Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 6/2015

U S N E S E N Í  z 6. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 9.9.2015 v hlavním sále MěKS


145/6/ZM/2015 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Jiří Albrecht (Moravané), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Josef Mochar (ČSSD)
[ Hlasování:  Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;  Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
146/6/ZM/2015 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl upraven

 1. Zahájení 5. zasedání zastupitelstva města
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Koupě části pozemku p. č. 219/7 v k. ú. Malý Pěčín (36)
 7. Koupě částí pozemku p. č. 2821/12 v k. ú. Dačice (39), (39-2)
 8. A.01.17 Koupě části pozemků v rámci investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám . Republiky a Tyršova v Dačicích" (42)
 9. Prodej části pozemku p. č. 2271/44 v k. ú. Dačice (76)
 10. Prodej pozemku p. č. 182/1v k. ú. Lipolec (77)
 11. Prodej pozemku p. č. 127/3 v k. ú. Dačice (81)
 12. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p.č. 1402/3 v k.ú. Chlumec u Dačic (55)
 13. Hradišťko - rozšíření VO - A.04.11 - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (88)
 14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - Vodovod Lipolec (126), (127), (128), (129)
 15. Rozpočtové opatření č. 15/2015
 16. Zpráva o plnění přijatého opatření č. usn. 115/5/ZM/2015
 17. Změna zakládací listiny Městské lesy Dačice s. r. o.
 18. Program regenerace MPZ Dačice na období 2016 - 2019
 19. Zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice
 20. Zápis z kontrolního výboru
 21. Zpráva o činnosti rady
 22. Diskuze a interpelace
 23. Závěr


[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
147/6/ZM/2015 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Rostislava Homolku (KSČM a Ing. Vlastimila Štěpána (ODS)
[Hlasování:  Pro: 12, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Zdržel se       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro148/6/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města schválených na 5. zasedání konaném 15. 6. 2015.
[Hlasování:  Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Zdržel se       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
149/6/ZM/2015 Koupě části pozemku p. č. 219/7 v k. ú. Malý Pěčín (36)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 170-7384/2015, a to nově vzniklého pozemku p. č. 219/11 - zahrada o výměře 63 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
150/6/ZM/2015 Koupě částí pozemku p. č. 2821/12 v k. ú. Dačice (39), (39-2)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi id. podílů nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to:

 • id. podíl ve výši 1/16 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • id. podíl ve výši 1/32 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,
 • id. podíl ve výši 1/16 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,
 • id. podíl ve výši 1/16 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,
 • id. podíl ve výši 1/16 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  ,

za podmínek dle přílohy č. 1  tohoto usnesení.


II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro151/6/ZM/2015 A.01.17. Koupě částí pozemků v rámci investiční akce "Silnice II/408
Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích (42)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření budoucích kupních smluv na odkup částí pozemků v obci a katastrálním území Dačice, v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova ul. v Dačicích", a to:

 • část pozemku p.č. 3/1 o přibližné výměře 28 m2  - zapsaný na LV 1127 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 861/1 o přibližné výměře 6 m2 - zapsán na LV 1969 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 943 o přibližné výměře 12 m2 - zapsaný na LV 3370 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
 • částí pozemků p.č. 945/1 o přibližné výměře 4 m2 a p.č. 946 o přibližné výměře 8 m2 - zapsané na LV 106 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č.  o 1053/1 o přibližné výměře 11 m2 - zapsaný na LV 1602 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
 • část pozemku p.č. 1102/6 o přibližné výměře 10 m2 - zapsaný na LV 617 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1103 o přibližné výměře 6 m2 - zapsaný na LV 231 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1105 o přibližné výměře 7 m2 - zapsaný na LV 270 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
 • část pozemku p.č. 1107 o přibližné výměře 2 m2 - zapsaný na LV 245 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č.  1111 o přibližné výměře 4 m2 - zapsaný na LV 744 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1113 o přibližné výměře 16 m2 - zapsaný na LV 810 jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 1115 o přibližné výměře 15 m2  - zapsaný na LV 3373 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 2396/1 o přibližné výměře 18 m2 -  zapsaný na LV 1843 pro obec a k.ú. Dačice, jako podílové spoluvlastnictví,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 2396/83 o přibližné výměře 76 m2  - zapsaný na LV 2681 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
 • část pozemku p.č. 2431/17 o přibližné výměře 7 m2 - zapsaný na LV 1773 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
 • část pozemku p.č. 2811/7 o přibližné výměře 25 m2 -  zapsaný na LV 11 pro obec a k.ú. Dačice, jako podílové spoluvlastnictví, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucích kupních smluv na odkup částí pozemku pro účely rekonstrukce komunikace.

[Hlasování:  Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro152/6/ZM/2015 Prodej části pozemku p. č. 2271/44 v k. ú. Dačice (76)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 100 m2, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

[Hlasování:  Pro: 12, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Zdržel se  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se

 

153/6/ZM/2015 Prodej pozemku p. č. 182/1v k. ú. Lipolec (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 182/1 - zahrada o výměře 696 m2, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
154/6/ZM/2015 Prodej pozemku p. č. 127/3 v k. ú. Dačice (81)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 127/3 - zahrada o výměře 136 m2 do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování:  Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
155/6/ZM/2015 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p.č. 1402/3 v k.ú. Chlumec u Dačic (55)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Chlumec - vodovod", jejíž součástí bude uložení vodovodního řadu na pozemku p.č. 1402/3 v obci Dačice a k.ú. Chlumec u Dačic, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako povinným, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Chlumec - vodovod".
[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
156/6/ZM/2015 Hradišťko - rozšíření VO - A.04.11 - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (88)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření bezúplatné budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (služebnosti) mezi městem  Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucí povinnou, na pozemek p.č. 25, k.ú. Hradišťko u Dačic, spočívající v právu budoucího oprávněného na zatíženém pozemku zřídit a přes něj vést kabelové vedení veřejného osvětlení a sloup veřejného osvětlení, v rámci akce "Hradišťko - rozšíření VO", včetně práva přístupu a příjezdu na zatížený pozemek za účelem provozu, údržby a provádění úprav za účelem jejich modernizace nebo zlepšení výkonnosti, dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem bezúplatné budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (služebnosti) v rámci akce "Hradišťko - rozšíření VO".
[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
157/6/ZM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - Vodovod Lipolec (126), (127), (128), (129)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
schválit uzavření bezúplatných smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", a to:

 • na pozemcích p.č. 2759, p.č. 2789 a p.č. 3063 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, sídlem Rudolfovská 80, 371 13 České Budějovice, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1,
 • na pozemcích p.č. 2534, p.č. 2529, p.č. 2740 a p.č. 2743 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  Třebíč, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 2,
 • na pozemcích p.č. 2769 a p.č. 2790 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 3,
 • na pozemku p.č. 2535 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a společností AGRIS Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 4,
 • na pozemcích p.č. 2647, p.č. 2648 a p.č. 2649 v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a podílovými spoluvlastníky každý k id. 1/2, společností AGRIS Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 5,
 • na pozemcích p.č. 1749, p.č. 1751 a p.č. 1752 v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a společností LUČINA Dolní Němčice, sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 6,
 • na pozemku p.č. 1750 v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a výlučným vlastníkem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 7.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě - vodovodního řadu.
[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro158/6/ZM/2015 Rozpočtové opatření č. 15/2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 15/2015 v těchto objemech: příjmy 9.785,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování - 9.785,00 tis. Kč.
[Hlasování:  Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro159/6/ZM/2015 Zpráva o plnění přijatého opatření č. usn. 115/5/ZM/2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění přijatého opatření č. usn. 115/5/ZM/2015 zapracovat do náplně práce vedoucí finančního odboru řídit se § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
160/6/ZM/2015 Změna zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, Hradišťko 25,  IČO: 26040603, tak, že stávající článek V. - Předmět podnikání zakladatelské listiny se doplňuje o bod 2. tak, že článek V. nově zní:

"V.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1.    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

         a) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví
            a myslivost

         b) Činnost odborného lesního hospodáře

         c) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

         d) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
             výrobků

         e) Zprostředkování obchodu a služeb

         f) Velkoobchod a maloobchod.

 2.   Zemědělská výroba, včetně hospodaření na vodních plochách."


[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

161/6/ZM/2015 Program regenerace MPZ Dačice na období 2016 - 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Program regenerace Městské památkové zóny Dačice na období 2016 - 2019.
[Hlasování:  Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


 

163/6/ZM/2015 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 3. schůze kontrolního výboru konaného
24. 8. 2015.
[Hlasování:  Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro164/6/ZM/2015 Zpráva o činnosti rady města
I. Zastupitelstvo města schvaluje informaci o činnosti rady města od 5. zasedání konaného 15. 6. 2015.
[Hlasování:  Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Omluven       
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Bc.Anežka Hergeselová                KDU-ČSL     6   Omluven
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS            9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro   
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   ProIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

 


 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
2
2
3
5
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
4
24
6
25
4
26
3
27
4
28
3
29
5
1
5
2
6
3
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru