Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 7/2023

U S N E S E N Í  ze 7. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 16.11.2023 v hlavním sále KD Beseda107/7/ZM/2023 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Michal Křížek (ODS), Ing. Karel Macků (KDU-ČSL), Milan Navrátil (MZH"")
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Zdržel se              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

108/7/ZM/2023 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2024 a 2025
 6. Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2024 a 2025
 7. Grant poskytování osobní asistence v roce 2024 a 2025
 8. Grant harm reduction prevence zneužívání návykových látek v roce 2024 a 2025
 9. Grant zajištění provozu šatníku na rok 2024 a 2025
 10. OZV o místním poplatku z pobytu
 11. OZV o místním poplatku ze vstupného
 12. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 13. OZV o místním poplatku ze psů
 14. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
 15. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 16. Program regenerace MPZ Dačice na období 2024-2027
 17. Prodej části pozemku p.č. 1217/6 v k.ú. Bílkov
 18. Prodej pozemku p.č. 1306 v k. ú. Bílkov (212)
 19. Prodej části pozemku p. č. 1971/52 v k. ú. Dačice (250)
 20. Prodej části pozemku p. č. 676/3 v k. ú. Dačice (258)
 21. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 4. kola (259) (261) (262)
 22. Smlouva o budoucí směnné smlouvě a dalších podmínkách - Dačice, Dělnická ulice (60)
 23. Smlouva o dalším postupu při majetkovém vypořádání a smlouva o smlouvě budoucí (61)
 24. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Malý Pěčín a Velký Pěčín (209)
 25. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Malý Pěčín (210)
 26. Rozpočtové opatření č. 26/2023
 27. Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu u akcí "Knihovna Matěje Mikšíčka - bezbariérový výtah a stavební úpravy" a "Cyklostezka Dačice - Bílkov"
 28. Uzavření kupní smlouvy k projektu s názvem "Pořízení CAS pro JSDH Dačice 2023"
 29. Změna zřizovací listiny - Základní škola B. Němcové Dačice
 30. Poskytnutí finančního daru společnosti Domácí péče Dačice s. r. o., Svobodova 106, Dačice
 31. Žádost o finanční příspěvek na zajištění charitativního diskoplesu v roce 2023
 32. Výzva "Staň se občanem města Dačice" a Pravidla k uzavírání darovacích smluv
 33. Dary pro SDH za jejich činnost v zásahových jednotkách
 34. Projevení zájmu o strategické partnerství v projektu Sala Cultura CZonA
 35. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21
 36. Zápis z finančního výboru
 37. Zápis z kontrolního výboru
 38. Zpráva o činnosti rady
 39. Diskuse a interpelace
 40. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

109/7/ZM/2023 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 6. zasedání konaném 7. 9. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

110/7/ZM/2023 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2024 a 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2024 a 2025 společnosti Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice a společnosti RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 2 a 3 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Nepřítomen        ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

111/7/ZM/2023 Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2024 a 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu zajištění provozu mateřského centra v roce 2024 a 2025 zapsanému spolku Katolický dům Dačice, z.s., Masarykova 295, Dačice, za podmínek uvedených v příloze č.2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

    

 

112/7/ZM/2023 Grant poskytování osobní asistence v roce 2024 a 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2024 a 2025 Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

     

 

113/7/ZM/2023 Grant harm reduction prevence zneužívání návykových látek v roce 2024 a 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje schválit přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2024 a 2025  zapsanému ústavu PREVENT 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

    

 

114/7/ZM/2023 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2024 a 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2024 a 2025 Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

        

 

115/7/ZM/2023 OZV o místním poplatku z pobytu
I. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]
Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

  

 

116/7/ZM/2023 OZV o místním poplatku ze vstupného
I. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

117/7/ZM/2023 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
I. Zastupitelstvo města schvaluje  obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

118/7/ZM/2023 OZV o místním poplatku ze psů
I. Zastupitelstvo města schvaluje schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se               KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

 

119/7/ZM/2023 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
I. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

120/7/ZM/2023 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
I. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Proti                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Zdržel se             KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Zdržel se              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Proti                      KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                      KSČM
  Kiessling Petr                                Proti                      KSČM


 

121/7/ZM/2023 Program regenerace MPZ Dačice na období 2024-2027
I. Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace Městské památkové zóny Dačice na období 2024-2027.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

  Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Nepřítomen         KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM  

122/7/ZM/2023 Prodej části pozemku p.č. 1217/6 v k.ú. Bílkov
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 1217/6 do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Zdžel se                KSČM 

123/7/ZM/2023 Prodej pozemku p.č. 1306 v k. ú. Bílkov (212)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej  pozemku p.č. 1306 v k.ú. Bílkov do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 
   

124/7/ZM/2023 Prodej části pozemku p. č. 1971/52 v k. ú. Dačice (250)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1971/52 v k. ú. Dačice o výměře 26 m2 do výlučného vlastnictví společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

     

 

125/7/ZM/2023 Prodej části pozemku p. č. 676/3 v k. ú. Dačice (258)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej  p. č. 676/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2, odděleného geometrickým plánem č. 3176-9759/2023 z pozemku p.č. 676/3 v k.ú. Dačice, z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

 Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                       KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 


 

126/7/ZM/2023 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou II - výsledek 4. kola (259) (261) (262)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v obci a k. ú. Dačice, a to:

 • p. č. 1971/42 o výměře 805 m2 k. ú. Dačice do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy č. 1 usnesení,
 • p. č. 1971/39 o výměře 833 m2 k. ú. Dačice do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy č. 3 usnesení,
 • p. č. 1971/43 o výměře 804 m2 k. ú. Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle přílohy č. 5 usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv (259) (261) (262).
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]


 

127/7/ZM/2023 Smlouva o budoucí směnné smlouvě a dalších podmínkách - Dačice, Dělnická ulice (60)
I. Zastupitelstvo města schvaluje budoucí směnu pozemků v lokalitě Dělnické ulice v obci a k. ú. Dačice se společností PKD, a. s. a budoucí vlastnictví plánovaných parkovacích stání za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy (60)
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
 

   

128/7/ZM/2023 Smlouva o dalším postupu při majetkovém vypořádání a smlouva    o smlouvě budoucí (61)
I. Zastupitelstvo města schvaluje budoucí směnu pozemků a uzavření Smlouvy o dalším postupu při majetkovém vypořádání a smlouvu o smlouvě budoucí s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Nepřítomen         KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Zdržel se              KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

   

 

129/7/ZM/2023 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Malý Pěčín a Velký Pěčín (209)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín a katastrálním území Velký Pěčín, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, a to:

 • p. č. 1007/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2 v obci Dačice a  k.ú. Malý Pěčín,
 • p. č. 541/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1464 m2 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

  
 

130/7/ZM/2023 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Malý Pěčín (210)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, a to:

 • p. č. 1008/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 800 m2 v obci Dačice a  k. ú. Malý Pěčín,
 • p. č. 1010/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 199 m2 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

131/7/ZM/2023 Rozpočtové opatření č. 26/2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření v těchto objemech:
příjmy -18.977.118,03 Kč, výdaje -6.847.005,00 Kč, financování 12.130.113,03 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

132/7/ZM/2023 Přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu u akcí "Knihovna Matěje Mikšíčka - bezbariérový výtah a stavební úpravy" a "Cyklostezka Dačice - Bílkov"

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce "Knihovna Matěje Mikšíčka - bezbariérový výtah a stavební úpravy" ve výši 7 952 950,52 Kč,
 2. přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce "Cyklostezka Dačice - Bílkov" ve výši 24 134 666,25 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

133/7/ZM/2023 Uzavření kupní smlouvy k projektu s názvem „Pořízení CAS pro JSDH Dačice 2023“
I. Zastupitelstvo města vyhrazuje si schválení uzavření kupní smlouvy na nákup CAS 20
II. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. uzavření kupní smlouvy na nákup CAS 20
 2. dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou CAS 20 a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů 

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Nepřítomen         MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM     


 

 

134/7/ZM/2023 Změna zřizovací listiny - Základní škola B. Němcové Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola B. Němcové Dačice, která se vydává jako dodatek č. 12 zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Nepřítomen         MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

  
 

136/7/ZM/2023 Žádost o finanční příspěvek na zajištění charitativního diskoplesu v roce 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 16 000 Kč spolku Dačický zvoneček, z. s., se sídlem Hradišťko 26, 380 01  Dačice, IČO: 228 12 628 na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním Charitativního diskoplesu 2023. 
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Nepřítomen         MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Zdržela se            MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM 

137/7/ZM/2023 Výzva „Staň se občanem města Dačice“ a Pravidla k uzavírání darovacích smluv
I. Zastupitelstvo města schvaluje Výzvu "Staň se občanem města Dačice" a Pravidla k uzavírání darovacích smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Proti                    KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Zdržel se             KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Zdržel se             KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Proti                      KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Proti                      KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Nepřítomen         MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Proti                       KSČM
  Dušek Vladimír                              Proti                       KSČM
  Kiessling Petr                                Proti                       KSČM

 

 

138/7/ZM/2023 Dary pro SDH za jejich činnost v zásahových jednotkách
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Tyršova ul. 571, Dačice 380 01, ve výši 60.000,- Kč;
 • peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Bílkov, IČO 60819545, Bílkov 94, Dačice 380 01 ve výši 15 000 Kč, 
 • peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Hostkovice, IČO 69092168 Hostkovice 28 , Dačice 380 01 ve výši 10 000 Kč,
 • peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Chlumec, IČO 69100233 Chlumec 21, Dačice 380 01 ve výši 10 000 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Nepřítomen         MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

 

139/7/ZM/2023 Projevení zájmu o strategické partnerství v projektu Sala Cultura CZonA
I. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Dačice do projektu CZonA jako strategický partner (bez finančního příspěvku). Město má zájem o výsledky projektu, zároveň bude podporovat partnery projektu při přípravě i realizaci plánovaných pracovních balíčků prostřednictvím svých znalostí, kontaktů a sítí. 
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Dačice podpisem strategického partnerství v projektu CZnoA
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Nepřítomen         MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Zdržel se              KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se              KSČM
  Kiessling Petr                                Zdržel se              KSČM


 

140/7/ZM/2023 Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21
I. Zastupitelstvo města schvaluje aktualizované znění Deklarace o podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21. Přijetím této deklarace potvrzuje město Dačice, že zajistí podmínky pro realizaci Projektu Zdravé město Dačice v souladu s doporučeními asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž je řádným členem.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                           Pro                       KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                        KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                        Pro                        KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Nepřítomen         MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Nepřítomen         MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Omluvena             NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

    

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru