Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.14/2016

U S N E S E N Í  z 14. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 14.12.2016 v hlavním sále MěKS


370/14/ZM/2016 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Albrecht (ČSSD), Petr Nováček (KDU-ČSL), Vlastislav Švec (KSČM).
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Zdržel se
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen373/14/ZM/2016 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na návrh místostarosty Ing. Jiřího Baštáře zařazení bodu Alternativní trasa obchvatu města Dačice do programu jako bod č. 21.
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen
374/14/ZM/2016 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl doplněn o bod Alternativní trasa obchvatu města Dačice

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Vyhlášení místního referenda
 6. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice
 7. OZV o místním poplatku za komunální odpad
 8. Rozpočtové opatření č. 25/2016
 9. Rozpočtový výhled města Dačice na r. 2018 - 2020
 10. Rozpočet města Dačice na rok 2017
 11. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - MŠ Dačice
 12. Schválení Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
 13. Realizace investiční akce ,,Vodovod Hostkovice - Lipolec''
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků tvořící stavbu hráze (110), (111)
 15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky 88/1 (86)
 16. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (4. kolo) (77)
 17. Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
 18. Priority plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic (19)
 19. Alternativní trasa obchvatu města Dačice
 20. Zpráva o činnosti rady
 21. Diskuse a interpelace
 22. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nehlasoval
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Nepřítomen
375/14/ZM/2016 Vyhlášení místního referenda
I. Zastupitelstvo města odkládá
na základě stanoviska rady města a petičního výboru vyhlášení místního referenda na území města Dačice o otázce: „Chcete přesunout pomník na původní místo v Kancnýřově sadu“ do doby, nežli budou relevantně vyčísleny předpokládané náklady na realizaci případného kladného rozhodnutí referenda.

II. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby ve spolupráci s petičním výborem připravila podklady pro vyčíslení předpokládaných nákladů na realizaci případného kladného rozhodnutí referenda.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Proti
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti376/14/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice, která je přílohou usnesení a vydává ji pod číslem 4/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Zdržel se
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro377/14/ZM/2016 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1, a vydává ji pod číslem 5/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
378/14/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 25/2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2016 v těchto objemech: příjmy -5.430,00 tis. Kč, výdaje -9.981,00 tis. Kč, financování -4.551,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se

379/14/ZM/2016 Rozpočtový výhled města Dačice na r. 2018 - 2020
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Rozpočtový výhled města Dačice na období r. 2018 - 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Zdržel se
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
380/14/ZM/2016 Rozpočet města Dačice na rok 2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet města Dačice na rok 2017 v těchto objemech:
 

příjmy

162.147,50 tis. Kč

výdaje

172.794,10 tis. Kč

schodek rozpočtu

-10.646,60 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru

-2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let 12.980,60 tis. KčII. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2017 prostřednictvím rozpočtových opatření

 • do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce
 • bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

   
 1. vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
 2. k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
 3. k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;
   

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2017. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Zdržel se
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti
381/14/ZM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - MŠ Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy Dačice na rok 2016 - snížení příspěvku na provoz a zvýšení příspěvku na investice ve výši 40.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 4.098.500 Kč,
 2. příspěvek na investice ve výši 40.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Nepřítomen
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
382/14/ZM/2016 Schválení Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Strategický plán rozvoje města Dačice pro roky 2016-2025 (s výhledem do roku 2030).
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nehlasoval
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
383/14/ZM/2016 Realizace investiční akce ,,Vodovod Hostkovice - Lipolec''
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr realizace investiční akce s názvem "Vodovod Hostkovice - Lipolec" s termínem dokončení realizace akce nejpozději do 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nehlasoval
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro 

384/14/ZM/2016 Majetkoprávní vypořádání pozemků tvořící stavbu hráze (110), (111)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku tvořící hráz p.č. 1172 o celkové výměře 1346 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti Rybářství Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku funkčně související s pozemkem tvořící hráz v k.ú. Dačice p.č. 2572/1 - vodní plocha o celkové výměře 3427 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlasntictví společnosti Rybářství Lipnice a.s. v k.ú. Dačice.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 1172 v k.ú. Dolní Němčice.

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nehlasoval
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
385/14/ZM/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky 88/1 (86)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené dne 22.9.2016 mezi převodcem Městem Dačice a nabyvatelkou ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
386/14/ZM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (4. kolo) (77)

I. Zastupitelstvo města schvaluje

 • prodej pozemku p.č. 2945/2 o výměře 806 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů pana Patrika Pelza a paní Veroniky Pelzové, oba bytem Svobodova 312/III, Dačice za kupní cenu ve výši  717.340,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/14 o výměře  734 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, 1926/2 a 1937/20  dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví Mgr. Petry Brunnerové, bytem Bezručova 546/V, Dačice, za kupní cenu ve výši 653.260,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Nehlasoval
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
387/14/ZM/2016 Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 1971/16 o výměře 8542 m2, p.č. 1954/1 o výměře  1113 m2, p.č. 1955/1 o výměře 590 m2, p.č. 1956/1 o výměře  20 m2, p.č. 1957/1 o výměře   961 m2 a p.č. 1958/1 o výměře 327 m2, z podílového spoluvlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
388/14/ZM/2016 Priority plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic (19)

I. Zastupitelstvo města schvaluje
priority realizace plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic, a to takto:

1. C 8 - CESTA K VODOJEMU
2. C 12 - CESTA K HRADIŠŤKU
3. C 10 a C 19 - CESTA K VNOROVICÍM
4. C 4 - CESTA K MARTINOVSKÉMU RYBNÍKU
5. C 1 a C 22 - CESTA DO K.Ú. DAČICE K LOKALITĚ ZA ŠKOLOU
dle specifikace v návrhu usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem priorit realizace oprav hlavních a vedlejších cest v k.ú. Chlumec u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro'
389/14/ZM/2016 Alternativní trasa obchvatu Města Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
studii alternativní trasy obchvatu Města Dačice
II. Zastupitelstvo města pověřuje radu města jednat s Jihočeským krajem o řešení alternativní trasy obchvatu Města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nehlasoval
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Omluven
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
František Tichánek                       ANO          19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   ProIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 


 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru