Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 5/2019

U S N E S E N Í  ze 5. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 12.6.2019 v hlavním sále KD Beseda86/5/ZM/2019 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Vladimír Dušek (KSČM), Ing. Eva Macků (ODS),  Milan Navrátil  (ANO 2011)
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro
87/5/ZM/2019 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Cena města Dačice za rok 2018
 6. Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
 7. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2019
 8. Poskytnutí finančního příspěvku
 9. Zápis z finančního výboru
 10. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 11. Závěrečný účet města za rok 2018
 12. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2018
 13. OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice
 14. Zařazení vybraných akcí k REA v roce 2020
 15. Použití Fondu rezerv a rozvoje
 16. Směna částí pozemků v obci Dačice a k.ú. Malý Pěčín (26)
 17. Bezúplatný převod p. č. 451/7 a části p.č. 446/4 v k. ú. Dolní Němčice (47)
 18. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 14. kolo (77)
 19. Prodej části pozemku p.č. 162/5 v k.ú. Chlumec u Dačic (158)
 20. Prodej pozemku p. č. 2633/217 v k. ú. Dačice (165)
 21. Prodej části pozemku p.č. 2271/106 v k.ú. Dačice (168)
 22. Prodej pozemku p.č. 1165 v k.ú. Dačice (172)
 23. Prodej části pozemku p.č. 1331/125 v k.ú. Dačice (173)
 24. Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Dačice (142)
 25. Smlouvy kupní a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" (123) (125)
 26. Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 87 na pozemku p.č. 238 v k.ú. Dačice (174)
 27. Prodej pozemků v k.ú. Dačice (171)
 28. Návrh dopravní koncepce Palackého náměstí
 29. Zpráva o činnosti rady
 30. Diskuse a interpelace
 31. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro
88/5/ZM/2019 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 4. zasedání konaném 24. 4. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Nepřítomen
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro89/5/ZM/2019 Cena města Dačice za rok 2018
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu města Dačice za rok 2018:

 • kategorie Jiné (propagace města na celostátní úrovni) - Vlastimil Kolomazník, Mládežnická 505/V, Dačice 
 • kategorie Jiné (záchrana lidského života) - Ing. Martin Hudínek, Jiřího z Poděbrad 189/III, Dačice 
 • kategorie Jiné (dlouholetá dobrovolná činnost ve Svazu tělesně postižených) - František Stejskal, 38/V, Dačice
 • kategorie Jiné (celoživotní aktivní členství v Českém červeném kříži) - Dana Krtková, U Stadionu 447/V, Dačice 
 • kategorie Kultura - doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., Ant. Dvořáka 417/V, Dačice
 • kategorie Výchova a vzdělávání - Karel Mandelík, Máchova 441, Dačice


[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro90/5/ZM/2019 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 51.317 Kč Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice na zakoupení nových nočních stolků k lůžkům na stanici Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Dačice, a.s.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro91/5/ZM/2019 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2019 Dačickému ZVONEČKU z.s., IČ 22812628 ve výši 30.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2019 se spolkem Dačický ZVONEČEK z.s., IČ 22812628.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
92/5/ZM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích,  poskytnutí finančního příspěvku takto:

 • manželům                                        výši 77.700,00 Kč,
 • panu                           76.100,00 Kč,
 • panu                 ve výši 80.000,00 Kč. 


[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro93/5/ZM/2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2019 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 15.890.205,99 Kč, financování 15.890.205,99 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Zdržel se
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
94/5/ZM/2019 Závěrečný účet města za rok 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Dačice za rok 2018.
II. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2018, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro95/5/ZM/2019 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 s výrokem Schváleno.
 

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele Výsledek hlasování
Jiří Albrecht pro
Ing. Jan Bartošek nepřítomen
Kateřina Bartošová pro
Ing. Jiří Baštář pro
Vladimír Dušek pro
MUDr. Ladislava Fabešová omluvena
Ing. Zdenka Koutná pro
Milan Kubek pro
Ing. Eva Macků pro
Ing. Karel Macků pro
Ing. Kateřina Marková pro
Milan Navrátil pro
Petr Nováček pro
Bc. Miloš Novák pro
Ludmila Rehartová pro
Bc. Martin Rychlík pro
Ing. Luboš Stejskal nepřítomen
Bc. Vít Svoboda pro
Vlastislav Švec ml. pro
Mgr. Bohumil Šuhaj pro
Mgr. Milan Točík pro
Ing. Richard Tůma pro

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:
v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro


 

96/5/ZM/2019 OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Dačice

I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice, jež tvoří přílohu tohoto usnesení, a vydává ji pod číslem 1/2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
97/5/ZM/2019 Zařazení vybraných akcí k REA v roce 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje
seznam vybraných akcí ODI a OSM MěÚ Dačice, u kterých bude v roce 2019 proveden výběr zhotovitele a uzavřena smlouva s realizací v roce 2020 dle přílohy usnesení "Vybrané akce k zařazení do rozpočtu města pro rok 2020".II. Zastupitelstvo města schvaluje zařazení vybraných akcí ODI a OSM MěÚ Dačice do rozpočtu města pro rok 2020 dle přílohy usnesení "Vybrané  akce k zařazení do rozpočtu města pro rok 2020".
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
98/5/ZM/2019 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Zastupitelstvo města schvaluje
použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 20 mil. Kč na překlenutí nedostatku peněžních prostředků, na úhradu provozních výdajů v časové a věcné souvislosti s tím, že po obdržení dotace od MMR ČR na "Přístavbu učeben k ZŠ Komenského" budou použité prostředky převedeny zpět do Fondu rezerv a rozvoje.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
99/5/ZM/2019 Směna částí pozemků v obci Dačice a k.ú. Malý Pěčín (26)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu nemovitostí s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín a k.ú. Velký Pěčín, a to pozemku p. č. 223/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 483 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 195-8593/2019 z pozemku p.č. 223/2  v k.ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice, do společného jmění ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

směnou za pozemky pod místní komunikací v k.ú. Velký Pěčín ze společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, a to pozemků p.č. 79/13 o výměře 212 m2 odděleného z pozemku p.č. 79/4; p.č. 82/10  o výměře 29 m2 odděleného z pozemku p.č. 82/2 a p.č. 83/11 m2 o výměře 373 m2 odděleného z pozemku p.č. 83/6, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy v k.ú. Malý Pěčín a k.ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
100/5/ZM/2019 Bezúplatný převod p. č. 451/7 a části p.č. 446/4 v k. ú. Dolní Němčice (47)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p.č. 451/7 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 19 m2 a části pozemku p. č. 446/4 - ostatní plocha, jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č. 348-8495/2018 a označené parcelním číslem 446/27 o výměře 220 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
101/5/ZM/2019 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 14. kolo (77)
I. Zastupitelstvo města
schvaluje prodej pozemku v obci a k.ú. Dačice p.č. 2945/23, dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 o výměře 748 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu ve výši 665.720,00Kč (tj. 890,- Kč/m2), a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
102/5/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 162/5 v k.ú. Chlumec u Dačic (158)
I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení č. 29/2/ZM/2018 ze dne 12.12.2018.
II. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p.č. 162/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené geometrickým plánem č. 203-8630/2019 a označené parcelním číslem st. 94 o výměře 7 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši 1.470,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
103/5/ZM/2019 Prodej pozemku p. č. 2633/217 v k. ú. Dačice (165)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2633/217 - zahrada o výměře 57 m2, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 36.380,00 Kč za podmínek dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
104/5/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 2271/106 v k.ú. Dačice (168)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 2271/106 - ostatní plocha, zeleň, oddělené geometrickým plánem č. 2913-8636/2019 o výměře 288 m2 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dačice, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti První dačická spol. s r.o., IČO: 05345995, se sídlem B. Smetany 120, Dačice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 257.760,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti).
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
104/5/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 2271/106 v k.ú. Dačice (168)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 2271/106 - ostatní plocha, zeleň, oddělené geometrickým plánem č. 2913-8636/2019 o výměře 288 m2 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dačice, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti První dačická spol. s r.o., IČO: 05345995, se sídlem B. Smetany 120, Dačice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 257.760,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti).
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Zdržel se        
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
105/5/ZM/2019 Prodej pozemku p.č. 1165 v k.ú. Dačice (172)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 1165 - zahrada o výměře 99 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.550,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro       
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
106/5/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 1331/125 v k.ú. Dačice (173)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 1331/125 - ostatní plocha, jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č. 2903-8582/2019 a označené parcelním číslem 1331/143 o výměře 328 m2, do výlučného vlastnictví společnosti Technické služby Dačice, s.r.o., IČO: 26040344, U Stadionu 50/V, Dačice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 182.351,60 Kč a za podmínek dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro    
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro

107/5/ZM/2019 Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Dačice (142)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smluv o bezúplatném převodu nemovitostí, konkrétně pozemků p.č. 2771/28 - ostatní plocha o výměře 40 m2, p.č. 2271/213 - ostatní plocha o výměře 18 m2 (dle dosud nezapsaného gpl č. 2869-133/2018) a p.č. 1673/1 - trvalý travní porost o výměře 321 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smluv o bezúplatném převodu nemovitostí.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro      
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Nepřítomen
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
108/5/ZM/2019 Smlouvy kupní a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" (123) (125)

I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smluv kupních a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích", a to:

 • Kupní smlouva na pozemky p.č. 1904/2 - ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 1907/1 - vodní plocha o výměře 706 m2, p.č. 1908/1 - trvalý travní porost o výměře 7 m2, p.č. 1908/3 - trvalý travní porost o výměře 202 m2p.č. 1956/2 - trvalý travní porost o výměře 27 m2 zapsaných na LV 1087 ve společném jmění ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako prodávajícími, a městem Dačice, jako kupujícím, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
 • Kupní smlouva na pozemek p.č. 1924/2 - trvalý travní porost o výměře 52 m2 zapsaném na  LV 614 ve výlučném vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávajícím, a městem Dačice, jako kupujícím, za podmínek dle návrhu usnesení č. 2, 
 • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 1909 - trvalý travní porost o přibližné výměře 300 m2 za kupní cenu ve výši stanovující znalecký posudek, tj. 450,- Kč/m2 společně s ujednáním o Smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p.č. 1909, p.č. 1924/2 a p.č. 1908/3 v obci a k.ú. Dačice uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím kupujícím a budoucím povinným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucím prodávajícími a budoucími oprávněnými. Budoucí věcné břemeno služebnosti spočívá v uložení v právu ░░░░ ░░░░ ░░░ zřídit a vést přes služebné nemovitosti jednu trasu zavlažovacího vodovodního potrubí. Věcné břemeno služebnosti by bylo zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Smlouva se uzavírá za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy kupní a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro    
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
109/5/ZM/2019 Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 87 na pozemku p.č. 238 v k.ú. Dačice (174)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
vymezení jednotek v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 87 na pozemku p.č. 238 v k.ú. Dačice, na základě listiny Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Prohlášení  rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice čp. 87 na pozemku p.č. 238 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro       
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Pro
110/5/ZM/2019 Prodej pozemků v k.ú. Dačice (171)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu přílohy usnesení č. 80/4/ZM/2019, a to:

 • Přílohy č. 1 - Kupní smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
 • Přílohy č. 2 - Koordinační situace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro       
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Zdržel se
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Zdržel se
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Zdržel se
111/5/ZM/2019 Návrh dopravní koncepce Palackého náměstí
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dopravní koncepci Palackého náměstí formou okružní křižovatky o průměru 26 m.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Proti
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Proti

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5   Proti
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro       
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14   Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15   Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16   Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18   Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19   Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20   Proti
Vladimír Dušek                           KSČM          21   Proti
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru