Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 6/2019

U S N E S E N Í  ze 6. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 11.9.2019 v hlavním sále KD Beseda
113/6/ZM/2019 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Zdeňka Koutná (ANO 2011), Bc Vít Svoboda (KDU-ČSL),  Mgr. Milan Točík (Moravané)
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Zdržel se
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


114/6/ZM/2019 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Zpráva o uplatňování obsahující pokyny pro zpracování změny č. 4 Územního plánu Dačice
 6. Poskytnutí finančního příspěvku
 7. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 15. kolo
 8. Koupě nemovitostí v obci Dačice, katastrální území Dolní Němčice
 9. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice (159)
 10. Koupě lesních pozemků p.č. 1037, 1048, 1056, 1057, 1105 a 1161/3 v obci Dačice, k.ú. Bílkov
 11. Smlouva kupní na část pozemku p.č. 1428 v k.ú. Chlumec u Dačic (126)
 12. Směna pozemků v k.ú. Bílkov a k.ú. Dačice (35)
 13. Směna pozemků v k.ú. Malý Pěčín (39)
 14. Směna pozemků v k.ú. Malý Pěčín a k.ú. Velký Pěčín (41)
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací Malý Pěčín - Velký Pěčín (128) (129) (130) (131) (132) (133)
 16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2019
 17. Přijetí Baskické deklarace - nové cesty pro evropská města a obce
 18. Zápis z kontrolního výboru
 19. Zpráva o činnosti rady
 20. Diskuse a interpelace
 21. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro115/6/ZM/2019 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 5. zasedání konaném 12. 6. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


116/6/ZM/2019 Zpráva o uplatňování obsahující pokyny pro zpracování změny č. 4
Územního plánu Dačice
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednávání návrhu zprávy o uplatňování obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny č. 4 Územního plánu Dačice; písemné požadavky, stanoviska, vyjádření, podněty a připomínky uplatněné ve stanovené lhůtě a jejich vyhodnocení.

II. Zastupitelstvo města schvaluje dle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o uplatňování obsahující pokyny pro zpracování změny č. 4 Územního plánu Dačice s možností uplatnění prvků regulačního plánu.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro117/6/ZM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích,  poskytnutí finančního příspěvku takto:

 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 80.700,00 Kč

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
118/6/ZM/2019 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 15. kolo
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej dosud nezapsaného pozemku v obci a k.ú. Dačice 2945/41 o výměře 1248 m2, který vznikne dle GPL č. 2685-7521/2015 , do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 1 110 720 Kč (tj. 890,- Kč/m2), a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
119/6/ZM/2019 Koupě nemovitostí v obci Dačice, katastrální území Dolní Němčice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemků p.č. 1141/40 o výměře 170 m2 a p.č. 47/2 o výměře 39 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro120/6/ZM/2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice (159)

I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci bytové výstavby a realizaci výsadby zeleně v k.ú. Dačice, a to pozemků:

 • p.č. 2271/159 - orná půda o výměře 58 m2,
 • p.č. 2271/160 - orná půda o výměře 47 m
 • p.č. 2396/57 - orná půda o výměře 758 m2,

 z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

 

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro121/6/ZM/2019 Koupě lesních pozemků p.č. 1037, 1048, 1056, 1057, 1105 a 1161/3 v obci Dačice, k.ú. Bílkov
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice, k.ú. Bílkov, a to lesních pozemků p.č. 1037 o výměře 21 437 m2, 1048 o výměře 5 602 m2, 1056 o výměře 4 499 m2, 1057 o výměře 14 318 m2, 1105 o výměře 8 158 m2 a 1161/3 o výměře 322 m2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Zdržel se
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Zdržel se122/6/ZM/2019 Smlouva kupní na část pozemku p.č. 1428 v k.ú. Chlumec u Dačic (126)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 1428/2 o výměře 5 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-1111/2018 z pozemku p.č. 1428 v obci Dačice a k.ú. Chlumec u Dačic v rámci majetkoprávního vypořádání pro dokončenou stavbu "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci" mezi městem Dačice, jako kupujícím, a podílovými spoluvlastníky pozemku,░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávajícími, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy v k.ú. Chlumec u Dačic.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
123/6/ZM/2019 Směna pozemků v k.ú. Bílkov a k.ú. Dačice (35)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí v obci  a katastrálním území Dačice, a to pozemku ve vlastnictví města Dačice p. č. 2884 - orná půda o výměře 18.655 m2, směnou za pozemek v obci Dačice a katastrálním území Bílkov ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, to p.č. 483/64 - orná půda o výměře 7.348 m2, a to s dohodou o finančním vyrovnání dle znaleckého posudku ve výši 207.144,- Kč ve prospěch města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5    Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
124/6/ZM/2019 Směna pozemků v k.ú. Malý Pěčín (39)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice, a to pozemku p.č. 403/2 o výměře 21 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 403 v k.ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice,
směnou za pozemek p.č. 225/9 o výměře 13 m2, pozemek p.č. 225/11 o  výměře 259 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 200-8693/2019 z pozemku p.č. 225/1 a  pozemek 234/2 o  výměře 35 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 200-8693/2019 z pozemku 234/1 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro125/6/ZM/2019 Směna pozemků v k.ú. Malý Pěčín a k.ú. Velký Pěčín (41)

I. Zastupitelstvo města schvaluje směny nemovitostí bez finančního vyrovnání v rámci majetkoprávního vypořádání částí pozemků pod místní komunikací III. tř., vedené v pasportu komunikací pod inventárním číslem 4C v k.ú. Malý Pěčín a v k.ú. Velký Pěčín s vlastníky dotčených pozemků, a to: 

 • pozemek p.č. 294/2 o výměře 335 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 294/1 - trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví pana Jaroslava Cvrčka, bytem Malý Pěčín 15, 380 01 Dačice, směnou za  pozemek p.č. 832/3 o výměře 335 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-8689/2019 z pozemku p.č. 832/1 ve vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
 • pozemky p.č. 314/2  o výměře 90 m2 - orná půda oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 314 a p.č. 378/32 o výměře 346 m2 - orná půda oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018  z pozemku p.č. 378/10, zapsané v katastru nemovitostí na LV 57 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví paní Eriky Markové, bytem Malý Pěčín 8, 380 01 Dačice, směnou za pozemek p.č. 832/4 o výměře 436 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-8689/2019 z pozemku p.č. 832/1 ve vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2, 
 • pozemek p.č. 378/35 o výměře 131 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 378/17 - orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 125 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví pana Libora Vejslíka, bytem Malý Pěčín 1, 380 01 Dačice, směnou za pozemek p.č. 832/5 o výměře 131 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-8689/2019 z pozemku p.č. 832/1 ve vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3, 
 • pozemek p.č. 378/36 o výměře 172 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 378/18 - orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 65 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví pana Jaroslava Jakubce, bytem Malý Pěčín 40, 380 01 Dačice, směnou za pozemek p.č. 832/6 o výměře 172 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-8689/2019 z pozemku p.č. 832/1 ve vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4, 
 • pozemek p.č. 378/37 o výměře 385 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 378/19 - orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 84 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví paní Jany Brtníkové, bytem Malý Pěčín 42, 380 01 Dačice, směnou za  pozemek p.č. 832/7 o výměře 385 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-8689/2019 z pozemku p.č. 832/1 ve vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5, 
 • pozemky p.č. 75/8  o výměře 14 m2 - trvalý travní porost oddělený na základě geometrického plánu č. 203-10/2018 z pozemku p.č. 75/1 a p.č. 75/4 o výměře 1138 m2 - ostatní plocha, zapsané v katastru nemovitostí na LV 30 pro obec Dačice a k.ú. Velký Pěčín jako výlučné vlastnictví paní Blanky Janulíkové, bytem Pohnertova 1269/1, 182 00 Praha, směnou za pozemek p.č. 832/8 o výměře 1152 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-8689/2019 z pozemku p.č. 832/1 ve vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.  

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnných smluv.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro126/6/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací Malý Pěčín - Velký Pěčín (128) (129) (130) (131) (132) (133)

I. Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávního vypořádání pozemků v obci Dačice a k.ú. Malý Pěčín a k.ú. Velký Pěčín pro účely narovnání vlastnických vztahů, a to vlastnictví pozemků pod místní komunikací s níže uvedenými vlastníky nemovitostí a vlastnictví místní komunikace, vedené v pastportu komunikací pod inventárním číslem 4C, ve vlastnictví města Dačice:
 

Formou koupě

 • pozemek p.č. 402/3 - orná půda o  výměře 25 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 402/2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 83 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín, jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
 • pozemek p.č. 306/3 - orná půda o  výměře  16 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 306/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 109 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   za podmínek dle přílohy usnesení č. 2, 
 • pozemek p.č. 79/12 - orná půda o  výměře 62 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p.č. 79/6, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 125 pro obec Dačice a k.ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 3, 
 • pozemek p.č. 126/2 - orná půda o  výměře 60 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p.č. 126, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 138 pro obec Dačice a k.ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  za podmínek dle přílohy usnesení č. 4, 
 • pozemek p.č. 1007/14 o výměře 3 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 1007/5 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 18 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 5, 
 • pozemek p.č. 378/38 - orná půda o  výměře  107 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 378/14, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 139 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví společnosti ANIBAS s.r.o., sídlem Palackého nám. 59, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6. 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.


[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
127/6/ZM/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2019 na obnovu Kláštera bosých karmelitek, rejstř. č. ÚSKP 22086/3-1831, projekt Stavebně udržovací práce na vnějších omítkách, II. etapa.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro128/6/ZM/2019  Přijetí Baskické deklarace - nové cesty pro evropská města a obce
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí Baskické deklarace - významného  dokumentu, přijatého na 8. Evropské konferenci Udržitelná města, konané v Bilbau (Španělsko) 27.-29. dubna 2016, definujícící agendy k vytvoření udržitelných a odolných evropských měst. 
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8    Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Pro
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru