Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.11/2016

U S N E S E N Í  z 11. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 22.6.2016 v hlavním sále MěKS


274/11/ZM/2016 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Albrecht (Moravané), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Vlastislav Švec (KSČM).
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro275/11/ZM/2016/1 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje na návrh starosty Ing. Karla Macků doplnění programu o tyto body:

Změna počtu místostarostů a členů rady,
Změna funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni,
Určení způsobu volby místostarosty,
Volba místostarosty,
Změna rozhodnutí o odměnách za výkon  funkce neuvolněných členů zastupitelstva s tím, že tyto se zařazují v programu mezi bod 35 a 36.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti

275/11/ZM/2016/2 Schválení programu

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Regenerace MPR a MPZ 2016 - příspěvek z rozpočtu města
 7. Cena města Dačice za rok 2015
 8. Rozpočtové opatření č. 10/2016
 9. Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
 10. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2016
 11. Poskytnutí finančního příspěvku na vznik a provoz sociálně terapeutické dílny v Dačicích
 12. Závěrečný účet města za rok 2015
 13. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2015
 14. Schválení záměru společného financování výstavby DDM s Jihočeským krajem
 15. Záměr koupě části pozemku p.č. 2633/58 v k.ú. Dačice (65)
 16. Smlouva o právu stavby na cizím pozemku p.č. 121/1 v rámci stavby "Protipovodňové opatření v Dačicích" (73)
 17. Smlouva o nájmu a budoucím věcném břemenu na p.č. 2839/1 v k.ú. Dačice (159)
 18. Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" (154), (155), (156), (157)
 19. Prodej části pozemku p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (93)
 20. Prodej části pozemku p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (100)
 21. Pozemek p.č. 1726 v k. ú. Lipolec (69)
 22. Prodej pozemků v k. ú. Lipolec (96)
 23. Prodej stavby bez č.p. a pozemku pod stavbou p.č. 2014 v k.ú. Dačice (97)
 24. Bezúplatný převod p. č. 2643/2 v k. ú. Dačice (34)
 25. Bezúplatný převod pozemků U Stadionu, k. ú. Dačice (50)
 26. Bezúplatný převod části p. č. 572/15 a a části p. č. 572/5 v k. ú. Bílkov (51)
 27. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1670/1 v k.ú. Dačice (63)
 28. Směna pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (14)
 29. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (74)
 30. Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
 31. Petice k záměru výstavby bytového domu na Nivách
 32. Zápisy z finančního výboru
 33. Zápis z kontrolního výboru
 34. Alternativní trasa části severního obchvatu Dačic
 35. Zpráva o činnosti rady
 36. Změna počtu místostarostů a členů rady
 37. Změna funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
 38. Určení způsobu volby místostarosty
 39. Volba místostarosty
 40. Změna rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
 41. Diskuse a interpelace
 42. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová             Nezařazená         14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti276/11/ZM/2016 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Jiřího Albrechta (Moravané) a Františka Tichánka (ANO 2011).[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Nehlasoval
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro277/11/ZM/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 10. zasedání konaném 20. 4. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro278/11/ZM/2016 Regenerace MPR a MPZ 2016 - příspěvek z rozpočtu města

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši  102.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2016 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ,
 2. uzavření smlouvy s Karmelem Matky Boží, Jemnická 21/III, 380 01  Dačice, IČ: 685 21 979, o poskytnutí příspěvku města Dačice na realizaci projektu "Oprava omítek ohradních zdí a nástupního schodiště" na objektu Kláštera bosých karmelitek, čp. 21, Jemnická ulice, Dačice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016,
 3. uzavření smlouvy se společností Klang, s.r.o., Moravská 1600/50, 120 00  Praha - Vinohrady, IČ: 481 10 558, o poskytnutí příspěvku města Dačice na realizaci projektu "Výměna 10 ks oken uliční fasády" na objektu čp. 42/I, Palackého náměstí, Dačice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016.
   
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

279/11/ZM/2016/1 Cena města Dačice za rok 2015
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu Města Dačice za rok 2015 panu Jaroslavu Němcovi v kategorii Sport.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro279/11/ZM/2016/2 Cena města Dačice za rok 2015
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu Města Dačice za rok 2015 panu Jiřímu Poukarovi v kategorii Sport.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
279/11/ZM/2016/3 Cena města Dačice za rok 2015
I. Zastupitelstvo města uděluje
Cenu Města Dačice za rok 2015 paní Naději Jahelkové v kategorii Kultura.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


279/11/ZM/2016/4 Cena města Dačice za rok 2015
I. Zastupitelstvo města uděluje Cenu Města Dačice za rok 2015:
kategorie Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.) panu Jiřímu Čeloudovi.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro280/11/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 10/2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 3.120,00 tis. Kč, financování 3.120,00 tis. Kč.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 10/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro281/11/ZM/2016 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru, ve výši 37.415,--Kč na rok 2016, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice na nákup léčebného pohybového přístroje s barevným dotykovým displejem THERA TRAINER tigo s příslušenstvím.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
282/11/ZM/2016 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2016 Katolickému domu Dačice z.s., Masarykova 295, Dačice, IČ 46641793 ve výši 15.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2016 se subjektem-Katolický dům Dačice z.s., Masarykova 295, IČ 46641793.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro283/11/ZM/2016 Poskytnutí finančního příspěvku na vznik a provoz sociálně
terapeutické dílny v Dačicích

I. Zastupitelstvo města schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku , ve výši 100.000,--Kč na rok 2016, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na vznik a provoz sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením v Dačicích.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro284/11/ZM/2016 Závěrečný účet města za rok 2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Dačice za rok 2015.
II. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2015, a to bez výhrad.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
285/11/ZM/2016 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2015
I. Zastupitelstvo města schvaluje
účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:
 

Jméno zastupitele Výsledek hlasování
Jiří Albrecht pro
Pavel Antonů omluven
Ing. Jan Bartošek pro
Kateřina Bartošová omluvena
Ing. Jiří Baštář pro
Rostislav Homolka pro
Stanislav Kadrnožka pro
Lubomír Kloiber nepřítomen
Ing. Karel Macků pro
Ing. Kateřina Marková pro
Josef Mochar pro
Petr Nováček pro
Bc. Miloš Novák pro
Doc.PhDr.Michal Stehlík Ph.D. omluven
Ing.Luboš Stejskal pro
Bc. Vít Svoboda pro
Ing. Vlastimil Štěpán pro
Vlastislav Švec ml. pro
František Tichánek pro
Mgr. Milan Točík pro
Ing. Richard Tůma pro

 

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:
v případě schválení účetní závěrky za rok 2015 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato
286/11/ZM/2016 Schválení záměru společného financování výstavby DDM s Jihočeskýmkrajem
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr společného financování města Dačice a Jihočeského kraje při výstavbě DDM a přilehlého parkoviště.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
287/11/ZM/2016 Záměr koupě části pozemku p.č. 2633/58 v k.ú. Dačice (65)
I. Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě části pozemku v k.ú. Dačice p.č. 2633/58 o přibližné výměře 5500 m2 z výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, s právem hospodaření s majetkem kraje svěřeným pro Střední školu technickou a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

288/11/ZM/2016 Smlouva o právu stavby na cizím pozemku p.č. 121/1 v rámci stavby
"Protipovodňové opatření v Dačicích" (73)

I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr koupě části pozemku v k.ú. Dačice p.č. 2633/58 o přibližné výměře 5500 m2 z výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, s právem hospodaření s majetkem kraje svěřeným pro Střední školu technickou a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


289/11/ZM/2016 Smlouva o nájmu a budoucím věcném břemenu na p.č. 2839/1 v k.ú. Dačice (159)
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu a zřízení věcného břemene s Povodím Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na dočasné užívání a umístění kanalizační šachty na části pozemku p.č. 2839/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Dačice, pro investiční akci "Protipovodňové opatření  v Dačicích", a to za cenu v souladu s cenovou mapou pronajímatele ve výši 13,- Kč/m2/ročně, tj. 26,-Kč za rok, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro290/11/ZM/2016 Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene
služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" (154), (155), (156), (157)

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" s vlastníky pozemků, které budou dotčeny touto stavbou, a to:

 • p.č. 2113/1, p.č. 2217/2 a p.č. 2834/1 zapsané na LV 281 pro obec a k.ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
 • p.č. 2212 zapsaném na LV 1995 pro obec a k.ú. Dačice, v podílovém spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , v podíle k id. 1/8, dle přílohy usnesení č. 2,
 • p.č. 2218/2 zapsaném na LV 3429 pro obec a k.ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ dle přílohy usnesení č. 3,
 • p.č. 2832/11 zapsaném na LV 1867 pro obec a k.ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle přílohy usnesení č. 4.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

291/11/ZM/2016 Prodej části pozemku p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (93)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku v obci a k.ú. Dačice p.č. 2271/42 o výměře  940 m2, oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2716-7708/2016 a označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 2271/176, s výhradou zpětné koupě,  z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví firmy Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Zdržel se     
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

292/11/ZM/2016 Prodej části pozemku p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (100)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej  nově vzniklého pozemku v obci a k.ú. Dačice  p.č. 2271/177 o výměře 1056 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2716-7708/2016  z pozemku p.č. 2271/42, s výhradou zpětné koupě, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví fyzické osoby podnikající Petra Šabatky, bytem Řečice 33, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro293/11/ZM/2016 Pozemek p.č. 1726 v k. ú. Lipolec (69)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 1726 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 195 m2 do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
294/11/ZM/2016 Prodej pozemků v k. ú. Lipolec (96)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku p. č. 868/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 232 m2 a pozemku p. č. 868/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2,  do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 220 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
295/11/ZM/2016 Prodej stavby bez č.p. a pozemku pod stavbou p.č. 2014 v k.ú. Dačice (97)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2014 včetně stavby bez čp./če. na pozemku p.č. 2014 v k.ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako prodávajícím, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Nehlasoval
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 


 
 

296/11/ZM/2016 Bezúplatný převod p. č. 2643/2 v k. ú. Dačice (34)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2643/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 

297/11/ZM/2016 Bezúplatný převod pozemků U Stadionu, k. ú. Dačice (50)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2707-7653/2016, a to dílu "a" o výměře 527 m2 z pozemku p. č. 1146/2, dílu "c" o výměře 386 m2 z pozemku p. č. 2434/15 a dílu "b" o výměře 402 m2 z pozemku p. č. 2433/6, které byly přisloučeny k pozemku p. č. 2433/6 o nové výměře 1.315 m2; dále dílu "f" o výměře 235 m2 z pozemku p. č. 2434/17, dílu "d" o výměře 173 m2 z pozemku p. č. 2433/8, dílu "e" o výměře 229 m2 z pozemku p. č. 2433/24, které byly přisloučeny k pozemku p. č. 2433/27 - ostatní plocha, jiná plocha o nové výměře 836 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nehlasoval
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 
298/11/ZM/2016 Bezúplatný převod části p. č. 572/15 a a části p. č. 572/5 v k. ú. Bílkov (51)
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 313-7632/2016, a to dílu "a" o výměře 1 m2 z pozemku p. č. 572/5 a dílu "b" o výměře 7 m2 z pozemku p. č. 572/15, které se sloučily s pozemkem st. 77, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nehlasoval
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 299/11/ZM/2016 Kupní smlouva na pozemek p.č. 1670/1 v k.ú. Dačice (63)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k.ú. Dačice p.č. 1670/1 o celkové výměře 267 mmezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávajícím, a městem Dačice, jako kupujícím, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro   
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

300/11/ZM/2016 Směna pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (14)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 537/2 - lesní pozemek o výměře 965 m2, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za části pozemků dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 188-7659/2016, a to dílu "a" o výměře 15 m2 z pozemku p. č. 21/1 a dílu "b" o výměře 47 m2 z pozemku p. č. 21/3, které utvořily nový pozemek p. č. 21/9 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 62 m2, ve vlastnictví Města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen  
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
301/11/ZM/2016 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic - návrh nového uspořádání pozemků (74)
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrh nového uspořádání pozemků v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic.

Soupis nového uspořádání pozemků řešených dle § 2 zákona:

- orná půda ................0,0117 ha
- tr.travní porost..........5,4129 ha
- lesní pozemek..........7,1491 ha
- vodní plocha.............4,3981 ha
- zast.plocha...............0,0528 ha
- ostatní plocha.........15,8907 ha
celkem.....................32,9153 ha        cena včetně ceny porostu ..2.606.583,56 Kč      

dle přílohy usnesení č. 1

 

a dále schvaluje zatížení navrhovaného pozemku p.č. 1769 (PK 1406/2) existujícím věcném břemenem kabelového vedení NN, dle geometrického plánu č. 136-5967/2010 se společností E.ON Distribuce, a.s. sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 Č. Budějovice, zapsaný řízením V - 605/2013-332, přecházející z LV 60000 - ÚZSVM na LV 10001 - město Dačice. Předmětný pozemek je určen pro realizaci společných zařízení, konktrétně cesta C 10 (hlavní polní cesta pokračující na sousedním k.ú. Vnorovice).
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem nového písemného a grafického návrhu pozemků předloženým zhotovitelem KoPÚ.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
302/11/ZM/2016 Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
303/11/ZM/2016 Petice k záměru výstavby bytového domu na Nivách
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
petici občanů Dačic dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, kteří nesouhlasí s výstavbou třetího bytového domu na sídlišti Nivy, přičemž odkazuje na kompetenci stavebního úřadu, který musí v rámci stavebního řízení řešit námitky účastníků řízení.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
304/11/ZM/2016 Zápisy z finančního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru konaného 28. 4. a 9. 6. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

305/11/ZM/2016 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis se schůze kontrolního výboru konané 16. 5. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
306/11/ZM/2016 Alternativní trasa části severního obchvatu Dačic
I. Zastupitelstvo města schvaluje zadat vypracování studie proveditelnosti alternativní trasy části severního obchvatu Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
307/11/ZM/2016 Zpráva o činnosti rady
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o činnosti rady města od 10. zasedání konaného 20. 4. 2016 (schůze rady č. 39 - 44).
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
308/11/ZM/2016 Změna počtu místostarostů a členů rady
I. Zastupitelstvo města mění
své usnesení ze dne 10. 11. 2014 č. 5/1/ZM/2014/ tak, že nově zní: "Zastupitelstvo města schvaluje zvolení dvou místostarostů a čtyř členů rady, sedmičlennou radu včetně starosty a místostarostů."
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Proti
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti

309/11/ZM/2016 Změna funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
I. Zastupitelstvo města mění
své usnesení ze dne 10.11.2014 č. 3/1/ZM/2014 tak, že v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích bude pro volební období 2014 - 2018 určena jako dlouhodobě uvolněná funkce starosty.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Proti
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti
310/11/ZM/2016 Určení způsobu volby místostarosty
I. Zastupitelstvo města schvaluje
provedení volby místostarosty tajnou volbou pomocí hlasovacího zařízení.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nehlasoval
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti

311/11/ZM/2016/2 Volba místostarosty
I. Zastupitelstvo města volí
na návrh zastupitele Ing. Richarda Tůmy podle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), místostarostou Ing. Jiřího Baštáře.
[Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 2, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

311/11/ZM/2016/3 Volba místostarosty
I. Zastupitelstvo města určuje
podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje místostarosta Bc. Miloš Novák.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nehlasoval
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Zdržel se
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nehlasoval
312/11/ZM/2016 Změna rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva - dva místostarosty ve výši Kč 22.609,-- každému, a to s účinností od 23. 6. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Omluven
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            Nezařazená          14    Omluven
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nehlasoval
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   NepřítomenIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru