Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Usnesení č.15/2017

U S N E S E N Í  z 15. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 15.2.2017 v hlavním sále MěKS


390/15/ZM/2017 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrhovou komisi ve složení Stanislav Kadrnožka (KSČM), Petr Nováček (KDU-ČSL),  Ing. Vlastimil Štěpán (ODS).
[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Zdržel se        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
391/15/ZM/2017 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Rozpočtové opatření č. 27/2016
 6. Informace o dotacích města Dačice na rok 2017
 7. Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2017
 8. Darovací smlouva na peněžitý dar (8)
 9. Informace o pomníku v Kancnýřově sadu
 10. Informace k alternativní trase obchvatu
 11. Změna územního plánu č. 3
 12. Bezúplatný převod pozemku p. č. 572/5 a části p. č. 572/15 v k. ú. Bílkov (51)
 13. Bezúplatný převod části p. č. 1254/1 v k. ú. Bílkov (86)
 14. A.01.16. Koupě části pozemku p.č. 593/1 a p.č. 483 v k.ú. Dačice (25) (26)
 15. Koupě id. podílu pozemku p.č. 2633/176 v k. ú. Dačice (69)
 16. Koupě podílu pozemku st. 143/2 v k.ú. Bílkov (78)
 17. Kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Dačice a k.ú. Bílkov (114) (80)
 18. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene
 19. Prodej pozemku p. č. 2498/5 v k. ú. Dačice (98)
 20. Prodej pozemku p. č. 204/19 v k.ú. Velký Pěčín (113)
 21. Směna pozemků v k.ú. Dačice - "Studie parkoviště Dačice III" (19)
 22. A.01.22. Směna pozemků v k.ú. Dačice "Studie parkoviště Dačice III" (20)
 23. Budoucí směna pozemků p.č. 70 a p.č. 79/1 v k.ú. Dačice (21)
 24. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
 25. Zápis z kontrolního výboru
 26. Zpráva o činnosti rady
 27. Diskuse a interpelace
 28. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
392/15/ZM/2017 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 14. zasedání konaném 14. 12. 2016.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
393/15/ZM/2017 Informace o dotacích města Dačice na rok 2017
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
dokument "Dotace města Dačice na rok 2017", který je přílohou tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
394/15/ZM/2017 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace, ve výši 200.000,--Kč na rok 2017, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

395/15/ZM/2017 Darovací smlouva na peněžitý dar (8)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření darovací smlouvy na dar peněžité částky ve výši 25.000,- Kč mezi městem Dačice, jako dárcem, a:

 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 
 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako obdarovanými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Zdržel se
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
396/15/ZM/2017 Změna územního plánu č. 3
I. Zastupitelstvo města schvaluje
pořízení Změny č. 3  územního plánu města Dačice pro změnu využití a podmínek na části pozemku p.č. 2271/1 v k.ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
397/15/ZM/2017 Bezúplatný převod pozemku p. č. 572/5 a části p. č. 572/15 v k. ú. Bílkov (51)I. Zastupitelstvo města ruší usnesení zastupitelstva města č. 298/11/ZM/2016 ze dne 22. 6. 2016.
II. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 572/5 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 46 m2 a části pozemku p. č. 572/15 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 7 m2, označené dle geometrického plánu č. 313-7632/2016, vyhotoveném Geoplanem Dačice s.r.o., jako "díl b", zapsaných na LV č. 60000 pro k.ú. Bílkov a obec Dačice, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Dačice s omezujícími a zavazujícími podmínkami, dle přílohy usnesení č. 3.
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
398/15/ZM/2017 Bezúplatný převod části p. č. 1254/1 v k. ú. Bílkov (86)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 318-7835/2016, a to pozemku p. č. 1254/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.167 m2, z vlastnictví České republiky - s příslušností hospodařit svěřenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen    
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

399/15/ZM/2017 A.01.16. Koupě části pozemku p.č. 593/1 a p.č. 483 v k.ú. Dačice (25) (26)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi  části pozemků v rámci investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Peráčku - I. etapa", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a níže uvedenými vlastníky jako prodávajícími:

 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávajícími ze společného jmění manželů, na odkup dílu "b" o výměře 1 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2745-1739/2016 z pozemku p.č. 593/1 v k.ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
 • podílovými spoluvlastníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░v podílu k 1/3, na odkup dílu "a" o výměře 3 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2745-1739/2016 z pozemku p.č. 483 v k.ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
400/15/ZM/2017 Koupě id. podílu pozemku p.č. 2633/176 v k. ú. Dačice (69)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to id. podílu ve výši 1/2 pozemku p. č. 2633/176 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 705 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

401/15/ZM/2017 Koupě podílu pozemku st. 143/2 v k.ú. Bílkov (78)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. podílu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to id. podílu ve výši 7/52 pozemku st. 143/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 4 m2, z výlučného vlastnictví České republiky - s příslušností hospodařit svěřenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nehlasoval
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro403/15/ZM/2017 Kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Dačice a k.ú. Bílkov (114) (80)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 
v k.ú. Dačice p.č. 1993/22 - druh pozemku orná půda o výměře 171 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2736-7833/2016 z pozemků p.č. 1993/22, p.č. 1993/17 a p.č. 1993/16, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ koupi pozemku v k.ú. Bílkov p.č. 548/14 - druh pozemku trvalý travní porost o výměře 4.122 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 317-7834/2016 z pozemku p.č. 548/14, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.

[Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro  
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Zdržel se
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
404/15/ZM/2017 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 17.12.2009, uzavřené mezi městem Dačice, jako prodávajícím a oprávněným z věcného břemene na straně jedné, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícími a povinnými z věcného břemene na straně druhé, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Zdržel se
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Zdržel se
Tichánek František                        ANO         19   Proti
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
405/15/ZM/2017 Prodej pozemku p. č. 2498/5 v k. ú. Dačice (98)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2498/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, do výlučného vlastnictví společnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 849, Ostrava - Svinov, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
406/15/ZM/2017 Prodej pozemku p. č. 204/19 v k.ú. Velký Pěčín (113)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, a to pozemku p. č. 204/19 - vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 66 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Zdržel se
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
407/15/ZM/2017 Směna pozemků v k.ú. Dačice - "Studie parkoviště Dačice III" (19)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu pozemků v obci a k.ú. Dačice bez finančního vyrovnání, a to pozemku  p.č. 1674 - trvalý travní porost o výměře 220 m2 z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemek p.č. 1691/3 - zahrada o výměře 260 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2735-7832/2016 z pozemku p.č. 1691/1 z výlučného vlastnictví města Dačice, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  .
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

408/15/ZM/2017 A.01.22. Směna pozemků v k.ú. Dačice "Studie parkoviště Dačice III" (20)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu s finančním vyrovnáním ve prospěch druhého směňujícího  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , a to takto:

 • pozemky v k.ú. Dačice p.č. 1671/1 o výměře 188 m2, p.č. 1672 o výměře 246 m2, p.č. 1673/2 o výměře 272 m2 a  dílu "a" o výměře 11 m2, odděleného z pozemku p.č. 1553, a dílu "b" o výměře 296 m2, odděleného z pozemku p.č. 2644/1 - oba díly oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2753-7912/2016, ve výlučném vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

směnit za

 • pozemky v k.ú. Dačice p.č. 2155/2 o výměře 13 m2, p.č. 2155/1 o výměře 11 m2, p.č. 2154 o výměře 14 m2, p.č. 2156 o výměře 31 m2, p.č. 2157 o výměře 36 m2, p.č. 2158 o výměře 33 m2, p.č. 2159 o výměře 33 m2, p.č. 2160 o výměře 34 m2, pozemku p.č. 2837/20 o  výměře 418 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2753-7912/2016 z pozemku p.č. 2837/5, pozemku p.č. 2152/2 o výměře 34 m2, a pozemku p.č. 2152/3 o výměře 29 m2, oddělených  na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2750-7911/2016 z pozemku p.č. 2152 ve výlučném vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
409/15/ZM/2017 Budoucí směna pozemků p.č. 70 a p.č. 79/1 v k.ú. Dačice (21)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
budoucí směnu části pozemku p.č. 79/1 o přibližné výměře 10 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za část pozemku p.č. 70 o přibližné výměře 13 m2 z podílového spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí směnné.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Zdržel se     
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

410/15/ZM/2017 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
na základě nařízení vlády č. 414/2016 Sb. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 3. 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro  
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nehlasoval
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru