 81/2379 na společně užívaných částech domu čp. 422/V  a  id. podílu ve výši 146/2379 na pozemku p.č. 2429/148 v k.ú. Dačice, a to do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 1.660.000,00 Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Proti
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro581/23/ZM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku v k.ú. Dačice p.č. 2271/185 dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 do podílového spoluvlastnictví takto:

 • id. 1/2 do společného jmění ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
 • id. 1/2 do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

za kupní cenu ve výši 1.234.800,00 Kč celkem a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Zdržel se   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro582/23/ZM/2018 Vzájemné darování částí pozemků p.č. 2741/1 a p.č. 2758 v k.ú. Dačice (116)
I. Zastupitelstvo města ruší
na základě nové žádosti usnesení č. 553/22/ZM/2018 ze dne 18.4.2018.
II. Zastupitelstvo města schvaluje záměr vzájemného darování částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 2758 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 655 m2, z vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, a části pozemku p.č. 2741/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 2.040 m2, z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, s tím, že darovací smlouvou budou zřízena i věcná břemena služebnosti na inženýrské sítě ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro583/23/ZM/2018 Bezúplatný převod pozemků u vlakového nádraží, k. ú. Dačice (118)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice v tomto znění:

"Zastupitelstvo města Dačice schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 2560/2, p. č. 2560/4, p. č. 2561/1, p. č. 2562, p. č. 2563/2 a p. č. 2563/4 v k.ú. Dačice, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Dačice. Jedná se o pozemky pod místní komunikací č. 4b a části přímo navazující na tuto místní komunikaci."

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Nepřítomen
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro584/23/ZM/2018 Bezúplatný převod pozemků pro stavbu "Dačice - Úprava vodovodu v lokalitě Červený Vrch" (123)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu pozemků a části pozemku v obci a katastrálním území Dačice, a to p.č. 2430/294 o výměře 27 m2, p.č. 2430/297 o výměře 51 m2, p.č. 2430/298 o výměře 52 m2, p.č. 2430/299 o výměře 157 m2 a části pozemku odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2708-7654/2016 p.č. 2430/300 o výměře 110 m2, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro585/23/ZM/2018 "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - bezúplatný převod části p. č. 526 v k. ú. Bílkov (126)

I. Zastupitelstvo města schvaluje  záměr bezúplatného převodu v tomto znění:

Zastupitelstvo Města Dačice schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 526 ostatní plocha - ostatní komunikace, zapsané na LV č. 60000 pro k. ú. Bílkov a obec Dačice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Dačice s těmito omezujícími a zavazujícími podmínkami, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro
586/23/ZM/2018 A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (26) (27) (30) (31) (96) (97) (98) (99) (100) (120)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
budoucí majetkoprávní vypořádání pozemků v obci Dačice a k.ú. Bílkov a k.ú. Dačice pro účely realizace stavby "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II ", budoucím převodem vlastnického práva do výlučného vlastnictví města Dačice, a to:

Formou budoucí koupě

 • část pozemku p.č. 483/30 - orná půda v k.ú. Bílkov o přibližné výměře 457 mzapsaný v katastru nemovitostí na LV 91 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
 • část pozemku p.č. 483/28 - orná půda v k.ú. Bílkov o  přibližné výměře 505 mzapsaný v katastru nemovitostí na LV 38 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 2, 
 • část pozemku p.č. 483/31 - orná půda v k.ú. Bílkov o  přibližné výměře 257 mzapsaný v katastru nemovitostí na LV 55 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/3, ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 3, 
 • spoluvlastnické podíly k id. 1/10 na části pozemku p.č. 2604/1 o  přibližné výměře 2126 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec a k.ú. Dačice jako vlastnictví, ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 4, 
 • část pozemku p.č. 483/66 - orná půda v k.ú. Bílkov o  přibližné výměře 905 mzapsaný v katastru nemovitostí na LV 335 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.

Formou budoucí směny

 • část pozemku p.č. 483/29 - orná půda v k.ú. Bílkov o  přibližné výměře 450 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 80 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , budoucí směnou za pozemek p.č. 1270/29 - ostatní plocha v k.ú. Bílkov o výměře 79 m2 a část pozemku p.č. 1270/1 v k.ú. Bílkov - ostatní plocha o výměře 371 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6, 
 • část pozemku p.č. 483/27 - orná půda v k.ú. Bílkov o  přibližné výměře 340 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 46 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , budoucí směnou za pozemek p.č. 1253/4 - ostatní plocha v k.ú. Bílkov o  přibližné výměře 340 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7, 
 • část pozemku p.č. 2604/10 - orná půda v k.ú. Dačice o  přibližné výměře 827 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 461 pro obec Dačice a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░  budoucí směnou za část pozemku p.č. 2540/13 - ostatní plocha v k.ú. Bílkov o  přibližné výměře 827 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8, 
 • spoluvlastnický podíl k id. 1/2 na části pozemku p.č. 2604/1 - orná půda v k.ú. Dačice o  přibližné výměře 2126 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec Dačice a k.ú. Dačice jako vlastnictví ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , budoucí směnou za část pozemku p.č. 2540/13 - orná půda v k.ú. Dačice o přibližné výměře 1063 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 9.

Formou vzájemného plnění

 • převod pozemku p.č. 521/36 - ostatní plocha v k.ú. Bílkov o výměře 49 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 354 pro obec Dačice a k.ú. Bílkov z vlastnictví v SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice za smluvní plnění spočívající ve vybudování zpevněné plochy s dlážděným povrchem o velkosti 15 m2 na náklady města Dačice. Pozemek pod zpevněnou plochou zůstane v majetku města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv pro účely realizace výstavby cyklostezky.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro
587/23/ZM/2018 Koupě části pozemku p.č. 2633/58 v k.ú. Dačice (65)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi části pozemku v k.ú. Dačice p.č. 2633/58 o výměře 6172 m2, a to pozemek p.č. 2633/290 vzniklý z pozemku p.č. 2633/58 dle dosud nezapsaného GPL č. 2724-724/2016, z  výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, s právem hospodaření s majetkem kraje svěřeným pro Střední školu technickou a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, za kupní cenu ve výši 2.500.000,00 Kč a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Zdržel se
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro
588/23/ZM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p.č. 2781/4 v k.ú. Dačice (88)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
koupi dílu "a" o výměře 35 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2811-8216/2017 z pozemku p.č. 2781/4 v k.ú. Dačice mezi městem Dačice, jako kupujícím, a paní Marií Henzlovou, bytem A. Dvořáka 126, 380 01 Dačice a MgA. Blankou Novotnou, bytem Vaníčkova 590/10, 391 01 Sezimovo Ústí, jako prodávajícím za kupní cenu požadovanou prodávajícími, a to 750,- Kč/m2.
II. Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě dílu "a" o výměře 35 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2811-8216/2017 z pozemku p.č. 2781/4 v k.ú. Dačice mezi městem Dačice, jako kupujícím, a paní Marií Henzlovou, bytem A. Dvořáka 126, 380 01 Dačice a MgA. Blankou Novotnou, bytem Vaníčkova 590/10, 391 01 Sezimovo Ústí, jako prodávajícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to 410,- Kč/m2.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro589/23/ZM/2018 Smlouva kupní na pozemek p.č. 2646/1 v k.ú. Dačice (101)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 2646/1 - trvalý travní porost o výměře 873 m2 v k.ú. Dačice, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemku zatíženého inženýrskou sítí, konktrétně kanalizačním řadem ve vlastnictví  města Dačice, mezi░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako kupujícím a vlastníkem předmětného kanalizačního řadu, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro590/23/ZM/2018 Návrh na udělení mimořádné odměny starostovi
I. Zastupitelstvo města schvaluje
udělení mimořádné odměny starostovi města Dačice Karlu Macků ve výši 69.000,- Kč za splnění mimořádných  a významných úkolů obce na poli získání dotací, za hledání nových investičních možností v obci, za kladný hospodářský výsledek města v roce 2017,  za propagaci města v celonárodní působnosti v rámci celonárodní sítě Zdravých měst a za pořádání jarní školy Zdravých měst v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se:3;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Zdržel se
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Zdržel se
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Zdržel se
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro 
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Proti
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro591/23/ZM/2018 Návrh na udělení mimořádné odměny místostarostovi
I. Zastupitelstvo města schvaluje
udělení mimořádné odměny místostarostovi města Dačice Jiřímu Baštářovi ve výši 40.000,- Kč za splnění mimořádných  a významných úkolů obce na poli vytvoření systému oprav ve  městě, za podíl na snížení konečné finanční částky za rozšíření vozovky a železničního přejezdu v ulici Družstevní, za podíl na přípravě nových projektů a studií v oblasti rozšíření parkovacích míst ve městě.
[Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se:2;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Zdržel se
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Zdržel se
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Nehlasoval
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Proti
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro592/23/ZM/2018 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2018
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
priority občanů města, které byly naformulovány dne 19. února 2018 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let.

 • Opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny a Centropenu)
 • Urychlit vybudování kluziště
 • Vybudování cyklostezek do okolních obcí (Toužín, příhraniční rakouské obce)
 • Vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová zóna)
 • Vyřešit odstavné plochy pro kamiony
 • Vytvořit server na lokální brigády
 • Zajistit lékařskou zubní pohotovost
 • Zajistit nové či větší prostory pro knihovnu
 • Zajistit pořádek na nádražích a veřejných prostranstvích
 • Zajistit údržbu aleje k Urbanči
 • Zajistit umělou trávu pro fotbalisty
 • Zavedení kamerového systému ve městě
 • Zvýšit kapacitu Domova pro seniory

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Omluven    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Omluven
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nehlasoval
Josef Mochar                             ČSSD           21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru