Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 6/2023

U S N E S E N Í  z 6. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 7.9.2023 v hlavním sále KD Beseda92/6/ZM/2023 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH), Mgr. Martin Rychlík (KDU-ČSL), Petr Kiessling (KSČM).
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

93/6/ZM/2023 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2023 - restaurování varhan
 6. Peněžní dar pro DM Studio - mažoretky Dačice, z.s. v roce 2023
 7. Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2023
 8. Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2023
 9. Prodej části pozemku p. č. 1436 v k.ú. Dačice (254)
 10. Prodej části pozemku p. č. 2837/9 v k. ú. Dačice (255)
 11. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (207)
 12. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (206)
 13. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554
 14. Rozpočtové opatření č. 20/2023
 15. Schválení usnesení, že se daňové milostivé léto v obci na místní poplatky použije
 16. Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 49/3/ZM/2023, týkající se penalizace prostředků z grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023"
 17. Zápis ze schůze kontrolního výboru
 18. Zpráva o činnosti rady
 19. Diskuse a interpelace
 20. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

94/6/ZM/2023 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 5. zasedání konaném 15. 6. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

95/6/ZM/2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2023 - restaurování varhan
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2023 ve výši 400.000 Kč na akci obnovy "Restaurování varhan z kostela sv. Antonína Paduánského, v areálu kláštera Bosých Karmelitek Dačice" - IV. etapa.[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven               MZH
  Syrovátka David                            Omluven               MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

96/6/ZM/2023 Peněžní dar pro DM Studio - mažoretky Dačice, z.s. v roce 2023
I.Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 60.000 Kč spolku DM Studio - mažoretky Dačice, z. s., se sídlem Hradecká 24/V, IČ: 270 52 303 určeného na pokrytí nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa MWF v Chorvatsku.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
 

 

97/6/ZM/2023 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2023 zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, ve výši 200 000 Kč, na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

98/6/ZM/2023 Poskytnutí dotace na provoz chráněného bydlení Dačické okénko na rok 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace na rok 2023, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův  Hradec, ve výši 150 000 Kč, na provoz chráněného bydlení Dačické okénko.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Zdržel se              NEZ
  Švec Vlastislav                              Zdržel se              KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Zdržel se              KSČM


 

99/6/ZM/2023 Prodej části pozemku p. č. 1436 v k.ú. Dačice (254)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 1436/2 o výměře 103 m2 v k. ú. Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

100/6/ZM/2023 Prodej části pozemku p. č. 2837/9 v k. ú. Dačice (255)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2837/10 o výměře 121 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2613-7120/2014 z pozemku p. č. 2837/9 v k. ú. Dačice, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2837/10 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Zdržel se              KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

101/6/ZM/2023 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (207)
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků v obci a katastrálním území Dačice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Dačice, a to:

 • p. č. 2433/49 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 138 m2,
 •  p. č. 2433/50 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2,
 • p. č. 2434/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2,
 • p. č. 2433/51 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 3124-9593/2023 z pozemku p. č. 2433/24, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví města Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

    

103/6/ZM/2023 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554. 
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 2021008554 s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

104/6/ZM/2023 Rozpočtové opatření č. 20/2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2023, kterým se mění způsob financování schodku rozpočtu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


   

105/6/ZM/2023 Schválení usnesení, že se daňové milostivé léto v obci na místní poplatky použije
I. Zastupitelstvo města schvaluje připojení města Dačice k zákonu č. 182/2023 Sb. dle ust. § 2 odst. 3 tohoto zákona, a to pokud se týká místního poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně těchto typů: místní poplatek ze psů a místní poplatek za systém odpadového hospodářství.
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

106/6/ZM/2023 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 49/3/ZM/2023, týkající se penalizace prostředků z grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023"
I. Zastupitelstvo města ruší na základě závazného stanoviska KÚ Jihočeského kraje usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 2. 2023 č. 49/3/ZM/2023, kterým bylo schváleno prominutí pozdního zaslání podkladů grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" s penalizací 15 % a vyplacení peněžních prostředků spolkům Klub milovníků koní JCMP ve výši 54.188 Kč a Junák - český skaut, přístav Dačice, z. s. ve výši 31.126 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                               Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                   Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                Omluven              MZH
  Syrovátka David                            Omluven              MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
2
2
3
5
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
4
24
6
25
4
26
3
27
4
28
3
29
5
1
5
2
6
3
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru