Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 8/2015

U S N E S E N Í  z 8. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 16.12.2015 v hlavním sále MěKS


198/8/ZM/2015 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Milan Točík (Moravané), Rostislav Homolka (KSČM) a Petr Nováček (KDU-ČSL) .
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Nepřítomen     
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Zdržel se 
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

199/8/ZM/2015/2 Schválení programu

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Směna pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (12)
 7. Koupě pozemku p. č. 784/13 v k. ú. Dačice (41)
 8. A.01.17 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na část pozemku 3/1 v k.ú. Dačice (42)
 9. Prodej pozemku p. č. 137 a p. č. 135/4 v k. ú. Hradišťko u Dačic (78)
 10. A.01.17. Smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (48)
 11. Prodej pozemku p. č. 166/9 a p. č. 164/7 v k. ú. Chlumec u Dačic (67)
 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1258 v k.ú Bílkov (139)
 13. Bezúplatný převod p. č. 446/4 a p. č. 451/7 v k. ú. Dolní Němčice (47)
 14. Poskytnutí peněžních darů TJ Centropen Dačice a Kruhu přátel Dačickéh pěveckého sboru
 15. Pověření k zastupování na Valné hromadě společnosti .A.S.A. Dačice s. r. o.
 16. OZV o místním poplatku za komunální odpad
 17. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 18. Zápis z kontrolního výboru
 19. Zápis z finančního výboru
 20. Rozpočtový výhled města Dačice na r. 2017 - 2019
 21. Rozpočet města Dačic na rok 2016
 22. Zmocnění k provádění rozpočtových opatření
 23. Rozpočtové opatření č. 22/2015
 24. Projednání dopisu ze dne 29.10.2015
 25. Zpráva o činnosti rady
 26. Diskuse a interpelace
 27. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro200/8/ZM/2015 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Josefa Mochara (ČSSD) a Ing. Vlastimila Štěpána (ODS).
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Zdržel se       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
201/8/ZM/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva přijatých na 7. zasedání konaném 11. 11. 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
202/8/ZM/2015 Směna pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (12)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 782/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 832 m2, ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za pozemky p. č. 21/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 754 m2, p. č. 802 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m2, p. č. 263 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 217 m2 a část p. č. 782/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 400 m2 ve výlučném vlastnictví Města Dačice s finančním vyrovnáním ve prospěch Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

203/8/ZM/2015 Koupě pozemku p. č. 784/13 v k. ú. Dačice (41)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 784/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 988 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


 

204/8/ZM/2015 A.01.17 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na část pozemku 3/1 v k.ú. Dačice (42)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi části pozemku v obci a katastrálním území Dačice, v rámci investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", za cenu dle znaleckého posudku tj. 435,-Kč/m2, a to:

- část pozemku p.č. 3/1 o přibližné výměře 28 m2  - zapsaný na LV 1127 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, Krajířova 18, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na koupi části pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
205/8/ZM/2015 Prodej pozemku p. č. 137 a p. č. 135/4 v k. ú. Hradišťko u Dačic (78)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 137 - vodní plocha, rybník o výměře 1.525 m2 a p. č. 135/4 - vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 438 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za  podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Proti
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

206/8/ZM/2015 A.01.17. Smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (48)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a vlastníky pozemků:

- pozemek p.č. 2811/8, p.č. 945/1 a p.č. 946 - zapsaných na LV 106 pro obec a k.ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Dačice jako stavebníkem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako vlastníky pozemků.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


 

 

207/8/ZM/2015 Prodej pozemku p. č. 166/9 a p. č. 164/7 v k. ú. Chlumec u Dačic (67)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 179-260/2015, a to pozemku p. č. 166/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 136 m2, a dílu "a" z pozemku p. č. 164/7 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 69 m2, do podílového spoluvlastnictví: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ; za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
208/8/ZM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1258 v k.ú Bílkov (139)I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Stavební úpravy Hasičské zbrojnice v Bílkově", jejímž předmětem bude uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1258 v obci Dačice a k.ú. Bílkov, mezi Městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako budoucím povinným, dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p.č. 1258 v k.ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro209/8/ZM/2015 Bezúplatný převod p. č. 446/4 a p. č. 451/7 v k. ú. Dolní Němčice (47)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p. č. 446/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.535 m2 a pozemku p. č. 451/7 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 19 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

210/8/ZM/2015 Poskytnutí peněžních darů TJ Centropen Dačice a Kruhu přátel Dačického pěveckého sboru
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžních darů:

 1. TJ Centropen, Dačice, IČO: 42408385, se sídlem Sokolská 40/V, Dačice, peněžní dar ve výši  40.000 Kč;
 2. Kruh přátel Dačického dětského sboru, IČO: 26638240, Dačice, Antonínská 93/II  - peněžní dar ve výši 40.000 Kč;

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro211/8/ZM/2015 Pověření k zastupování na Valné hromadě společnosti .A.S.A. Dačice s. r. o.
I. Zastupitelstvo města pověřuje
radního Města Dačice pana Bc. Víta Svobodu k zastupování na Valné hromadě společnosti .A.S.A. Dačice s. r. o., IČ: 190 12 161, se sídlem Dačice, U Stadionu 50/V, PSČ 380 01, jejímž předmětem bude změna názvu společnosti a tedy i související změna společenské smlouvy společnosti. Pověřený radní bude oprávněn na Valné hromadě činit veškeré úkony, které uzná v souvislosti s předmětem tohoto pověření za vhodné.

II. Zastupitelstvo města pověřuje radního Města Dačice pana Bc. Víta Svobodu, aby na Valné hromadě společnosti hlasoval o změně stanov tak, aby nový název společnosti zněl FCC Dačice, s. r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nepřítomen
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro212/8/ZM/2015 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem 2/2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
213/8/ZM/2015 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem 3/2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro    
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
214/8/ZM/2015 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 4. schůze kontrolního výboru konané 25. 11. 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

215/8/ZM/2015 Zápis z finančního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 4. schůze finančního výboru konané 24. 11. 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
216/8/ZM/2015 Rozpočtový výhled města Dačice na r. 2017 - 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Rozpočtový výhled města Dačice na období r. 2017 - 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

217/8/ZM/2015 Rozpočet města Dačic na rok 2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Dačic na rok 2016 v těchto objemech:
příjmy                                                                                             151.522,70 tis. Kč
výdaje                                                                                             151.522,70 tis. Kč
financování - splátky přijatých úvěrů a půjček                                    - 2.334,00 tis. Kč
financování - úhrada splátek úvěrů z prostředků minulých let                2.334,00 tis. Kč

II. Zastupitelstvo města zmocňuje Radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2016 prostřednictvím rozpočtových opatření:

a) do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření,
b) bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč

 1. vyvolané rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
 2. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
 3. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU.

   

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy, zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu a při zvýšení příjmů rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším zasedání.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro218/8/ZM/2015 Zmocnění k provádění rozpočtových opatření
I. Zastupitelstvo města zmocňuje
starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku 2015, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy, zařazením do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu a při zvýšení příjmů rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření.  Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Nepřítomen
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro 
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
219/8/ZM/2015 Rozpočtové opatření č. 22/2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2015 v těchto objemech: příjmy 1.465,00 tis. Kč, výdaje -25,00 tis. Kč, financování -1.490,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Nepřítomen
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro220/8/ZM/2015 Projednání dopisu ze dne 29.10.2015
I. Zastupitelstvo města projednalo

 • dopis manželů Řezáčových ze dne 29.10.2015, pod čj. 24030/15
 • dopis manželů Řezáčových ze dne 30.11.2015, pod čj. 26566/15

II. Zastupitelstvo města neschvaluje vyhovění požadavkům uvedeným v dopise manželů Řezáčových ze dne 29. 10. 2015, pod čj. 24030/15, ve znění dopisu ze dne 30.11.2015, pod č.j.26566/2015, v plném rozsahu z důvodu neakceptace návrhu města na odkoupení pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Zdržel se
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Proti
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Zdržel se
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti221/8/ZM/2015 Zpráva o činnosti rady
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o činnosti rady města od 7. zasedání konaného 11. 11. 2015.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Omluven    
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2    Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3   Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4   Pro  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7   Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8   Pro    
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10   Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11   Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12   Omluven  
Bc. Miloš Novák                            ANO          13   Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16   Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nehlasoval
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru