Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 7/2015

U S N E S E N Í  z 7. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 11.11.2015 v hlavním sále MěKS


165/7/ZM/2015 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Stanislav Kadrnožka (KSČM), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL) a Mgr. Milan Točík (Moravané)
[Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro   
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
166/7/ZM/2015/2 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Prodej části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (39)
 7. Prodej části pozemku p. č. 384 v k. ú. Dačice (82)
 8. Prodej části pozemku p. č. 78/25 v k. ú. Dačice (83)
 9. Prodej volné bytové jednotky 426/7 v k.ú. Dačice (85)
 10. Prodej volných bytových jednotek 88/3 a 88/4 v k.ú. Dačice (86)
 11. Smlouva o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace v roce 2015
 12. A.01.17. Koupě pozemků pro stavbu "Silnice II/408 - Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (44)
 13. Koupě pozemku p. č. 2821/11 a p. č. 2821/10 v k. ú. Dačice (43)
 14. Koupě pozemků p.č. 145/2 a p.č. 145/4 v k.ú. Dačice (43)
 15. Koupě pozemku p.č. 2726/2 v k.ú. Dačice (46)
 16. A.01.17. Smlouva o právu stavby na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích" (37)
 17. Smlouvy o právu provést stavbu v rámci výstavby cyklostezek - trasa I - III (41), (42), (43)
 18. A.01.17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Silnice II/408 - Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (132)
 19. Prodej částí pozemků v k. ú Lipolec (65)
 20. Bezúplatný převod p. č. 2643/2 v k. ú. Dačice (34)
 21. Bezúplatný převod p. č. 572/5 v k. ú. Bílkov (39)
 22. Bezúplatný převod pozemků pro bytovou výstavbu v k.ú. Dačice, Bílkov a Lipolec (40)
 23. Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2016 a 2017
 24. Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2016 a 2017
 25. Grant poskytování osobní asistence v roce 2016 a 2017
 26. Grant zajištění provozu šatníku v roce 2016 a 2017
 27. Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK (člun, motor)
 28. Dary pro zásahové jednotky SDH
 29. Zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice
 30. Zrušení části usnesení č. 134/5/ZM/2015
 31. Projednání dopisu ze dne 29.10.2015
 32. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek II. etapy (77)
 33. Zápis z finančního výboru
 34. Zpráva o činnosti rady
 35. Závěr


[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Zdržel se  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

 

167/7/ZM/2015 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Kateřinu Bartošovou (ANO 2011) a Vlastislava Švece (KSČM).
[ Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
168/7/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města schválených na 6. zasedání konaném 9. 9. 2015.
[ Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro169/7/ZM/2015 Prodej části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (39)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o přibližné výměře 950 m2, do výlučného vlastnictví fyzické osoby podnikající ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro170/7/ZM/2015 Prodej části pozemku p. č. 384 v k. ú. Dačice (82)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 384 - zahrada o přibližné výměře 300 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se

171/7/ZM/2015 Prodej části pozemku p. č. 78/25 v k. ú. Dačice (83)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 78/25 - ostatní plocha, jiná plocha o přibližné výměře 30 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
172/7/ZM/2015 Prodej volné bytové jednotky 426/7 v k.ú. Dačice (85)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci a k.ú. Dačice, a to volné bytové jednotky č. 7 v domě čp. 426/V  v ulici Dlouhá v Dačicích o celkové podlahové ploše bytu 65 m2  včetně spoluvlastnického podílu ve výši 65/2386 na společných částech domu a pozemku p.č. 2429/145 v k.ú. Dačice do výlučného vlastnictví paní Lenky Novákové, bytem Červený vrch 301/V, Dačice za kupní cenu ve výši 930.000,- Kč, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy.
[Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Nehlasoval
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro173/7/ZM/2015 Prodej volných bytových jednotek 88/3 a 88/4 v k.ú. Dačice (86)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to : 

 • bytové jednotky č. 3 o celkové podlahové ploše bytu 107,61 m2 (132,88 m2 včetně lodžie a sklepa) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 108/417 na společných částech domu a pozemku p.č. 237 za kupní cenu ve výši 1.558.800,- Kč, do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
 • bytové jednotky č. 4 o celkové podlahové ploše bytu 107,11 m2 (134,65 m2 včetně lodžie a sklepa)včetně spoluvlastnického podílu ve výši 107/417 na společných částech domu a pozemku p.č. 237 za kupní cenu ve výši 1.497.220,- Kč, do společného jmění ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nehlasoval
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
174/7/ZM/2015 Smlouva o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace v roce 2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░  o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace v roce 2015 na realizaci projektu "Rehabilitace uličního průčelí měšťanského domu čp, 11/I, ul. Krajířova, ÚSKP 15433/3-1819".
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro175/7/ZM/2015 A.01.17. Koupě pozemků pro stavbu "Silnice II/408 - Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (44)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků a části pozemku v obci a katastrálním území Dačice, v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", a to:

 • část pozemku p.č. 2810/7 o přibližné výměře 14 m2  - zapsaný na LV 260 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu ve výši 6.090,- Kč, dle přílohy usnesení č. 1.
 • pozemek p.č. 2811/4 o výměře 26 m2 - zapsaný na LV 787 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu ve výši  11.310,- Kč, dle přílohy usnesení č. 2.
 • pozemek p.č. 2811/9 o výměře 51 m2 - zapsaný na LV 2193 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 22.185,- Kč, dle přílohy usnesení č. 3.
 • pozemek p.č. 2810/9 o  výměře 34 m2 - zapsaný na LV 265 pro obec a k.ú. Dačice jako společné ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 14.790,- Kč, dle přílohy usnesení č. 4.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv a budoucí kupní smlouvy v rámci stavby rekonstrukce komunikací.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

176/7/ZM/2015 Koupě pozemku p. č. 2821/11 a p. č. 2821/10 v k. ú. Dačice (43)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2821/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 a pozemku p. č. 2821/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro177/7/ZM/2015 Koupě pozemků p.č. 145/2 a p.č. 145/4 v k.ú. Dačice (43)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 145/2 o výměře 1 m2 a p.č. 145/4 o výměře 5 m2 v obci a k.ú. Dačice, z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemky
p.č. 145/2 a p.č. 145/4 v k.ú. Dačice.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
178/7/ZM/2015 Koupě pozemku p.č. 2726/2 v k.ú. Dačice (46)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitosti v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku pč. 2726/2 o výměře 13 m2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podepsáním smlouvy na koupi pozemku p.č. 2726/2 v k.ú. Dačice (46).
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro      
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro179/7/ZM/2015 A.01.17. Smlouva o právu stavby na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích" (37)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a vlastníky pozemku:
- pozemek p.č. 2811/3 o výměře 36 m2 - zapsaný na LV 25 pro obec a k.ú. Dačice jako společné jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na zřízení stavby na cizím pozemku.
[Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Nehlasoval     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
180/7/ZM/2015 Smlouvy o právu provést stavbu v rámci výstavby cyklostezek - trasa I - III (41), (42), (43)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi městem Dačice jako stavebníkem a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice s právem hospodařit se svěřeným majetkem na základě zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemků, v rámci stavby "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov" pro trasu I - III, a to:

trasa I. - Dačice - Bílkov - pozemky, dle přílohy usnesení č. 1 

 • p.č. 2826/2, p.č. 2826/3 a p.č. 2827 v k.ú. Bílkov
 • p.č. 1260/1 v k.ú. Dačice

trasa II. - Dačice - Kostelní Vydří, dle přílohy usnesení č. 2

 • p.č. 2778 a 2780/1 v k.ú. Dačice

trasa III. - Dačice - Zahrádkářská kolonie Toužín, dle přílohy usnesení č. 3

 • p.č. 2771/1, p.č. 2771/26, p.č. 2771/27, p.č. 2771/12 a p.č. 2271/138 v k.ú. Dačice

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení práva stavby pro výstavbu cyklostezek.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro181/7/ZM/2015 A.01.17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Silnice II/408 - Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (132)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p.č. 2755/1, p.č. 2780/1, p.č. 2780/2, p.č. 2785 a p.č. 2803 v k.ú. Dačice v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova ul. v Dačicích", mezi Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice prostřednictvím SÚS, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, dle zřizovací listiny hospodaření se svěřeným majetkem, jako budoucím povinným, a městem Dačice, jako budoucím oprávněným, dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova ul. v Dačicích".
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro182/7/ZM/2015 Prodej částí pozemků v k. ú Lipolec (65)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 298-7423/2015, a to nově vzniklého pozemku p. č. 868/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 179 m2 a pozemku p. č. 89/2 - zahrada o výměře 30 m2, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Nehlasoval
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
183/7/ZM/2015 Bezúplatný převod p. č. 2643/2 v k. ú. Dačice (34)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2643/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro184/7/ZM/2015 Bezúplatný převod p. č. 572/5 v k. ú. Bílkov (39)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 572/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


185/7/ZM/2015 Bezúplatný převod pozemků pro bytovou výstavbu v k.ú. Dačice, Bílkov a Lipolec (40)
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z výlučného vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1a, Praha, do vlastnictví Města Dačice, a to:

 • pozemků v obci a k.ú. Dačice - části pozemku p.č. 2271/129 - orná půda o přibližné výměře 125 m2, části pozemku p.č. 2271/137 - orná půda o přibližné výměře 3780 m2, části pozemku p.č. 2271/146 - orná půda o přibližné výměře 3873 m2, části pozemku p.č. 2271/147 - orná půda o přibližné výměře 3722 m2, části pozemku p.č. 2271/151 - orná půda o přibližné výměře 3620 m2, části pozemku p.č. 2271/152 - orná půda o přibližné výměře 363 m2, části pozemku p.č. 2271/153 - orná půda o přibližné výměře 3841 m2, pozemku p.č. 2256/21 - orná půda  o výměře 4567 m2, pozemku p.č. 2431/16 - orná půda o výměře 2544 m2, pozemku p.č. 2432/6 - trvalý travní porost o výměře 84 m2, pozemku p.č. 2433/42 - orná půda o výměře 70 m2, části pozemku p.č. 2634/101 - orná půda o přibližné výměře 5815 m2, části pozemku p.č. 2634/103 - orná půda o přibližné výměře 3089 m2, části pozemku p.č. 2634/104 - orná půda o přibližné výměře 2733 m2, části pozemku p.č. 2634/99 - orná půda o přibližné výměře 1802 m2
 • části pozemku v obci Dačice a k.ú. Bílkov  p.č. 481/1 - ostatní plocha o přibližné výměře 2989 m2,
 • pozemků v obci Dačice a k.ú. Lipolec  -  části pozemku p.č. 2188 - orná půda o přibližné výměře 1812 m2, pozemku p.č. 2187 - ostatní plocha o výměře 198 m2, dle přílohy usnesení č. 1.

[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro  
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
186/7/ZM/2015 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2016 a 2017I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2016 a 2017 společnosti Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice, za podmínek uvedených v příloze 1 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřujestarostu města podpisem smlouvy
[Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Nepřítomen 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro187/7/ZM/2015 Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2016 a 2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2016 a 2017 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze 1 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Nepřítomen 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro188/7/ZM/2015 Grant poskytování osobní asistence v roce 2016 a 2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2016 a 2017 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava , za podmínek uvedených v příloze 1 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
189/7/ZM/2015 Grant zajištění provozu šatníku v roce 2016 a 2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2016 a 2017 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze 1 návrhu usnesení
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro190/7/ZM/2015 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK (člun, motor)
I. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování 1ks gumový člun ZODIAK ZOOM380S, v.č. FRXDCZ62521708  a 1ks motor k člunu SUZUKI FOUR STROKE, v.č. 0040IF-373747.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
191/7/ZM/2015 Dary pro zásahové jednotky SDH
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru  ve výši 15.000,- Kč pro SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, ul. Neulingerova 144/I., Dačice 380 01 za činnosti vykonávané ve prospěch města a 15.000,- Kč pro SH ČMS - SDH Dolní Němčice, IČO 60819600, Dolní Němčice 62, Dačice 380 01 za péči o mládež a kvalitní umístění členů soutěžních družstev při sportovních soutěžích, 10.000,-Kč pro SH ČMS - SDH Chlumec, IČO 69100233, Chlumec 21, Dačice 380 01 za akce pořádané ve prospěch obce a činnost jeho členů v zásahových jednotkách, 10.000,- Kč pro SH ČMS - SDH Malý Pěčín, IČO 60820217, Malý Pěčín 30, Dačice 380 01 za akce pořádané ve prospěch obce a činnost jeho členů v zásahových jednotkách, s tím, že obdarovaní doloží využití finančních prostředků.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací  smlouvy.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nehlasoval
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
192/7/ZM/2015 Zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Dačice
I. Zastupitelstvo města ruší příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Dačice, se sídlem Palackého nám. 4/I, Dačice, IČ 00365769, a to ke dni 31.3.2016.
[ Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nehlasoval
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se193/7/ZM/2015 Zrušení části usnesení č. 134/5/ZM/2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje

- zrušení části usnesení č. 134/5/ZM/2015, bodu II., odst. 10, ve znění: 

 • Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2945/3 o výměře 819 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  za kupní cenu ve výši 925.470,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2),

- zrušení části usnesení č. 134/5/ZM/2015, bodu II. odst. 12, ve znění:

 • Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2945/2 o výměře 806 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ,  za kupní cenu ve výši 910.780,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2),

- zrušení části usnesení č. 134/5/ZM/2015, bodu II. odst. 14, ve znění: 

 • Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2945/4 o výměře 811 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, d░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  za kupní cenu ve výši 916.430,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2),

- zrušení části usnesení č. 134/5/ZM/2015, bodu II. odst. 16, ve znění:

 • Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2945/31 o výměře 975 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1925/15, p.č. 1926/2, p.č. 1937/20, p.č. 2694/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 867.750,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).


[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
195/7/ZM/2015 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek II. etapy (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej pozemku p.č. 2945/8 o výměře 723 m2 v obci a k.ú. Dačice, odděleného z pozemků p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu ve výši 643.470,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • prodej pozemku p.č. 2945/23 o výměře 748 m2 v obci a k.ú. Dačice, odděleného z pozemku p.č. 1930 a p.č, 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu ve výši 665.720,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • prodej pozemku p.č. 2945/7 o výměře 1165 m2 v obci a k.ú. Dačice, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 1.036.850,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • prodej pozemku p.č. 2945/12 o výměře 827 m2 v obci a k.ú. Dačice, odděleného z pozemků p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu ve výši 736.030,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro196/7/ZM/2015 Zápis z finančního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 3. schůze finančního výboru konaného
22.  10. 2015.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro197/7/ZM/2015 Zpráva o činnosti rady
I. Zastupitelstvo města schvaluje informaci o činnosti rady města od 6. zasedání konaného 9. 9. 2015.
[Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro      
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Omluven     
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven  
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

 


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru