Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 3/2019

U S N E S E N Í  ze 3. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 13.2.2019 v hlavním sále KD Beseda


41/3/ZM/2019 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Albrecht (MZH), Petr Nováček (KDU-ČSL), Vladimír Dušek (KSČM)
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Zdržel se
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro
42/3/ZM/2019 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ Dačice
 6. Rozpočtové opatření č. 29/2018
 7. Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - A.01.03 "Rekonstrukce ulice Za Lávkami"
 8. Přijetí daru nemovitostí v k.ú. Bílkov (107)
 9. A.03.05. Směna pozemků p.č. 2271/136 a p.č. 2055 v k.ú. Dačice (15)
 10. Prodej plynárenského zařízení na pozemcích p.č. 2271/181 a p.č. 2271/182 v k.ú. Dačice (170)
 11. Prodej RD čp. 37/II v k.ú. Dačice (117)
 12. Prodej pozemků v k.ú. Dačice (171)
 13. Koupě pozemků a budoucí koupě pozemku - účelová komunikace Dolní Němčice - Hostkovice (111) (112) (113) (114) (115) (116)
 14. Koupě nemovitosti v k.ú. Bílkov (108)
 15. Prodej části pozemku p. č. 2152/1 v k. ú. Dačice (57)
 16. Prodej části pozemku p.č. 2254/50 a koupě pozemku p.č. 2254/63 v k.ú. Dačice (107) (167)
 17. Prodej části pozemku p.č. 2686/1 v k.ú. Dačice (146)
 18. Prodej pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Bílkov (157)
 19. Prodej pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Dačice (163)
 20. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p.č. 446/15 v k.ú. Dolní Němčice (140)
 21. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 900/6 v k.ú. Dačice (141)
 22. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 23. Politik Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
 24. Pověření k zastupování na Valných hromadách svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
 25. Zpráva o činnosti rady
 26. Diskuse a interpelace
 27. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro43/3/ZM/2019 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 2. zasedání konaném 12. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro44/3/ZM/2019 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Dačice mezi městem Dačice a obcí Kostelní Vydří, se sídlem Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice, IČO 00477303 za podmínek dle dohody v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
45/3/ZM/2019 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - A.01.03 "Rekonstrukce ulice Za Lávkami"
I. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací na realizaci akce A.01.03 "Rekonstrukce ulice Za Lávkami".
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro


 

46/3/ZM/2019 Přijetí daru nemovitostí v k.ú. Bílkov (107)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí daru nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p.č. 1214/16 o výměře 49 m2 a pozemku p.č. 1214/17 o výměře 96 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice za podmínek dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
47/3/ZM/2019 A.03.05. Směna pozemků p.č. 2271/136 a p.č. 2055 v k.ú. Dačice (15)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků v obci Dačice a k.ú. Dačice bez finančního vyrovnání v rámci dokončené investiční akce "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa III, Zahrádkářská kolonie Toužín", a to:
směna části pozemku p.č.2271/212 o výměře 844 m2, oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2869-133/2018 z pozemku p.č. 2271/136 zapsaném na LV 642, z podílového spoluvlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  v SJM k id. 1/2, směnou do výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemek p.č. 2055 o výměře 1907 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, zapsaném na LV 10001, do společného jmění ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro

48/3/ZM/2019 Prodej plynárenského zařízení na pozemcích p.č. 2271/181 a p.č. 2271/182 v k.ú. Dačice (170)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej plynárenského zařízení - na propojení a prodloužení STL plynovodu v lokalitě Nivy umístěného na pozemcích p.č. 2271/44, p.č. 2271/184 a p.č. 2271/183 v k.ú. Dačice, mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako kupujícím, a městem Dačice, jako prodávajícím, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
49/3/ZM/2019 Prodej RD čp. 37/II v k.ú. Dačice (117)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práv odpovídajících věcným břemenům (služebnostem) na prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 294 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 včetně rodinného domu čp. 37/II a pozemku p.č. 295 - zahrada o výměře 769 m2 do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práv odpovídajících věcným břemenům. 
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
50/3/ZM/2019 Prodej pozemků v k.ú. Dačice (171)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej částí pozemků, a to částí oddělených Geometrickým plánem č. 2859-94/2018 ze dne 2.8.2018, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, dne 8.8.2018, část o výměře 6956 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/210, část o výměře 763 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/195, část o výměře 1103 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/196, do výlučného vlastnictví společnosti Telč Property Development, a.s, sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha - Nové Město za kupní cenu ve výši 11.468.600 Kč.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
51/3/ZM/2019 Koupě pozemků a budoucí koupě pozemku - účelová komunikace Dolní Němčice - Hostkovice (111) (112) (113) (114) (115) (116)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemků a budoucí koupi pozemku pod účelovou komunikací Dolní Němčice - Hostkovice, mezi městem Dačice jako kupujícím, a níže uvedenými vlastníky pozemků, jako prodávajícími, a to:

 • budoucí koupi pozemku p.č. 1131/25 o výměře 523 mv k.ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • koupi pozemku p.č. 1131/51 o výměře 752 mv k.ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • koupi pozemku p.č. 1131/9 o výměře 57 mv k.ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • koupi pozemku p.č. 1131/50 o výměře 115 mv k.ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
 • koupi pozemku p.č. 1131/58 o výměře 145 m2 a pozemku p.č. 761/102 o výměře 54 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 343-33/2017 z pozemku p.č. 761/98 v k.ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 • koupi pozemku p.č. 1131/55 o výměře 65 m2 a pozemku p.č. 761/101 o výměře 33 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 343-33/2017 z pozemku p.č. 761/95 v k.ú. Dolní Němčice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv a budoucí kupní smlouvy s vlastníky pozemků v k.ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
52/3/ZM/2019 Koupě nemovitosti v k.ú. Bílkov (108)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p.č. 1074 o výměře 1.521 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, za kupní cenu ve výši 5.004,00 Kč za podmínek dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo:Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro

53/3/ZM/2019 Prodej části pozemku p. č. 2152/1 v k. ú. Dačice (57)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej částí nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to dílu "b" a "d" pozemku p. č. 2152/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace  o celkové výměře 6 m2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2833-8293/2018, do podílového spoluvlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za podmínek dle přílohy č. 11 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro

54/3/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 2254/50 a koupě pozemku p.č. 2254/63 v k.ú. Dačice (107) (167)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej  pozemku p.č. 2254/64 o výměře 8 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2889-8536/2019 z pozemku p.č. 2254/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace do výlučného vlastnictví ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • koupi pozemku p.č. 2254/63 o výměře 1 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p.č. 2254/2 v k.ú. Dačice v rámci dokončené investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Peráčku - III. etapa, mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako prodávající, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupních smluv v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
55/3/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 2686/1 v k.ú. Dačice (146)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to část pozemku p.č. 2686/1 - lesní pozemek, oddělené geometrickým plánem č. 2844-8335/2018 a označené parcelním číslem 2686/3 o výměře 45 m2, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ , k id. 1/2, a ░░░░ ░░░░ ░░░ k id. 1/2, oba bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , za cenu určenou znaleckým posudkem, tj. za 29.552,00 Kč, a za podmínek dle přílohy č. 10 .
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
56/3/ZM/2019 Prodej pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Bílkov (157)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p.č. 8/2 - zahrada o výměře 18 m2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 12.880,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Zdržel se
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro
ti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
57/3/ZM/2019 Prodej pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Dačice (163)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 412/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2, do společného jmění manželů ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.310,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro
ti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro58/3/ZM/2019 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p.č. 446/15 v k.ú. Dolní Němčice (140)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 446/15 o výměře 110 m2 v k.ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako vlastníkem pozemku, pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v k.ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Nehlasoval
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro
ti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro59/3/ZM/2019 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 900/6 v k.ú. Dačice (141)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, a to na pozemku pod stavbou p.č. 900/6 o výměře 40 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2868-8441/2018 z pozemku p.č. 900/4 v k.ú. Dačice, mezi spolkem TJ Centropen, z.s., sídlem Sokolská 565, 380 01 Dačice, jako vlastníkem stavby občanského vybavení bez čp. a oprávněným, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku pod stavbou a povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro
ti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
60/3/ZM/2019 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro
ti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Nepřítomen  
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro61/3/ZM/2019 Politik Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
I. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města Ing. Karla Macků vykonáváním funkce politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro
ti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Omluven
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro62/3/ZM/2019 Pověření k zastupování na valných hromadách Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice"
I. Zastupitelstvo města pověřuje
místostarostku Ing. Kateřinu Markovou, k zastupování Města Dačice na valných hromadách Svazku obcí "Železnice Kostelec-Slavonice", se sídlem nám. Zachariáše Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 45658901, pro funkční období 2018 -  2022 .
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro
ti
Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Omluven
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Omluven
Vladimír Dušek                           KSČM          21   ProIng. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru