Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 5/2015

U S N E S E N Í  z 5. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 15.6.2015 v hlavním sále MěKS


110/5/ZM/2015 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Rostislav Homolka (KSČM), Petr Nováček (KDU-ČSL), Mgr. Milan Točík (Moravané)
[Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Zdržel se   
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen
111/5/ZM/2015 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení 5. zasedání zastupitelstva města
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Novela jednacího řádu zastupitelstva města Dačice
 7. Závěrečný účet města za rok 2014
 8. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2014
 9. Rozpočtové opatření č. 10/2015
 10. Rekonstrukce hřiště v Chlumci - příspěvek
 11. Přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení mateřské školy B. Němcové''
 12. Přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení základní školy a gymnázia''
 13. Cena města Dačice za rok 2014
 14. Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené problémy občanů města 2015
 15. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2633/58 v k.ú. Dačice (102)
 16. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Podzemní optické vedení" v k.ú. Dačice (118)
 17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 508/10, p.č. 550, p.č. 30/4 a p.č. 205/2 v k.ú. Velký Pěčín (110) (120) (121)
 18. A.04.05 - Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97)
 19. Koupě pozemku p. č. 784/12, k. ú. Dačice (21)
 20. Koupě pozemků v k.ú. Dačice - rekonstrukce ulic Tyršova, Komenského, Vlašská, nám. Republiky (23)
 21. Koupě pozemku p. č. 1046 v k. ú, Bílkov (32)
 22. Koupě pozemku PK 368, PK 367 a p. č. 453/45 v k. ú. Chlumec u Dačic (35)
 23. A.01.16 Koupě pozemků 2254/46 a p.č. 2254/47 v k.ú. Dačice (38)
 24. Prodej pozemku p.č. 2837/19 v k.ú. Dačice (70)
 25. Prodej pozemku p.č. 317/5 v k. ú. Malý Pěčín (48), (74)
 26. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek I. etapy (77)
 27. Využití předkupního práva k pozemku p.č. 2945/5 v k.ú. Dačice
 28. Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dačice (22)
 29. Revize zakladatelské listiny společnosti Technické služby Dačice s.r.o.
 30. Revize zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o.
 31. Názvy ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích
 32. Aktualizace stanov DSO Mikroregion Dačicko
 33. Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o.
 34. Zástupce pro územní plán
 35. Zápis z kontrolního výboru
 36. Zpráva o činnosti rady
 37. Diskuze a interpelace
 38. Závěr
   

[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen112/5/ZM/2015 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího  Albrechta  (Moravané) a Anežku Hergeselovou (KDU-ČSL)
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Zdržel se     
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Zdržel se
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen113/5/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města schválených na 4. zasedání konaném 15. 4. 2015.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen114/5/ZM/2015 Novela jednacího řádu zastupitelstva města Dačice

I. Zastupitelstvo města schvaluje Novelu jednacího řádu zastupitelstva města Dačice s účinností od 15. 6. 2015  dle usnesení ve znění:
V článku 8 jednacího řádu zastupitelstva města Dačice se první věta odstavce 7 ve znění:

"Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky."

doplní: 

"nebo  s využitím hlasovacího zařízení."

Dále v článku 8 jednacího řádu zastupitelstva města Dačice se za poslední větu odstavce 7 doplní:

"V případě použití hlasovacího zařízení se nevolí volební komise."
[ Hlasování: Pro: 14, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Proti
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Proti  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se115/5/ZM/2015 Závěrečný účet města za rok 2014
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. projednání Závěrečného účtu města Dačice za rok 2014 uzavřít vyjádřením souhlasu s  výhradami,
 2. opatření k odstranění nedostatků zjištěných při konečném přezkoumání hospodaření města za rok 2014:
  zapracovat do náplně práce vedoucí finančního odboru řídit se § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, s termínem splnění do 30.9.2015.
   

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Proti
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro116/5/ZM/2015 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2014116/5/ZM/2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 s výrokem Schváleno.
 

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele Výsledek hlasování
Jiří Albrecht pro
Pavel Antonů pro
Ing. Jan Bartošek omluven
Kateřina Bartošová pro
Ing. Jiří Baštář pro
Bc. Anežka Hergeselová pro
Rostislav Homolka pro
Stanislav Kadrnožka omluven
Lubomír Kloiber omluven
Ing. Karel Macků pro
Josef Mochar pro
Petr Nováček pro
Bc. Miloš Novák pro
Doc.PhDr.Michal Stehlík Ph.D. pro
Ing.Luboš Stejskal omluven
Bc. Vít Svoboda pro
Ing. Vlastimil Štěpán pro
Vlastislav Švec ml. pro
František Tichánek pro
Mgr. Milan Točík pro
Ing. Richard Tůma pro

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]
117/5/ZM/2015 Rozpočtové opatření č. 10/2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 v těchto objemech:
    příjmy: - 2.695,84 tis. Kč, výdaje 475,90 tis. Kč, financování  3.171,74 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
118/5/ZM/2015 Rekonstrukce hřiště v Chlumci - příspěvek
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku na rekonstrukci hřiště v Chlumci
   SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů ve výši 300 tis. Kč.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku
     na rekonstrukci hřiště v Chlumci.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

119/5/ZM/2015 Přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení mateřské školy B. Němcové''
I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.v souladu s přiloženými dokumenty přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení mateřské školy B. Němcové" ve výši 3 438 422,- Kč vč. DPH (podpora z OPŽP a SFŽP v celkové výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu).
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
120/5/ZM/2015 Přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení základní
školy a gymnázia''

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.v souladu s přiloženými dokumenty přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení základní školy a gymnázia''ve výši 7 986 760,- Kč vč. DPH (podpora z OPŽP a SFŽP v celkové výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu).
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

121/5/ZM/2015 Cena města Dačice za rok 2014
 

I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice za rok 2014:

 • oddílu kuželek -  dorostenci TJ Centropen Dačice, se sídlem Sokolská 40, 380 01  Dačice, v kategorii Sport
 • panu Josefu Doležalovi, bytem B. Smetany 198/III, 380 01  Dačice, v kategorii Výchova a vzdělání
 • paní Marii Šedové, bytem nám. Republiky 30, 380 01  Dačice, v kategorii Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro122/5/ZM/2015 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené problémy občanů
města 2015

I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí problémy občanů města, které byly naformulovány dne 23. března 2015 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně byly ověřeny v celoměstské anketě:

 • Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
 • Multifunkční hala
 • Nekuřácké zóny u škol
 • Oprava vozovky a vybudování chodníku směrem na Hradišťko
 • Pokračování v řešení obchvatu
 • Rozšíření prostor pro Městskou knihovnu Dačice
 • Řešení křižovatky na Palackého náměstí jinak než kruhovým objezdem
 • Snížení pronájmů za sportovní halu
 • Údržba zeleně mimo zastavěné území obce
 • Zřízení parkoviště v ulici Bratrská

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro123/5/ZM/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2633/58
 v k.ú. Dačice (102)

I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2633/58 v k.ú. Dačice mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice - dle zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro Střední školu technickou a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, 38001 Dačice, jako povinným, v rámci stavby "SO 403 - Přeložka veřejného osvětlení", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.

[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

124/5/ZM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu
 Podzemní optické vedení" v k.ú. Dačice (118)

I. Zastupitelstvo města si vyhrazuje výjimku ze zřizovací listiny jednat samostatně ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle návrhu usnesení.

II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím povinným a  společností STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE v zemi, pro stavbu "Podzemní optické vedení" na pozemcích p.č. 2429/15, p.č. 2429/30, p.č. 2429/18, p.č. 2705/8, p.č. 2429/28, p.č. 2429/162, p.č. 2429/161, p.č. 2429/179, 761/1, p.č. 2792, p.č. 2794/1, p.č. 1238, p.č. 1232/3, p.č. 1232/5, p.č. 1237, p.č. 1236, p.č. 2796, p.č. 74/1, p.č. 75/1, p.č. 2801 a p.č. 15  v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu podzemního optického vedení.


[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se

125/5/ZM/2015 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 508/10, p.č. 550, p.č. 30/4 a p.č. 205/2 v k.ú. Velký Pěčín (110) (120) (121)

I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Velký Pěčín VO" spočívající v uložení kabelových rozvodů a osazení stožárů veřejného osvětlení se svítidly

 • na pozemku p.č. 508/10 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín mezi Městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.
 • na pozemku p.č. 550 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a podílovými spoluvlastníky každému k id. 1/2 panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 2.
 • na pozemcích p.č. 30/4 a p.č. 205/2 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 3.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.


[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
126/5/ZM/2015 A.04.05 - Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97)

I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucích bezúplatných smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí na akci "Vodovod Hostkovice - Lipolec", spočívajících v právu budoucího oprávněného na zatížených nemovitostech zřídit a přes ně vést inženýrské sítě, konkrétně vodovodní a kanalizační potrubí v rámci akce "Vodovod Hostkovice - Lipolec", právo přístupu a příjezdu na zatížené nemovitosti za účelem provozu, údržby a provádění  úprav za účelem jejich modernizace nebo zlepšení výkonnosti, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a :

 1. budoucí povinnou paní ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako výlučnou vlastnicí pozemku p.č. 2528, dle přílohy č.1,
 2. budoucími povinnými společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako podílovými spoluvlastníky (každý k ideální 1/2) pozemku p.č. 2649, dle přílohy č.2,
 3. budoucí povinnou paní ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako výlučnou vlastnicí pozemků p.č. 2644, p.č. 2645, p.č. 2646, dle přílohy č.3,
 4. budoucím povinným společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako výlučným vlastníkem pozemku p.č. 2535, dle přílohy č.4,
 5. budoucím povinným ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako výlučným vlastníkem pozemků p.č. 2529 a p.č. 2534, dle přílohy č.5,
 6. budoucím povinným ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako výlučným vlastníkem pozemků p.č. 2523, p.č. 2524,  p.č. 2525, p.č. 2527 a p.č. 2532, dle přílohy č.6,
 7. budoucím povinným ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Dačice, jako výlučným vlastníkem pozemku p.č. 1750, dle přílohy č.7,
 8. budoucí povinnou paní ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako výlučným vlastníkem pozemku p.č. 1759, dle přílohy č.8,
 9. budoucím povinným společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako výlučným vlastníkem pozemků p.č. 1749, p.č. 1751 a p.č. 1752, dle přílohy č.9.

   

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
127/5/ZM/2015 Koupě pozemku p. č. 784/12, k. ú. Dačice (21)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 784/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro128/5/ZM/2015 Koupě pozemků v k.ú. Dačice - rekonstrukce ulic Tyršova, Komenského, Vlašská, nám. Republiky (23)

I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to:

 • p.č. 2810/11 o výměře 36 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu ve výši 15.660,- Kč,
 • p.č. 2810/4 o výměře 33 m2 z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 14.355,- Kč,
 • p.č. 2810/5 o výměře 27 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 11.745,- Kč,
 • p.č. 2810/6 o výměře 37 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu ve výši 16.095,- Kč,
 • p.č. 2811/5 o výměře 34 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 14.790,- Kč,
 • p.č. 2810/10 o výměře 36 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 15.660,- Kč,
 • p.č. 2806/1 o výměře 60 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 26.100,- Kč,
 • p.č. 2811/6  z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 18.705,- Kč,

za podmínek dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro129/5/ZM/2015 Koupě pozemku p. č. 1046 v k. ú, Bílkov (32)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 1046 - lesní pozemek o výměře 3.998 m2, z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
130/5/ZM/2015 Koupě pozemku PK 368, PK 367 a p. č. 453/45 v k. ú. Chlumec u Dačic (35)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku PK 368 o výměře 2.364 m2, PK 367 o výměře 386 m2 a p. č. 453/45 - lesní pozemek o výměře 5.132 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
131/5/ZM/2015 A.01.16 Koupě pozemků 2254/46 a p.č. 2254/47 v k.ú. Dačice (38)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 2254/46 o výměře 23 m2 a p.č. 2254/47 o výměře 204 m2 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví zemědělského družstva Lučina Dolní Němčice, spol. s r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro      
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro132/5/ZM/2015 Prodej pozemku p.č. 2837/19 v k.ú. Dačice (70)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2837/19 - ostatní plocha / jiná plocha o výměře 69 m2 v k.ú. Dačice do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

 II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Nepřítomen     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
133/5/ZM/2015 Prodej pozemku p.č. 317/5 v k. ú. Malý Pěčín (48), (74)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 317/5 - ostatní plocha o výměře 228 m2, do ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 317/5 - ostatní plocha o výměře 228 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4, Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Zdržel se   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Zdržel se
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Zdržel se 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
134/5/ZM/2015 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek I. etapy (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zásad prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej pozemku p.č. 2945/22 o výměře 880 m2, odděleného z pozemků p.č. 1930 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 783.200,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 4,
 • prodej pozemku p.č. 2945/10 o výměře 761 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu ve výši 707.730,00 Kč (tj. 930,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 5,
 • prodej pozemku p.č. 2945/27 o výměře 1025 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 932.750,- Kč (tj. 910,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 6,
 • prodej pozemku p.č. 2945/18 o výměře 800 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1926/2 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za kupní cenu ve výši 712.000,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),  dle přílohy usnesení č. 7,
 • prodej pozemku p.č. 2945/15 o výměře 775 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1926/2 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2,  ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 689.750,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),  dle přílohy usnesení č. 8,
 • prodej pozemku p.č. 2945/6 o výměře 807 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ oba bytem Antonína Dvořáka 421/V, Dačice, za kupní cenu ve výši 992.610,- Kč (tj. 1.230,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 9,
 • prodej pozemku p.č. 2945/28 o výměře 1049 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 1.143.410,- Kč (tj. 1.090,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 10,
 • prodej pozemku p.č. 2945/29 o výměře 1079 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 1.111.370,00,- Kč (tj. 1.030,- Kč/m2),  dle přílohy usnesení č. 11
 • prodej pozemku p.č. 2945/32 o výměře 1042 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1926/2 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu ve výši 927.380,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 12,
 • prodej pozemku p.č. 2945/3 o výměře 819 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 925.470,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 13,
 • prodej pozemku p.č. 2945/11 o výměře 777 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 738.150,- Kč (tj. 950,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 14,
 • prodej pozemku p.č. 2945/2 o výměře 806 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu ve výši 910.780,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 15,
 • prodej pozemku p.č. 2945/9 o výměře 751 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 668.390,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 16,
 • prodej pozemku p.č. 2945/4 o výměře 811 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 916.430,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 17,
 • prodej pozemku p.č. 2945/13 o výměře 747 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░   za kupní cenu ve výši 664.830,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 18,
 • prodej pozemku p.č. 2945/31 o výměře 975 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1925/15, p.č. 1926/2, p.č. 1937/20, p.č. 2694/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za kupní cenu ve výši 867.750,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 19.

[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro135/5/ZM/2015 Využití předkupního práva k pozemku p.č. 2945/5 v k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 2945/5 v k.ú. Dačice zřízeného na základě kupní smlouvy ze dne 5.5.2015 mezi kupujícím a dlužníkem panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , a městem Dačice jako prodávajícím a předkupníkem, s tím, že předkupní právo ve prospěch města Dačice jako právo věcné přechází na třetí osobu.
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro136/5/ZM/2015 Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku p.č. 237 v k.ú. Dačice (22)
I. Zastupitelstvo města mění přílohy č. 1 a 2 usnesení č. 252/11/RM/2015 ze dne 25.3.2015, dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem listiny - Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
137/5/ZM/2015 Revize zakladatelské listiny společnosti Technické služby Dačice s.r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, U Stadionu 50/V, IČO: 26040344, formou jejího úplného znění dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro138/5/ZM/2015 Revize zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, Hradišťko 25, IČO: 26040603, formou úplného znění zakladatelské listiny dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro139/5/ZM/2015/1 Názvy ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na návrh zastupitele PhDr. Michala Stehlíka názvy nových ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích, a to ulice J. K. Rada, K. Dalberga a V. Fuky tak, jak jsou vyznačeny v příloze usnesení č. 2.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
140/5/ZM/2015 Aktualizace stanov DSO Mikroregion Dačicko
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrh aktualizace stanov DSO Mikroregion Dačicko tak, jak je uvedeno v příloze.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro141/5/ZM/2015 Delegace zástupce města na Valnou hromadu společnosti  .A.S.A. Dačice s.r.o.
I. Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 103/4/ZM/2015.
II. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Bc. Víta Svobodu, nar. 24. 6. 1980, bytem Svobodova 179/III, 380 01 Dačice, jako zástupce Města Dačice na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, U Stadionu 50/V, 380 01, IČ: 19012161, která se uskuteční 23. 6. 2015 ve 13:00 h v Bítově.
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků vystavením písemného zmocnění pro Bc. Víta Svobodu k tomu, aby se za město Dačice účastnil Valné hromady společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o. konané 23. 6. 2015, na ní v souladu se zájmy města Dačice hlasoval, požadoval od jednatelů informace o společnosti, nahlížel do dokladů společnosti, kontroloval údaje v předložených dokladech.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 

142/5/ZM/2015 Zástupce pro územní plán
I. Zastupitelstvo města schvaluje zastupitelem spolupracujícím s pořizovatelem územního plánu Ing. Jiřího Baštáře.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Zdržel se     
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
143/5/ZM/2015 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru konaného
   25. 5. 2015.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro144/5/ZM/2015 Zpráva o činnosti rady města
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti rady města od 4. zasedání konaného 15. 4. 2015.
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro   
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Omluven   
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Omluven
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru