Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.12/2016

U S N E S E N Í  z 12. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 14.9.2016 v hlavním sále MěKS


313/12/ZM/2016 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Albrecht (Moravané), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Stanislav Kadrnožka (KSČM).
[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
314/12/ZM/2016/1 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje na návrh starosty města doplnění programu o bod s názvem Informace o revitalizaci Kancnýřova sadu, bod se zařazuje před bod č. 27.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
314/12/ZM/2016/2 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje

program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení a schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Informace ředitelky Nemocnice Dačice
 7. Odvolání člena rady města
 8. Rozpočtové opatření č. 16/2016
 9. Uzavření dodatku č. 9 s DSO Vodovod Landštejn (78)
 10. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (3. kolo) (77)
 11. Záměr koupě pozemku st. 18 včetně budovy čp. 88 v k. ú. Lipolec (61)
 12. Prodej částí pozemku p. č 2271/142 v k. ú. Dačice (106)(100)(93)
 13. Prodej části pozemku p. č. 1331/118 v k. ú. Dačice (103)
 14. Prodej volné bytové jednotky 88/1 v k. ú. Dačice (86)
 15. Darovací smlouva na části pozemků p. č. 1725, p. č. 1726/1 a p. č. 1726/3 v k. ú. Dačice (7)
 16. Koupě pozemků v k. ú. Dačice (68)
 17. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice (64)
 18. Bezúplatný převod části p. č. 76/4 v k. ú. Dačice (80)
 19. Směna pozemků p. č. 1669/2 a p. č. 1670/2 v k. ú. Dačice (17)
 20. Záměr uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích
 21. Vydání změny č. 2 územního plánu Dačice
 22. Pořízení změny č. 3 územního plánu Dačice
 23. B.01.14. Odnětí části pozemku ze zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci (84)
 24. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
 25. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice, Komenského, ZŠ Dačice, B. Němcové
 26. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada
 27. Informace o revitalizaci Kancnýřova sadu
 28. Diskuse a interpelace
 29. Závěr                           

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro315/12/ZM/2016 Volba ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovateli zápisu Rostislava Homolku (KSČM) a Františka Tichánka (ANO 2011).
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro316/12/ZM/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 11. zasedání konaném 22. 6. 2016.
[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen 
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
317/12/ZM/2016 Informace ředitelky Nemocnice Dačice a. s.
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci ředitelky Nemocnice Dačice a. s. o stavu zdravotní péče.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 

319/12/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 16/2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2016 v těchto objemech:
    příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen 
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se


 

320/12/ZM/2016 Uzavření dodatku č. 9 s DSO Vodovod Landštejn (78)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 9 k Dohodě o vkladu majetku města Dačice do DSO Vodovod Landštejn, uzavřené dne 22.12.2005, na vklad stavby vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby "ZTV sídliště RD v lokalitě Za Školou v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 9 na vklad vodohospodářského majetku do DSO Vodovod Landštejn.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
 


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
321/12/ZM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (3. kolo) (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej pozemku p.č. 2945/1 o výměře 763 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví (každému k id. 1/2) ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši  679.070,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 1,
 • schválit prodej pozemku p.č. 2945/12 o výměře  827 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1  dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 736.030,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje

 • prodej pozemku p.č. 2945/26 o výměře 1033 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 919.370,-  Kč (tj. 890,- Kč/m2).

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro322/12/ZM/2016 Záměr koupě pozemku st. 18 včetně budovy čp. 88 v k.ú. Lipolec (61)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr koupě nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemku st. 18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 755 m2 a budovy občanského vybavení čp. 88 z výlučného vlastnictví organizace Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: Přijato ]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nehlasoval
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen  
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro323/12/ZM/2016 Prodej částí pozemku p.č. 2271/142 v k.ú. Dačice (106)(100)(93)
I. Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 291/11/ZM/2016 a č. 292/11/ZM/2016.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2271/181 o výměře 852 m2, s výhradou zpětné koupě, do výlučného vlastnictví firmy Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, Dačice,  za účelem výstavby typové samoobslužné bezkontaktní automyčky s jednoduchými servisními úkony, za cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, tj. 852.000,- Kč celkem, za podmínek dle příloha č. 1,
 • nově vzniklého pozemku p.č. 2271/182 o výměře 1056 m2, s výhradou zpětné /koupě, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za účelem výstavby kombinovaného objektu pro bydlení a podnikání (obchod, sklady, kancelářské prostory), za cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, tj. 1.056.000,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy č. 2,
 • části o výměře 1960 m2, s výhradou zpětné koupě, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za účelem výstavby objektu služeb - autodílny se zázemím, za sjednanou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Zdržel se     
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro324/12/ZM/2016 Prodej části pozemku p.č. 1331/118 v k.ú. Dačice (103)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1331/118 v obci a k.ú. Dačice, dle dosud nezapsaného GPL č. 2725-7758/2016 ze dne 12.8.2016 pozemku p.č. 1331/142 o výměře 149 m2, do výlučného vlastnictví společnosti Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice,  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1331/142 v k.ú. Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
325/12/ZM/2016 Prodej volné bytové jednotky 88/1 v k.ú. Dačice (86)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to bytové jednotky č. 1 o celkové podlahové ploše bytu 100,54 m2 (133,11 m2 včetně lodžie a sklepa) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 101/417 na společných částech domu a pozemku p.č. 237 za kupní cenu ve výši 1.497.222,- Kč, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
326/12/ZM/2016 Darovací smlouva na části pozemků p.č. 1725, p.č. 1726/1 a p.č. 1726/3 v k.ú. Dačice (7)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy na díl "a" o výměře 80 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685 - 7521/2015 z pozemku p.č. 1725, k.ú. Dačice; dílů "b" o výměře 57 m2 a "e" o výměře 45 m2, oba oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685 - 7521/2015 z pozemku p.č. 1726/1 v k.ú. Dačice; a dílu "f" o výměře 93 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685 - 7521/2015 z pozemku p.č. 1726/3, k.ú. Dačice, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice jako obdarovaným, dle přílohy usnesení č.1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy mezi městem Dačice a  Jihočeským krajem.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
327/12/ZM/2016 Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
I. Zastupitelstvo města schvaluje schválit koupi nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 1910/1 - trvalý travní porost o výměře 340 m2, p.č. 1915/1 - trvalý travní porost o výměře 544 m2, p.č. 1923/3 - trvalý travní porost o výměře 325 m2 a p.č. 1923/4 - trvalý travní porost o výměře 533 m2, z podílového spoluvlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
328/12/ZM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 1684 v k.ú. Dačice (64)
I. Zastupitelstvo města schvaluje budoucí koupi části pozemku p.č. 1684 v k.ú. Dačice o přibližné výměře 85 m2, z výlučného vlastnictví družstva Jednota s.d., sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro329/12/ZM/2016 Bezúplatný převod části p. č. 76/4 v k. ú. Dačice (80)
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2719-7731/2016, a to pozemku p. č. 76/4 o výměře 135 m2 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví Města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Nehlasoval
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
330/12/ZM/2016 Směna pozemků p.č. 1669/2 a p.č. 1670/2 v k.ú. Dačice (17)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v obci a k.ú. Dačice p.č. 1669/2 - trvalý tr. porost o celkové výměře 304 m2 a p.č. 1670/2 - trvalý tr. porost o celkové výměře 214 mv dosavadním výlučném vlastnictví společnosti Lučina Dolní Němčice s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, směnou za pozemky v k.ú. Dačice p.č. 2324/8 - orná půda o celkové výměře 425 m2 a p.č. 2331/4 - orná půda o celkové výměře 132 m2 z dosavadního vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy mezi městem Dačice a společností Lučina Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro332/12/ZM/2016 Vydání změny č. 2 územního plánu Dačice
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

 1. návrh pořizovatele na vydání změny č. 2 územního plánu Dačice (dále též jen změna č. 2) předložený v souladu s § 54 odst. 1 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), v platném znění (dále je stavební zákon),
 2. důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu změny č. 2,
 3. že k návrhu změny č. 2 nebyla uplatněna žádná námitka,
 4. že k návrhu změny č. 2 nebyla uplatněna žádná připomínka,
 5. že během projednávání změny č. 2 nevznikly žádné rozpory a že ke konečnému znění návrhu změny č. 2 byla vydána pouze souhlasná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu,
 6. že změna č. 2 není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu, v souladu s § 54 odst.2 stavebního zákona.

   

II. Zastupitelstvo města rozhoduje o vydání změny č. 2 územního plánu Dačice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona.

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Nepřítomen
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nehlasoval
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
333/12/ZM/2016 Pořízení změny č. 3 územního plánu Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
334/12/ZM/2016 B.01.14. Odnětí části pozemku ze zřizovací listiny pro příspěvkovouorganizaci (84)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • odnětí pozemku p.č. 2950  o výměře 715 m2 v k.ú. Dačice, odděleného z pozemku p.č. 758  na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2730-7790/2016 zapsaného ve vlastnictví města Dačice
 • dodatek č. 7, kterým se mění příloha č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, ve znění předchozích dodatků, kterým se upravuje rozsah spravovaného majetku, dle přílohy usnesení č. 1. 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7. k zřizovací listině ze dne 11.12. 2013.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
335/12/ZM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice,
ul. Komenského

I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - změnu příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 83.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 3.026.000 Kč,
 2. příspěvek na investice ve výši 248.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

336/12/ZM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice,
Komenského, ZŠ Dačice, B. Němcové

I. Zastupitelstvo města schvaluje
1.změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 27.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu Děti do bruslí.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 3.053.000 Kč
 2.  příspěvek na investice ve výši 248.000 Kč

 

2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2016 - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 18.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu Děti do bruslí.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 2.637.000 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1    Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 

337/12/ZM/2016 Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada
I. Zastupitelstvo města schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česka Kanada pod názvem "Pro lepší život na venkově" dle předloženého návrhu v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se

338/12/ZM/2016 Informace o revitalizaci Kancnýřova sadu
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o průběhu revitalizace Kancnýřova sadu.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Zdržel se
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nehlasoval
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nehlasoval
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nehlasoval
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru