Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 23/2022

U S N E S E N Í  z 22. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 22.6.2022 v hlavním sále KD Beseda

421/23/ZM/2022 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Petr Nováček (KDU-ČSL), členové Mgr. Milan Točík (MZH""), Vlastislav Švec (KSČM)).
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

422/23/ZM/2022 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Cena města Dačice za rok 2021
 6. Koupě částí pozemků p. č. 2540/57, 2582/6, 2604/16, 2604/17 a 2634/118 v k. ú. Dačice (156)
 7. Prodej části pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Chlumec u Dačic (140)
 8. Směna části pozemku p. č. 145/4 za pozemek p. č. 21/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (57)
 9. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 1. kola (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (243) (244)
 10. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 1. kola (242)
 11. Smlouva o společnosti - veřejná zakázka "Opěrná zeď - Kapetova ulice, Dačice" (199)
 12. Stanovy dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn
 13. Dohoda o vkladu majetku města Dačice do hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn
 14. Zápis z finančního výboru
 15. Závěrečný účet města za rok 2021
 16. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2021
 17. Rozpočtové opatření č. 15/2022
 18. Pravidla rozpočtového provizoria Města Dačice s víceletou platností
 19. Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2022
 20. Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2022
 21. Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
 22. Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2022
 23. Zápis z kontrolního výboru
 24. Zpráva o činnosti rady
 25. Diskuse a interpelace
 26. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

423/23/ZM/2022 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 22. zasedání konaném 27. 4. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

 

424/23/ZM/2022 Cena města Dačice za rok 2021
I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice za rok 2021:
paní Marii Kučerové, bytem Kapetova 286/III, Dačice - v kategorii Kultura panu Rudolfu Procházkovi, bytem Ant. Dvořáka 229, Dačice - v kategorii Kultura .
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

 

425/23/ZM/2022 Koupě částí pozemků p. č. 2540/57, 2582/6, 2604/16, 2604/17 a 2634/118 v k. ú. Dačice (156)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to částí (id. 1/6) pozemků p. č. 2540/57, 2582/6, 2604/16, 2604/17 a 2634/118 z podílového spoluvlastnictví společnosti VIAGEM a. s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 04817320.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

426/23/ZM/2022 Prodej části pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Chlumec u Dačic (140)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p.č. 162/6 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

427/23/ZM/2022 Směna části pozemku p. č. 145/4 za pozemek p. č. 21/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (57)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje směnu nemovitostí, a to části pozemku p. č. 154/4 o přibližné výměře 190 m2 ve vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za pozemek p.č. 21/1 o výměře 739 m2 ve vlastnictví města Dačice, vše v k.ú. Hradišťko u Dačic, s doplacením rozdílu hodnoty pozemků.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

 

428/23/ZM/2022 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 1. kola (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (243) (244)

I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v obci a k. ú. Dačice, a to:

p. č. 1958/1 o výměře 874 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

p. č. 1971/47 o výměře 872 m2 k. ú. Dačice do spoluvlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ (každý z nich spoluvlastnický podíl 1/2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,

p. č. 1954/2 o výměře 831 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,

p. č. 1955/1 o výměře 809 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,

p. č. 1971/41 o výměře 834 m2 k. ú. Dačice do spoluvlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a I░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (každý z nich spoluvlastnický podíl 1/2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,

p. č. 1971/33 o výměře 825 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 11,

p. č. 1971/34 o výměře 842 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 13,

p. č. 1971/37 o výměře 816 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 15,

p. č. 1971/44 o výměře 832 m2 k. ú. Dačice do spoluvlastnictví  a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (každý z nich spoluvlastnický podíl 1/2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 17.

 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (243) (244).

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

429/23/ZM/2022 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 1. kola (242)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p. č. 1971/42 o výměře 805 m2 v obci a k. ú. Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města souhlasí s vrácením jistoty v plné výši.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Proti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Proti
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Proti
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

 

 

430/23/ZM/2022 Smlouva o společnosti - veřejná zakázka "Opěrná zeď - Kapetova ulice, Dačice" (199)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o společnosti mezi městem Dačice a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, týkající se zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro akci "Opěrná zeď - Kapetova ulice, Dačice", dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje  starostu města podpisem Smlouvy o společnosti (199).
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

431/23/ZM/2022 Stanovy dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn
I. Zastupitelstvo města schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

432/23/ZM/2022 Dohoda o vkladu majetku města Dačice do hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o vkladu majetku města Dačice do hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn, která nahradí původní dohodu ze dne 2. 1. 2004.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dohody o vkladu majetku města Dačice do hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

433/23/ZM/2022 Závěrečný účet města za rok 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Dačice za rok 2021.
II. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2021, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

434/23/ZM/2022 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 s výrokem Schváleno.

 

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht

      omluven

Ing. Jan Bartošek

      omluven

Ing. Jiří Baštář

     pro

Vladimír Dušek

     pro

MUDr. Ladislava Fabešová

     pro

Ing. Zdeňka Koutná

     pro

Milan Kubek

     pro

Ing. Eva Macků

     pro

Ing. Karel Macků

     pro

Ing. Kateřina Marková

     pro

Milan Navrátil

      pro

Petr Nováček

     pro

Bc. Miloš Novák

     pro

Ludmila Rehartová

     pro

Mgr. Martin Rychlík

     pro

Ing. Luboš Stejskal

    pro

Bc. Vít Svoboda

    pro

Mgr. Bohumil Šuhaj

    pro

Vlastislav Švec

    pro

Mgr. Milan Točík   

    pro

Ing. Richard Tůma

    pro

  

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2021 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro'

435/23/ZM/2022 Rozpočtové opatření č. 15/2022

I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022 v těchto objemech: příjmy 3.368.976,71 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování -3.368.976,71 Kč

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

436/23/ZM/2022 Pravidla rozpočtového provizoria Města Dačice s víceletou platností
I. Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Dačice s víceletou platností. 
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Zdržel se
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Zdržel se
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

437/23/ZM/2022 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2022 zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, ve výši 200 000 Kč, na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

438/23/ZM/2022 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2022, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův  Hradec, ve výši 150 000 Kč, na provoz chráněného bydlení Dačické okénko.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

439/23/ZM/2022 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje  poskytnutí finančního daru, ve výši 50 113 Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na nákup 1 kusu čističky k likvidaci škodlivých látek, 1 kusu elektrického varného kotle pro zajištění celodenní stravy pro pacienty oddělení LDN a 1 kusu kladkové věže pro silový trénink pooperačních a poúrazových stavů horních a dolních končetin.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

440/23/ZM/2022 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2022
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány dne 25. dubna 2022 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let.

Sociologická studie (řazeno abecedně):

 1. Upravit cyklotrasu Toužín - Urbaneč
 2. Vybudovat pěší zónu kolem řeky např. u Valchy
 3. Vybudovat v Dačicích nové cyklostezky, in-line dráhy
 4. Vysadit v Dačicích nové stromy
 5. Vytvořit přechody u křižovatky ul. Tyršova/Otakara Březiny, dále v ul. Husova u kluziště/stadionu
 6. Zajistit pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
 7. Zajistit výstavbu multifunkčních hřišť (hřiště určené pro více sportů) v místních částech
 8. Zaměřit se na zlepšení bezbariérovosti ve městě - městské budovy, chodníky
 9. Zřídit v Dačicích hudební klub
 10. Zvýšit bezpečnost křižovatky v Liščích horách  (přidáním odbočovacího pruhu) 

 

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky pocitové mapy města Dačice, které jsou uvedené v příloze usnesení.
 

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   Nezařazený 19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru