Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 9/2024

U S N E S E N Í  z 9. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 24.2.2024 v hlavním sále KD Beseda

155/9/ZM/2024 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH""), členové Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Vlastislav Švec (KSČM)
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Zdržel se            KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM
156/9/ZM/2024 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Rozpočtové opatření č. 30/2023
 6. Smlouva o spolupráci s Jihočeským krajem a SŠTO - multifunkční sportovní hala (214)
 7. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (206)
 8. Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední Vydří (215)
 9. Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2024 a 2025" z rozpočtu města
 10. Darovací smlouva - pozemky v k. ú. Malý Pěčín a k.ú. Borek u Dačic (23)
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací v k. ú. Bílkov (161)
 12. Záměr bezúplatného převodu části pozemku v k. ú. Bílkov (213)
 13. Prodej části pozemku p. č. 499/1 v k.ú. Hradišťko u Dačic (260)
 14. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
 15. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 16. Předfinancování projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Dačice
 17. Zápisy z kontrolního výboru
 18. Zpráva o činnosti rady
 19. Diskuse a interpelace
 20. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM

 

157/9/ZM/2024 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 8. zasedání konaném 12. 12. 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

158/9/ZM/2024 Smlouva o spolupráci s Jihočeským krajem a SŠTO – multifunkční            sportovní hala (214)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Dačice, Jihočeským krajem a Střední školou technickou a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, týkající se rekonstrukce tělocvičny SŠTO na multifunkční sportovní halu, dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                              Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Proti                     KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

159/9/ZM/2024 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (206)
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrh nového uspořádání pozemků v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hradišťku u Dačic, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2..
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem návrhu nového uspořádání pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Zdržel se             KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

160/9/ZM/2024 Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední Vydří (215)
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrh Plánu společných zařízení (PSZ) v rámci probíhajících Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k. ú. Prostřední Vydří, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 a přílohy usnesení č. 2.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem návrhu Plánu společných zařízení v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prostřední Vydří.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Proti                       NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Zdržel se               KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

161/9/ZM/2024 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2024 a 2025" z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu z rozpočtu města na "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2024 a 2025" spolkům dle přílohy č. 1..
II. Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

162/9/ZM/2024 Darovací smlouva - pozemky v k. ú. Malý Pěčín a k.ú. Borek u Dačic (23)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je vzájemné darování pozemků mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem a obdarovaným, a městem Dačice, jako obdarovaným a dárcem. a to takto:

 • p. č. 1010/10 - ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 677 m2;  p.č. 1010/11 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 630 m2, p.č. 1010/12 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 504 m2, p.č. 1010/13 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 3 m2 a p.č. 1010/14 - osatní plocha / ostatní komunikace o výměře 69 m2 v k. ú. Malý Pěčín,
 • p.č. 563/22 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1068 m2 a p.č. 563/23 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1177 m2 v k.ú. Borek u Dačice, z výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, darem, do výlučného vlastnictví města Dačice. 
 • p.č. 27/2 - ostatní plocha / silnice o výměře 1 m2 v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín,
 • p.č. 563/24 - ostatní plocha / silnice o výměře 13 m2 v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic z výlučného vlastnictví města Dačice, darem, do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

163/9/ZM/2024 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací v k. ú. Bílkov (161)

I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi částí nemovitostí v obci Dačice a k. ú. Bílkov pro účely narovnání vlastnických vztahů k pozemkům pod místní komunikací III. tř., vedené v passportu komunikací pod inventárním číslem 4C, ve vlastnictví města Dačice:

pozemku p. č. 226/2 (díl "a" o výměře 112 m2 - lesní pozemek a díl "b" o výměře 39 m2 - orná půda) o  celkové výměře 151 m2, odděleného geometrickým plánem č. 372-79/2022 z pozemku p. č. 226 a p. č. 228, zapsaných v katastru nemovitostí na LV 155 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov, jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

pozemku p. č. 434/20 (díl "c" o výměře 2 m2 - orná půda a díl "d" o výměře 47 m2 - tr. travní porost) o  celkové výměře 49 m2, odděleného geometrickým plánem č. 372-79/2022 z pozemku p. č. 424/9 a p. č. 434/12, zapsaných v katastru nemovitostí na LV 65 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov, jako podílové spoluvlastnictví k id. ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

164/9/ZM/2024 Záměr bezúplatného převodu části pozemku v k. ú. Bílkov (213)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu částí nemovitostí p. č. 1266/10 - ostatní plocha o výměře 220 m2 a p. č. 1266/11 - ostatní plocha o výměře 44 m2 , obě oddělené geometrickým plánem č. 372-79/2022 z pozemku p. č. 1266/5 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, z výlučného vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

165/9/ZM/2024 Prodej části pozemku p. č. 499/1 v k.ú. Hradišťko u Dačic (260)
I. Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 152/8/ZM/2023 ze dne 12.12.2023.
II. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci  Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p. č. 499/1 o výměře 101 m2 do  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1..
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

166/9/ZM/2024 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města neschvaluje na základě zákona č. 418/2023 Sb., nové odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 01.03.2024, a ponechává je v současné výši.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

167/9/ZM/2024 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


 

168/9/ZM/2024 Předfinancování projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančních prostředků na období maximálně třech měsíců, na předfinancování projektu MAP Dačice IV ve výši 745 000 Kč pro neziskovou organizaci MAS Česká Kanada o. p. s., IČO: 281 58 717, se sídlem Pravdova 1113/II, 377 01 Jindřichův Hradec, bez nichž by nebylo možné v projektu pokračovat. Částka bude vyplácena postupně, po měsících (tj. 248 333,33 Kč měsíčně, vždy do 5. dne příslušného měsíce).
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
  Svoboda Vít Bc.                             Pro                       KDU-ČSL
  Nováček Petr                                  Pro                       KDU-ČSL
  Bartošek Jan Ing.                          Omluven              KDU-ČSL
  Marková Kateřina Ing.                   Pro                       KDU-ČSL
  Rychlík Martin Mgr.                       Omluven              KDU-ČSL
  Macků Karel Ing.                            Pro                        KDU-ČSL
  Švarcová Hana Mgr.                      Pro                        ODS
  Křížek Michal                                  Pro                        ODS
  Tůma Richard Ing.                          Pro                       ODS
  Baštář Jiří Ing.                                Pro                        ODS
  Novák Miloš Bc.                             Pro                        MZH
  Šuhaj Bohumil Mgr.                       Pro                        MZH
  Točík Milan Mgr.                            Pro                        MZH
  Stejskal Luboš Ing.                        Pro                        MZH
  Navrátil Milan                                 Pro                        MZH
  Syrovátka David                             Pro                        MZH
  Fabešová Ladislava MUDr.          Pro                        MZH
  Koutná Zdeňka Ing.                      Pro                         NEZ
  Švec Vlastislav                              Pro                         KSČM
  Dušek Vladimír                              Pro                         KSČM
  Kiessling Petr                                Pro                         KSČM


Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

  

 

 

 

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru