Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 4/2015

U S N E S E N Í 4. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 15.4.2015 v hlavním sále MěKS

69/4/ZM/2015 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Pavel Antonů (SNK-ED), Stanislav Kadrnožka (KSČM).
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Zdržel se     
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro70/4/ZM/2015/2 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na návrh starosty Ing. Karla Macků doplnění programu o body Rozpočtové opatření č. 6/2015 a Delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti Teplospol a.s.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Proti
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Zdržel se
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro70/4/ZM/2015/3 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. Zahájení 4. zasedání zastupitelstva města
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Požární řád
 7. Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice
 8. Zásady poskytování podpor města Dačice
 9. Fond rozvoje bydlení 2015 - vyhodnocení
 10. A.01.01 Směna částí pozemků p.č. 2301 a p.č. 2169 v k.ú. Dačice - MČ Toužín (9)
 11. Směnná smlouva na vypořádání pozemků v rámci stavby "Úprava křižovatky ulic Jemnická - Berky z Dubé (10)
 12. Darovací smlouva na pozemky p.č. 563/15 a p.č. 563/16 v k.ú. Borek u Dačic (5)
 13. Dohoda o předání a převzetí stavby na pozemku p.č. 2771/31 v k.ú. Dačice (17)
 14. Souhlasné prohlášení - uznání vlastnického práva ke stavbě železniční zastávky v k.ú. Velký Pěčín (23)
 15. Dohoda o předání a převzetí stavby - parkoviště na pozemku p.č. 2429/176 v k.ú. Dačice (24)
 16. Koupě spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. st. 143/2 v k.ú. Bílkov (30)
 17. Koupě pozemku p.č. 2808/2 v k.ú. Dačice (33)
 18. Smlouva na koupi části pozemku a zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 60/2 v k.ú. Velký Pěčín (34)
 19. Prodej části pozemku p. č. 2152 v k. ú. Dačice - smlouva o budoucí kupní smlouvě (57)
 20. Prodej volné bytové jednotky 223/18 v k.ú. Dačice (58)
 21. Prodej pozemku p. č. 868/8 v k. ú. Lipolec (58)
 22. Prodej části pozemku p. č. 182/1v k. ú. Lipolec (60)
 23. Prodej pozemku p. č. 1270/17 a části pozemku p. č. 1270/16 v k. ú. Bílkov (62)
 24. Prodej pozemku p.č. st. 40 a p.č. 24/32 v k.ú. Hradišťko u Dačic (63)
 25. Prodej části pozemku p.č. 2794/1 v k.ú. Dačice (66)
 26. Prodej části pozemku p.č. 1925/1 v k.ú. Dačice (73)
 27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 784/13, p.č. 784/14 a p.č. 784/15 v k.ú. Dačice (99)
 28. Rozpočtové opatření č. 6/2015
 29. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1130/1 v k.ú. Dolní Němčice (103)
 30. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu "Velký Pěčín VO" (104), (105), (106), (107), (108)
 31. Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dačice (22)
 32. Převod vlastnictví bytových jednotek č. 424/2 (71) a 222/26 (72), k.ú. Dačice
 33. Regenerace MPR a MPZ 2015 - příspěvek z rozpočtu města
 34. Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu
 35. Názvy ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích
 36. Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o.
 37. Delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti Teplospol a. s. J. Hradec
 38. Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic
 39. Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
 40. Zápis z kontrolního výboru
 41. Zpráva o činnosti rady
 42. Diskuze a interpelace
 43. Závěr

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro
71/4/ZM/2015 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Kateřinu Bartošovou (ANO 2011) a Mgr. Milana Točíka (Moravané).
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro72/4/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 3. zasedání konaném 18. 2. 2015.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro73/4/ZM/2015 OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006
Požární řád
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 Požární řád, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem 1/2015.
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro74/4/ZM/2015 Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
 aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro75/4/ZM/2015 Zásady poskytování podpor města Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady poskytování podpor města Dačice dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro    
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro76/4/ZM/2015 Fond rozvoje bydlení 2015 - vyhodnocení
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 v maximální výši uvedené v příloze usnesení č. 2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Zdržel se   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Pro
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro77/4/ZM/2015 A.01.01 Směna částí pozemků p.č. 2301 a p.č. 2169 v k.ú. Dačice -MČ Toužín (9)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu nemovitostí s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice ve výši 9.144,- Kč v obci a katastrálním území Dačice, a to  pozemku  p.č. 2301/2 - druh pozemku ostatní plocha / neplodná půda  o výměře 66 m2 ve vlastnictví města Dačice, oddělený z pozemku p.č. 2301 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2645-7261/2015, za část pozemku díl "a" - druh pozemku zahrada o výměře 34 m2 ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, oddělený z pozemku p.č. 2169 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2646-7262/2015, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro78/4/ZM/2015 Směnná smlouva na vypořádání pozemků v rámci stavby "Úprava křižovatky ulic Jemnická - Berky z Dubé (10)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků a jejich částí (dílů) - díl "d" o výměře 2 m2, díl "l" o výměře 31 m2, díl "r" o výměře 0,28 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/2; dílu "q" o výměře 188 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/1; dílu "m" o výměře 3 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/3; dílu "n" o výměře 88 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2727/5; pozemek p.č. 2724/9 o výměře 107 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/1 a pozemku p.č. 2724/11 o výměře 50 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2590-6985/2014 z pozemku p.č. 2724/1, a to  vše v k.ú. Dačice - z dosavadního výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS Jihočeského kraje) do výlučného vlastnictví města Dačice. 

- za pozemky a jejich části díl "e" o výměře 0,22 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2723/1; díl "h" o výměře 14 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/5; díl "u" o výměře 136 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 1690/3; díl "a1" o výměře 46 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 1691 (nyní p.č. 1691/1); díl "w" o výměře 7 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2724/8; díl "x" o výměře 13 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2726/1 a díl "y" o výměře 36 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 2555-6784/2013 z pozemku p.č. 2727/2, a to vše v k.ú. Dačice z dosavadního výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS Jihočeského kraje), za podmínek přílohy návrhu usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy na pozemky pod komunikací v ulici Jemnická a Berky z Dubé, mezi městem Dačice a Jihočeským krajem (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS Jihočeského kraje). (10)
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18  Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19  Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro79/4/ZM/2015 Darovací smlouva na pozemky p.č. 563/15 a p.č. 563/16 v k.ú. Borek u Dačic (5)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 563/15 o výměře 229 m2 a p.č. 563/16 o výměře 226 m2, oddělených na základě dosud nezapsaného GPL č. 200-204/2013 z pozemku p.č. 563/1 v k.ú. Borek u Dačic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (dle zřizovací listiny - hospodaření se svěřeným majetkem SÚS) jako dárcem a městem Dačice jako obdarovaným, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO         19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20  Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21  Pro80/4/ZM/2015 Dohoda o předání a převzetí stavby na pozemku p.č. 2771/31 v k.ú. Dačice (17)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dohodu o předání stavby, týkající se bezúplatného předání a převzetí stavebního objektu SO 101 ochranný ostrůvek na pozemku p.č. 2771/31 v k.ú. Dačice realizovaný v rámci stavby "Úprava přechodu pro chodce na silnici II třídy č. 151, ulice Hradecká v Dačicích", mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice jako nabyvatelem  a Městem Dačice jako převodcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dohody o předání stavby.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    ro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro81/4/ZM/2015 Souhlasné prohlášení - uznání vlastnického práva ke stavbě železniční
zastávky v k.ú. Velký Pěčín (23)
I. Zastupitelstvo města si vyhrazuje
pravomoc rozhodovat ve všech věcech, které souvisí s uzavřením souhlasného prohlášení - uznání vlastnického práva ke stavbě železniční zastávky na pozemku p.č. st. 31 v k.ú. Velký Pěčín ve prospěch státní organizace Správy železniční dopravní cesty, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.
II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření souhlasného prohlášení - uznání vlastnického práva ke stavbě železniční zastávky na pozemku p.č. st. 31 v k.ú. Velký Pěčín ve prospěch státní organizace Správy železniční dopravní cesty, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 1.
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem souhlasného prohlášení.

[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro82/4/ZM/2015 Dohoda o předání a převzetí stavby - parkoviště na pozemku p.č. 2429/176 v k.ú. Dačice (24)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dohody o předání a převzetí stavby, týkající se bezúplatného převzetí stavebního objektu SO 101 - Parkoviště na pozemku p.č. 2429/176 v k.ú. Dačice realizovaného v rámci stavby "Stavební úpravy prodejny Dačice Červený Vrch, stavební objekt SO 101 - Parkoviště", mezi městem Dačice jako nabyvatelem  a Jednotou, spotřebním družstvem v Jindřichově Hradci, sídlem sídliště Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův Hradec jako převodcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dohody o předání a převzetí stavby stavebního objektu SO 101 - Parkoviště na pozemku p.č. 2429/176 v k.ú. Dačice.[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro        
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD         20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro83/4/ZM/2015 Koupě spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. st. 143/2 v k.ú. Bílkov (30)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření kupní smlouvy s podílovými spoluvlastníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na odkup podílů  pozemku p.č. st. 143/2 o výměře 4 m2, který se nachází pod stavbou autobusové čekárny v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. st. 143/2 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Nehlasoval      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro84/4/ZM/2015 Koupě pozemku p.č. 2808/2 v k.ú. Dačice (33)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 2808/2 v k.ú. Dačice mezi městem Dačice jako kupujícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávajícím, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 2808/2 v k.ú. Dačice.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Nehlasoval      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro85/4/ZM/2015 Smlouva na koupi části pozemku a zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 60/2 v k.ú. Velký Pěčín (34)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 60/4 o výměře 41 m2 v k.ú. Velký Pěčín, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 190-7307/2015 z pozemku p.č. 60/2 za cenu ve výši 4.510,- Kč, včetně zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy, ve prospěch oprávněného města Dačice - průchod a průjezd z mostního objektu - lávky, přes pozemek p.č. 60/2 na místní komunikaci III. třídy / 1c, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a zřízení věcného břemene.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro


 

86/4/ZM/2015 Prodej části pozemku p. č. 2152 v k. ú. Dačice - smlouva o budoucí kupní smlouvě (57)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to na část pozemku p. č. 2152 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 7 m2, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro    
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro87/4/ZM/2015 Prodej volné bytové jednotky 223/18 v k.ú. Dačice (58)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 223/18 o velikosti 3 + 1 o celkové ploše bytu 65,35 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868 na pozemku p.č. 802 a na společně užívaných částech domu  v domě čp.223/V v obci a katastrálním území Dačice ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Nepřítomen   
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro
88/4/ZM/2015 Prodej pozemku p. č. 868/8 v k. ú. Lipolec (58)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 868/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro89/4/ZM/2015 Prodej části pozemku p. č. 182/1v k. ú. Lipolec (60)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 182/1 - zahrada o přibližné výměře 400 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Zdržel se90/4/ZM/2015 Prodej pozemku p. č. 1270/17 a části pozemku p. č. 1270/16 v k. ú. Bílkov (62)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 1270/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 159 m2 a části pozemku p. č. 1270/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 350 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro   
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro91/4/ZM/2015 Prodej pozemku p.č. st. 40 a p.č. 24/32 v k.ú. Hradišťko u Dačic (63)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemků p.č. st. 40 o výměře 29 m2 a p.č. 24/32 o výměře 140 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy  usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na prodej.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Nepřítomen  
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Proti
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro
92/4/ZM/2015 Prodej části pozemku p.č. 2794/1 v k.ú. Dačice (66)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2625-7177/2014,  a to nově vzniklého pozemku p. č. 2794/3 o výměře 4 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Nepřítomen
František Tichánek                       ANO         19    Nepřítomen  
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro93/4/ZM/2015 Prodej části pozemku p.č. 1925/1 v k.ú. Dačice (73)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1925/1 v obci a k.ú. Dačice - nově vzniklý pozemek p.č. 2945/5 o výměře 811 m2 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 - do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Nepřítomen  
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro94/4/ZM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 784/13, p.č. 784/14 a p.č. 784/15 v k.ú. Dačice (99)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření bezúplatné budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a  Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako budoucím povinným, spočívající v právu uložení kanalizační přípojky včetně kanalizačních šachet na pozemcích p.č. 784/13, p.č. 784/14 a p.č. 784/15 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně kanalizační přípojky pro stavbu "Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209/V a 211/V, Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem bezúplatné budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
[Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Nepřítomen  
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro95/4/ZM/2015 Rozpočtové opatření č. 6/2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2015 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Nepřítomen  
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro
96/4/ZM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1130/1 v k.ú. Dolní Němčice (103)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1130/1 v k.ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice jako oprávněným a Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - dle zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice jako povinným v rámci stavby "Prodloužení kanalizačního řadu - Dolní Němčice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro    
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro

97/4/ZM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu "Velký Pěčín VO" (104), (105), (106), (107), (108)

I. Zastupitelstvo města schvaluje
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích p.č. 43/1p.č. 43/2 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 1.
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  bezúplatného věcného břemene na pozemcích p.č. 49/2, p.č. 49/3p.č. 45/2 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným  a podílovými spoluvlastníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 2.
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  bezúplatného věcného břemene na pozemku p.č. st. 19/1 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 3. 
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku p.č. 49/6 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 4.
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  bezúplatného věcného břemene na pozemku p.č. 38 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 5.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro stavbu "Velký Pěčín VO".
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Nepřítomen       
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Nehlasoval   
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro

98/4/ZM/2015 Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dačice (22)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
vymezení jednotek v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dačice, na základě listiny Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Zdržel se
99/4/ZM/2015 Převod vlastnictví bytových jednotek č. 424/2 (71) a 222/26 (72),
k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
převod bytové jednotky, a to:
- č. 424/2 v domě čp. 424/V v obci Dačice a katastrálním území Dačice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 81/2379 ke společným částem budovy a pozemku p. č. 2429/148, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2, stávajícímu nájemci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
- č. 222/26 v domě čp. 222/V v obci Dačice a katastrálním území Dačice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1864 ke společným částem budovy a pozemku p. č. 801, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2, stávajícímu nájemci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro100/4/ZM/2015 Regenerace MPR a MPZ 2015 - příspěvek z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 17.000,00 Kč na obnovu kulturních památek realizovanou v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 na území MPZ Dačice.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro
101/4/ZM/2015 Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice - Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti sjezdu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
schválit uzavření bezúplatné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu (služebnosti) mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10, jako budoucím povinným na pozemek 2780/1 k.ú. Dačice spočívající v právu budoucího oprávněného na zatíženém pozemku právo umístění sjezdu, právo přístupu k němu a právo jeho opravy a údržby, dle přílohy usnesení č. 1.

[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro103/4/ZM/2015 Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o.
I. Zastupitelstvo města deleguje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  Bc. Víta Svobodu, nar. 24. 6. 1980, bytem Svobodova 179/III, 380 01 Dačice,  jako zástupce Města Dačice na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, U Stadionu 50/V, 380 01, IČ: 19012161, která se uskuteční 18. 6. 2015 ve 13:00 h v Bítově.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků vystavením písemného zmocnění pro Bc. Víta Svobodu k tomu, aby se za město Dačice účastnil Valné hromady společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o. konané dne 18. 6. 2015, na ní hlasoval, požadoval od jednatelů informace o společnosti, nahlížel do dokladů společnosti, kontroloval údaje v předložených dokladech.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Zdržel se     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro104/4/ZM/2015 Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti Teplospol a. s. J. Hradec

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. delegovat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Bc. Miloše Nováka, nar. 5. 12. 1980, bytem Malý Pěčín 6, 380 01  Dačice, jako zástupce Města Dačice na Valnou hromadu společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar 585, IČ: 25171283, která se bude konat 29. 5. 2015
   
 2. pověřit starostu města Ing. Karla Macků vystavením písemného zmocnění pro Bc. Miloše Nováka k tomu, aby se za Město Dačice účastnil Valné hromady společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec III, Vajgar 585, konané 29. 5. 2015, aby na ní hlasoval, požadoval od jednatelů informace o společnosti, nahlížel do dokladů společnosti, kontroloval údaje v předložených dokladech
   

[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro105/4/ZM/2015 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance
 a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic

I. Zastupitelstvo města schvaluje upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 5. 2015.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1   Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro


106/4/ZM/2015 Odměny za výkon funkce členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. na základě nařízení vlády č. 52/2015 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 5. 2015.
 2. odměňování náhradníků, a to od 1. dne měsíce následujícího po složení slibu, ve výši, která je uvedena v příloze usnesení.
   

[Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD         21    Pro107/4/ZM/2015 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru konaného 9. 3. 2015.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    Zdržel se108/4/ZM/2015 Zpráva o činnosti rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o činnosti rady města od 3. zasedání konaného 18. 2. 2015.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL    5    Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL    6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL    7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL    8   Omluven       
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS         10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS         11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED     12   Pro  
Bc. Miloš Novák                            ANO         13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO         14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM       17    Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM       18    Pro
František Tichánek                       ANO         19    Pro
Lubomír Kloiber                           ZPD          20    Pro
Josef Mochar                               ČSSD         21    ProIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru