Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.10/2016

U S N E S E N Í  z 10. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 20.4.2016 v hlavním sále MěKS


247/10/ZM/2016 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Rostislav Homolka (KSČM), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Jiří Albrecht  (Moravané).
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen


248/10/ZM/2016 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 153 a 155 v k.ú. Dačice do vlastnictví města Dačice (6)
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Malý Pěčín (13)
 8. A.03.05. Budoucí směna pozemků p.č. 2271/136 a p.č. 2055 v k.ú. Dačice (15)
 9. A.03.05. Kupní smlouva na pozemky p.č. 2328/1, p.č. 2330/2 a p.č. 2702/1 v k.ú. Dačice (61)
 10. Souhlas s žádostí o koupi části p. č. 2431/16 v k. ú. Dačice (40)
 11. Koupě pozemku p. č. 453/23, p. č. 988/6 a p. č. 988/4 v k. ú. Chlumec u Dačic (51)
 12. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (2. kolo) (77)
 13. A.01.17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 2810/9 v k.ú. Dačice (59)
 14. A. 01.17. Právo stavby na p.č. 2810/3 v k.ú. Dačice (57)
 15. A.01.17. Smlouva o vzájemném plnění na p.č. 2810/8 v k.ú. Dačice (58)
 16. A.01.17. Smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích" (59)
 17. A.01.17. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 2784/2 v k.ú. Dačice (60)
 18. A.04.05. Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (151)
 19. A.04.11. Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - VO v k.ú. Hradišťko u Dačic (144)
 20. Fond rozvoje bydlení 2016 - vyhodnocení
 21. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 22. Chybně zasílané platby od FÚ Olomouckého kraje do rozpočtu města
 23. Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města
 24. Stanovy Destinačního managementu Česká Kanada, z.s.
 25. Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené problémy občanů města 2016 + pocitová mapa
 26. Zápis z kontrolního výboru
 27. Zpráva o činnosti rady
 28. Diskuse a interpelace
 29. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen
249/10/ZM/2016 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Markovou (KDU-ČSL) a Vlastislava Švece (KSČM)
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Zdržela se
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Zdržel se
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen250/10/ZM/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva přijatých na 9. zasedání konaném 17. 2. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen251/10/ZM/2016 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 153 a 155 v k.ú. Dačice
do vlastnictví města Dačice (6)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemků p.č. 153 a 155 zapsaných na LV č. 10002 pro k.ú. a obec Dačice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha.[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen

252/10/ZM/2016 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Malý Pěčín (13)

I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí v obci Dačice a k.ú. Malý Pěčín a to:

 • nově vzniklého pozemku p.č. 1055/10 tvořeného z dílu "a" o výměře 33 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 867, dílu "b" o výměře 2 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/7, a z pozemku p.č. 901/3 o výměře 491 m2, dále nově vzniklého pozemku p.č. 1055/8 tvořeného z dílu "f" o výměře 37 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/4, a z pozemku p.č. 901/2 o výměře 55 m2 z  výlučného vlastnictví Zemědělského družstva Hříšice, sídlem Hříšice 63; za díl "a" o výměře 618 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 178-7641/2016 z pozemku p.č. 832 z výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5, 
 • nově vzniklého pozemku p.č. 1055/5 o výměře 25 m2 odděleného  na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 896/2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░  ; za nově vzniklý pozemek p.č. 878/10 o výměře 25 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/3 z výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6, 
 • nově vzniklého pozemku p.č. 1055/7 tvořeného z dílu "d" o výměře 1738 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 899, z dílu "e" o výměře 523 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 901/4 a z dílu "g" o výměře 9 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 902, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ; za nově vzniklý pozemek p.č. 878/11 o výměře 2270 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/3 z výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7, 
 • nově vzniklého pozemku p.č. 1055/9 tvořeného z dílu "b" o výměře 330 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/5, a z pozemku p.č. 901/1 o výměře 409 m2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░; za nově vzniklý pozemek p.č. 878/12 o výměře 739 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/3  z výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8, 
 • nově vzniklého pozemku p.č. 1055/4 o výměře 32 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 896/1 z výlučného vlastnictví░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ; za nově vzniklý pozemek p.č. 878/9 o výměře 32 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578/2016 z pozemku p.č. 878/3 z výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 9. 

 

II. Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací Malý Pěčín - Hříšice z výlučného vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu svěřeným pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, a to nově vzniklého pozemku p.č. 1055/1 o výměře 824 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 1001, a  nově vzniklého pozemku p.č. 1055/6 o výměře 322 modděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 1001.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen253/10/ZM/2016 A.03.05. Budoucí směna pozemků p.č. 2271/136 a p.č. 2055 v k.ú. Dačice (15)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavřít budoucí směnu pozemků v obci Dačice a k.ú. Dačice bez finančního vyrovnání v rámci investiční akce "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa III, Zahrádkářská kolonie Toužín", a to:

- části pozemku p.č. 2271/136 o přibližné výměře 1137 m2, zapsaném na LV 642, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  v SJM k id. 1/2, směnou do výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemek p.č. 2055 o výměře 1907 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice, zapsaném na LV 10001, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen

254/10/ZM/2016 A.03.05. Kupní smlouva na pozemky p.č. 2328/1, p.č. 2330/2
a p.č. 2702/1 v k.ú. Dačice (61)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci a k.ú. Dačice a to pozemků p.č. 2328/1 o výměře 629 m2, p.č. 2702/1 o výměře 2461 m2 a p.č. 2330/2 o výměře 50 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2702-7626/2016 z pozemku p.č. 2330, do výlučného vlastnictví městem Dačice jako kupujícího z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávající, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen   
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen
255/10/ZM/2016 Souhlas s žádostí o koupi části p. č. 2431/16 v k. ú. Dačice (40)
I. Zastupitelstvo města vyslovuje
souhlas s žádostí ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na odkoupení části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2431/16 - orná půda o přibližné výměře 15 m2, která je zastavěna stavbou hospodářské budovy bez č.p./č.e. ve vlastnictví žadatele, z výlučného vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad.

II. Zastupitelstvo města vyslovuje nesouhlas s žádostí ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  na odkoupení části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2431/16 - orná půda o přibližné výměře 185 m2, která není zastavěna stavbou žadatele, z výlučného vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, jelikož o převod tohoto pozemku požádalo Město Dačice.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem souhlasu s podáním žádosti.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

256/10/ZM/2016 Koupě pozemku p. č. 453/23, p. č. 988/6 a p. č. 988/4 v k. ú. Chlumec
u Dačic (51)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p.č. 453/23 o výměře 2.503 m2, p.č. 988/6 o výměře 1.931 m2 a p. č. 988/4 - lesní pozemek o výměře 2.076 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 

257/10/ZM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (2. kolo) (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku p.č. 2945/30 o výměře 1343 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 1.195.270,-  Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
258/10/ZM/2016 Sloučení rozpravy k bodu 14 - 18
I. Zastupitelstvo města schvaluje
sloučení rozpravy k bodům 14 - 18, které se týkají jedné investiční akce vedené pod značkou A.01.17, a to rekonstrukce silnice II/408 vedoucí ulicí Vlašskou, Komenského, náměstím Republiky a ulicí Tyršovou v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
259/10/ZM/2016 A.01.17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 2810/9 v k.ú. Dačice (59)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu článku č. 9 usnesení č. 2263/107/RM/2014 na uzavření koupě pozemku p.č. 2810/9 v obci a katastrálním území Dačice, ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, v rámci rekonstrukce komunikace, investiční akce "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. republiky a Tyršova v Dačicích", dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 2810/9 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
260/10/ZM/2016 A. 01.17. Právo stavby na p.č. 2810/3 v k.ú. Dačice (57)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a  ░░░░ ░░░░ ░ jako vlastníkem pozemku, spočívající v souhlasu ze strany vlastníka pozemku zakládající  právo stavebníka - města Dačice k rekonstrukci místní veřejné komunikace IV. třídy (chodníku),░░░░ ░░░░ ░░ , na pozemku p.č. 2810/3 zapsaným na LV 130 pro obec a k.ú. Dačice jako výlučné vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu stavby na cizím pozemku p.č. 2810/3 v k.ú. Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
261/10/ZM/2016 A.01.17. Smlouva o vzájemném plnění na p.č. 2810/8 v k.ú. Dačice (58)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o vzájemném plnění v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice jako stavebníkem a podílovými spoluvlastníky pozemků každý k id. 1/2  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pozemcích p.č. 2810/8 a p.č. 1007, zapsaných na LV 145 pro obec a katastrální území Dačice, za cenu a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o vzájemném plnění na pozemcích p.č. 2810/8 a p.č. 1007 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro262/10/ZM/2016 A.01.17. Smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby "Silnice II/408
Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích" (59)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích":

-  mezi městem Dačice jako stavebníkemvlastníkem pozemků Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, na pozemky p.č. 2755/1, p.č. 2780/1, p.č 2780/2, p.č. 2785 a p.č. 2803 zapsané na LV 84 pro obec a katastrální území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
263/10/ZM/2016 A.01.17. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 2784/2
v k.ú. Dačice (60)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Dačice jako budoucím kupujícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucím prodávajícím, na budoucí odkup části pozemku p.č. 2784/2 o přibližné výměře 7 m2 v k.ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
264/10/ZM/2016 A.04.05. Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o smlouvě budoucí
na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (151)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu přílohy č. 7 usnesení č. 126/5/ZM/2015 na zřízení budoucího práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v právu uložení vodovodního řadu a tlakového kanalizačního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", a to:

-  na pozemku p.č. 1750 v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice jako budoucím oprávněným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na zřízení budoucího věcného břemene na pozemek p.č. 1750 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
265/10/ZM/2016 A.04.11. Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - VO v k.ú. Hradišťko u Dačic (144)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smluv o zřízení bezúplatných věcných břemen
v rámci investiční akce "Hradišťko - rozšíření VO" mezi městem Dačice jako oprávněným a povinnými ze služebnosti inženýrské sítě na pozemcích:

p.č. 794 zapsaný na LV 109 pro obec Dačice a k.ú. Hradišťko u Dačic jako výlučné vlastnictví Jihočeského kraje, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, dle přílohy usnesení č. 1,

- p.č. 24/4 zapsaný na LV 79 pro obec Dačice a k.ú. Hradišťko u Dačic jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ dle přílohy usnesení č. 2,

- p.č. 35/7 zapsaný na LV 171 pro obec Dačice a k.ú. Hradišťko u Dačic jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene v rámci stavby VO v k.ú. Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
266/10/ZM/2016 Fond rozvoje bydlení 2016 - vyhodnocení

I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2016 takto: 

 • úvěr na obnovu plynového topení (kód 5) ve výši 99.000,00 Kč se splatností 3 roky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, se zajištěním úvěru formou ručitelského závazku vysloveného ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
 • úvěr na obnovu výměnu střešní krytiny, opravu komína a klempířských prvků (kód 1) ve výši 60.000,00 Kč se splatností 3 roky manželům B░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, se zajištěním úvěru formou ručitelského závazku vysloveného ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
 • úvěr na rekonstrukci koupelny a vodovodních rozvodů (kód 4)  ve výši 100.000,00 Kč se splatností 3 roky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, se zajištěním úvěru formou ručitelského závazku vysloveného ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
 • úvěr na rekonstrukci sociálního zařízení (kód 4) ve výši 100.000,00 Kč a přístavbu (kód 7) ve výši 150.000,00 Kč, celkem 250.000,00 Kč se splatností 7 let ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 2 a 3, se zajištěním úvěru formou zástavy nemovitých věcí uvedených v zástavní smlouvě dle přílohy usnesení č. 3,
 • úvěr na přechod na vytápění formou tepelných čerpadel  (kód 5) ve výši 120.000,00 Kč se splatností 3 roky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, se zajištěním úvěru formou ručitelského závazku vysloveného░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

II. Zastupitelstvo města schvaluje a přijímá ručitele uvedené k zajištění úvěrů pod bodem 1 tohoto usnesení

III. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření zástavní smlouvy s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k zajištění úvěru na rekonstrukci sociálního zařízení (kód 4) ve výši 100.000,00 Kč a přístavbu (kód 7) ve výši 150.000,00 Kč, celkem 250.000,00 Kč se splatností 7 let, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
267/10/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 5/2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2016 v těchto objemech: příjmy 5.464,55 tis. Kč, výdaje 3.825,75 tis. Kč, financování -1.638,80 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
268/10/ZM/2016 Chybně zasílané platby od FÚ Olomouckého kraje do rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města projednalo
sdělení Finančního úřadu pro Olomoucký kraj Č. j. 504807/16/3100-11460-807016 o chybně zasílaných platbách do příjmu rozpočtu města Dačice za rok 2014 ve výši 1.792.731,13 Kč a za rok 2015 ve výši 1.575.526,45 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro269/10/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem 2/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


270/10/ZM/2016 Stanovy Destinačního managementu Česká Kanada, z.s.
I. Zastupitelstvo města schvaluje
stanovy Destinačního managementu Česká Kanada z.s., Klášterská 135/II, 377 01  Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

271/10/ZM/2016 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené problémy občanů
města 2016 + pocitová mapa

I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí problémy občanů města, které byly naformulovány dne 29. února 2016 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let.

 • Chybějící čajovna
 • Chybějící lavičky na Palackého a Havlíčkově náměstí i Červeném Vrchu, WC na Havlíčkově náměstí
 • Chybí odborné ambulance (urologie, revmatologie) a nedostatečná kapacita stávajících (oční, ortopedie)
 • Opravit místní komunikace D. Němčice - Hostkovice, D. Němčice - Kostelní Vydří, v Bílkově, Malém a Velkém Pěčíně aj.
 • Revitalizace kaskády rybníků nad Vraždou
 • Turistický informační systém (popisky památek, vycházkové trasy apod.)
 • Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež
 • Vybudovat cyklostezky Dačice - Bílkov, Toužín - Urbaneč, Toužín - křižovatka na Lidéřovice

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky pocitové mapy města Dačice, které jsou uvedené v příloze usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: Přijato]
272/10/ZM/2016 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 5. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 17. 2. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro  
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro      
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová                       ANO          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru