Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 5/2023

U S N E S E N Í  z 5. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 15.6.2023 v hlavním sále KD Beseda
71/5/ZM/2023 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předsedkyně Mgr. Hana Švarcová (ODS), David Syrovátka (MZH), Petr Nováček (KDU-ČSL).
[Výsledek hlasování: Pro 15, Proti 0, Nehlasoval 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Nepřítomen         MZH
  Navrátil Milan                                 Nepřítomen         MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

72/5/ZM/2023 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje

program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Cena města Dačice za rok 2022
 6. Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2023 - 2025
 7. Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
 8. Podpora činnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let
 9. Koupě pozemku p. č. 868/12 v k. ú. Lipolec (158)
 10. Koupě pozemku p. č. 2271/140 v k. ú. Dačice (159)
 11. Prodej pozemků p. č. 830, 869/2 a 869/3 v k. ú. Kostelní Vydří (217)
 12. Prodej části pozemku p. č. 2254/50 v k.ú. Dačice (249)
 13. Prodej částí pozemků p. č. 566/3, 566/4, 566/5 a pozemku p. č. st 48/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (251)
 14. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554- rozšíření seznamu investičních akcí financovaných z investičního úvěru
 15. Rozpočtové opatření č. 14/2023
 16. Zápis z finančního výboru
 17. Závěrečný účet města za rok 2022
 18. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2022
 19. Zápis z kontrolního výboru
 20. Zpráva o činnosti rady
 21. Diskuse a interpelace
 22. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Nepřítomen         MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

73/5/ZM/2023 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 4. zasedání konaném 20. 4. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Nepřítomen         MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

74/5/ZM/2023 Cena města Dačice za rok 2022
I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice za rok 2022 nominovanému P. Jaroslavu Pezlarovi, bytem Krajířova 18, Dačice - (kategorie Kultura).
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

75/5/ZM/2023 Cena města Dačice za rok 2022
I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice za rok 2022 nominovanému Jiřímu Albrechtovi st., bytem Na Vyhlídce 89, Dačice (kategorie Kultura).
[Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Zdržel se             KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Zdržel se             KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Zdržela se            KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluven               NEZ
  Švec Vlastislav                              Zdržel se              KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Zdržel se              KSČM


 

76/5/ZM/2023 Cena města Dačice za rok 2022
I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice za rok 2022 in memoriam Františku Distelovi, naposledy bytem Hostkovice 6, Dačice (kategorie Sport).
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

77/5/ZM/2023 Cena města Dačice za rok 2022
I. Zastupitelstvo města   města Dačice MUDr. Jaroslavu Řičánkovi, bytem Malý Pěčín 31, Dačice (kategorie Jiné).
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

78/5/ZM/2023 Cena města Dačice za rok 2022
I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Dačice Jaromíru Přikrylovi, bytem Vápovská 288/III, Dačice (kategorie Jiné).
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]
Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

79/5/ZM/2023 Grant poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2023 - 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu poskytování individuální dopravy seniorů v roce 2023 - 2025 společnosti Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                        KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
 

80/5/ZM/2023 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 49.924 Kč Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice, na nákup 1 kusu sprchového lůžka pro imobilní pacienty a moto dlahy pro rehabilitaci kolenních a kyčelních kloubů.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                        KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

81/5/ZM/2023 Podpora činnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru spolkům poskytující volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18 let na rok 2023 viz příloha č. 1.
II. Zastupitelstvo města schvaluje vzory darovacích smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]
Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

82/5/ZM/2023 Koupě pozemku p. č. 868/12 v k. ú. Lipolec (158)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitosti v obci Dačice a k. ú. Lipolec, a to pozemku p. č. 868/12, z výlučného vlastnictví společnosti ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]
Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

83/5/ZM/2023 Koupě pozemku p. č. 2271/140 v k. ú. Dačice (159)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 2271/140 - orná půda o výměře 10 716 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

84/5/ZM/2023 Prodej pozemků p. č. 830, 869/2 a 869/3 v k. ú. Kostelní Vydří (217)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků v obci a katastrálním území Kostelní Vydří, a to pozemku p. č. 830, p. č. 869/2 a p. č. 869/3 z výlučného vlastnictví města Dačice do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4; Usnesení bylo PŘIJATO

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Zdržel se             KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Nepřítomen         MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Zdržel se              KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Zdržel se               KSČM 

85/5/ZM/2023 Prodej části pozemku p. č. 2254/50 v k.ú. Dačice (249)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2254/50 o výměře 108 m2 do ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
[Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 8; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Zdržel se             KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Zdržel se              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                  Zdržel se              KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Zdržel se              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                           Omluven               KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Zdržela se            MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Zdržel se              KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Zdržel se               KSČM


 

86/5/ZM/2023 Prodej částí pozemků p. č. 566/3, 566/4, 566/5 a pozemku p. č. st 48/1 v k. ú. Hradišťko u Dačic (251)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí, a to pozemku p. č. st. 48/1 o výměře 19 m2 a pozemku p. č. 566/5 v nových hranicích o výměře 487m2 v k. ú. Hradišťko u Dačic do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

87/5/ZM/2023 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554- rozšíření seznamu investičních akcí financovaných z investičního úvěru
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554. Jedná se o rozšíření seznamu investičních akcí, které lze financovat z investičního úvěru.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554 s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350. Dodatkem dochází k rozšíření seznamu investičních akcí o akce Oprava chodníku v ul. Bezručova - II. etapa a Koupě pozemku p. č. 2271/140 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

88/5/ZM/2023 Rozpočtové opatření č. 14/2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2023  v těchto objemech: příjmy  0,00 Kč, výdaje  3.900.000,00 Kč, financování  3.900.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:   bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

89/5/ZM/2023 Závěrečný účet města za rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Dačice za rok 2022;
II. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami;
III. Zastupitelstvo města přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (na základě zjištěného nedostatku, který nemá závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004 Sb., a to: závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti) tak, že při sestavování závěrečného účtu se nebude vycházet pouze z pomocných tabulek, ale dojde ke kontrole na účetnictví, kde jsou jednotlivé fondy analyticky rozlišeny. 
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

90/5/ZM/2023 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele      Výsledek hlasování

Ing. Jan Bartošek                            ano     
Ing. Jiří Baštář                                 ano
Vladimír Dušek                                ano
MUDr. Ladislava Fabešová            zdržela se
Petr Kiessling                                   ano
Ing. Zdeňka Koutná                         omluvena
Michal Křížek                                   ano
Ing. Karel Macků                             omluven
Ing. Kateřina Marková                    ano
Milan Navrátil                                  ano
Petr Nováček                                   ano
Bc. Miloš Novák                              ano
Mgr. Martin Rychlík                        ano
Ing. Luboš Stejskal                         ano
Bc. Vít Svoboda                               ano
David Syrovátka                               ano
Mgr. Bohumil Šuhaj                         ano
Mgr. Hana Švarcová                        ano
Vlastislav Švec                                 ano
Mgr. Milan Točík                               ano
Ing. Richard Tůma                            ano

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2022 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo PŘIJATO]


 

91/5/ZM/2023 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 4. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 22. 5. 2023.
II. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly usnesení č. 60/4/ZM/2023 týkajícího se komplexních pozemkových úprav v k. ú. Borek u Dačic (návrh nového uspořádání pozemků).
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Omluven              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru