Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 3/2023

U S N E S E N Í  z 3. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 23.2.2023 v hlavním sále KD Beseda


34/3/ZM/2023 Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Hana Švarcová (ODS), Ing. Kateřina Marková (KDU-ČSL), Petr Kiessling (KSČM).
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

35/3/ZM/2023 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Rozpočtové opatření č. 30/2022
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2023
 7. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
 8. Prodej pozemků Nivy II v k. ú. Dačice (105) (188) a uzavření dohody o vypořádání závazku (151)
 9. Prodej pozemků v lokalitě Za hasičárnou - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách (223)
 10. Zařazení akcí "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové" a "Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové" do rozpočtu města Dačice
 11. Koupě objektu čp. 31, Palackého náměstí, Dačice
 12. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554- rozšíření seznamu investičních akcí financovaných z investičního úvěru
 13. Prodej části pozemku p. č. 1640/25 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (245)
 14. Prodloužení termínů pro vybudování stavby - dodatky ke smlouvám - NIVY II (106)
 15. Souhlas se zřízením věcného břemene - p.č. 65/8 k.ú. Dačice
 16. Projednání žádosti spolků Klub milovníků koní JCMP a Junák - český skaut, přístav Dačice, z.s.
 17. Zástupce pro územní plán
 18. Volba přísedící okresního soudu
 19. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 20. Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic
 21. Zápis kontrolního výboru
 22. Zpráva o činnosti rady
 23. Diskuse a interpelace
 24. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                         Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                               Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                               Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                 Pro                         KSČM


 

36/3/ZM/2023 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 2. zasedání konaném 8. 12. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

37/3/ZM/2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč organizaci Člověk v tísni na zmírnění škod při zemětřesení v Turecku a v Sýrii.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
 

 

38/3/ZM/2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 v těchto objemech: příjmy 2.373.880,00 Kč, výdaje 8.105.880,00 Kč, financování 5.732.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]


Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                        KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                        KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven               KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

41/3/ZM/2023 Prodej pozemků Nivy II v k. ú. Dačice (105) (188) a uzavření dohody o vypořádání závazku (151)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to:

 • p. č. 2271/199 o výměře 477 m2, která vznikne oddělením na základě geometrického plánu č. 2847-57/2018 a p. č. 2271/201 o výměře 21 m2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení,
 • p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2, která vznikne v nových hranicích oddělením na základě geometrického plánu č. 2847-57/2018 a p. č. 2271/202 o výměře 36 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   za podmínek dle přílohy č. 2 usnesení.
 • II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o vypořádání závazku se společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy č. 3 usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

42/3/ZM/2023 Prodej pozemků v lokalitě Za hasičárnou - Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách (223)

I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností Developer garden houses s. r. o., IČ 081 61 500 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách ze dne 20.6.2022, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách ze dne 20.6.2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.         Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 


43/3/ZM/2023 Zařazení akcí "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové“ a „Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové“ do rozpočtu města Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje zařadit akce "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové" a "Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové" do rozpočtu města Dačice na rok 2023 a jejich realizaci v případě schválení dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]
Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

44/3/ZM/2023 Koupě objektu čp. 31, Palackého náměstí, Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy s těmito náležitostmi:

Předmět koupě: pozemek p. č. 105, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 31, pozemek p. č. 106, vše v obci a k. ú. Dačice

Kupní cena: 16 200 000 Kč 

Prodávající: Waldviertler Leasing, s. r. o., IČ 42408075, se sídlem Klášterská 126, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

Kupující: město Dačice, IČ 00246476, se sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice
 

Podmínky úhrady kupní ceny:

1. část kupní ceny ve výši 464 006 Kč zaplatit formou blokovacího depozita a doplatit 2. část kupní ceny nejpozději do 31. 8. 2023 ve výši 15 735 994 Kč z vlastních nebo úvěrových finančních prostředků.
 

II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření rezervační smlouvy s realitní kanceláří COMMERCIAL GROUP s.r.o., IČ 24174017, se sídlem KCD 4, Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 a společností Waldviertler Leasing, s.r.o., IČ 42408075, kterou se město Dačice zaváže uzavřít kupní smlouvu se společností Waldviertler Leasing, s.r.o., IČ 42408075. Rezervační smlouva bude uzavřena na koupi nemovitostí, a to pozemek p. č. 105, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 31 a pozemek p. č. 106, vše v obci a k. ú. Dačice, s tím že kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 31.8.2023. Do 5 pracovních dnů od uzavření rezervační smlouvy bude zaplaceno blokovací depozitum ve výši 464 006 Kč. 
 

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem rezervační smlouvy a následné kupní smlouvy, týkající se koupě pozemku p. č. 105, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 31 a pozemku p. č. 106 v obci a k. ú. Dačice za kupní cenu ve výši 16,2 mil. Kč z vlastnictví společnosti Waldviertler Leasing, s.r.o., IČ 42408075, se sídlem Klášterská 126, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec, do vlastnictví města Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: PŘIJATO]
Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Zdržel se             KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Zdržel se              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                       KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

45/3/ZM/2023 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554- rozšíření seznamu investičních akcí financovaných z investičního úvěru
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554. Jedná se o rozšíření seznamu investičních akcí, které lze financovat z investičního úvěru.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554 s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350. Dodatkem dochází k rozšíření seznamu investičních akcí o akci Koupě objektu čp. 31, Palackého náměstí, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Zdržel se              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                      KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

46/3/ZM/2023 Prodej části pozemku p. č. 1640/25 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (245)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to části pozemku p. č. 1640/25 o výměře 39 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

47/3/ZM/2023 Prodloužení termínů pro vybudování stavby - dodatky ke smlouvám - NIVY II (106)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatků s  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   ke kupním smlouvám na prodloužení lhůt pro výstavbu objektů, a to:

 • dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 27. 2. 2017, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení,
 • dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20. 7. 2020, za podmínek dle přílohy č. 2 usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatků.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

48/3/ZM/2023 Souhlas se zřízením věcného břemene - p.č. 65/8 k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje udělení souhlasu se zatížením pozemku p. č. 65/8 k. ú. Dačice věcnými břemeny vedení inženýrských sítí, které souvisí s přípojkami, které je ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ podle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatné, o zřízení věcného předkupního práva a o zákazu zatížení ze dne 16. 11. 2021, povinen vybudovat.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem souhlasu se zatížením pozemku p. č. 65/8 k. ú. Dačice věcnými břemeny vedení inženýrských sítí, které souvisí s přípojkami, které je ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  podle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatné, o zřízení věcného předkupního práva a o zákazu zatížení ze dne 16. 11. 2021, povinen vybudovat.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

49/3/ZM/2023 Projednání žádosti spolků Klub milovníků koní JCMP a Junák - český skaut, přístav Dačice, z.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje prominutí pozdního zaslání s penalizací 15 % a vyplacení peněžních prostředků spolkům Klub milovníků koní JCMP ve výši 54.188 Kč a Junák - český skaut, přístav Dačice, z. s. ve výši 31.126 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

50/3/ZM/2023 Zástupce pro územní plán
I. Zastupitelstvo města schvaluje zastupitelem spolupracujícím s pořizovatelem územního plánu Ing. Jiřího Baštáře.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

51/3/ZM/2023 Volba přísedící okresního soudu
I. Zastupitelstvo města schvaluje volbu  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období 2023 -  2027. 
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

52/3/ZM/2023 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

53/3/ZM/2023 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic
I. Zastupitelstvo města schvaluje upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 3. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
54/3/ZM/2023  Zápis z kontrolního výboru
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 1. schůze kontrolního výboru, která se konala 9. 1. 2023.
Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2023.
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontrol uvedených v plánu práce na rok 2023 (stavba čerpací stanice – historie pozemku, Datel – dačická televize, Kulturní dům Beseda, údržba veřejných prostranství, střet zájmů v RM).
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Omluven               MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                       Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru