Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.16/2017

U S N E S E N Í  z 16. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 10.4.2017 v hlavním sále MěKS


411/16/ZM/2017 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Albrecht (Moravané), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL),  Vlastislav Švec (KSČM).
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
412/16/ZM/2017 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Realizace investiční akce ,,Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami'' a přijetí dotace na realizaci
 6. Změna přílohy zřizovací listiny MŠ Dačice
 7. Přijetí dotací na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice''
 8. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 9. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - Městská knihovna Dačice
 10. Regenerace MPR a MPZ 2017 - příspěvek z rozpočtu města
 11. Záměr koupě pozemku p.č. 715/4 v k.ú. Dačice vč. stavby
 12. Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
 13. Koupě lesních pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (76)
 14. Smlouva kupní na část pozemku p.č. st. 27 a pozemek p.č. 52 v k.ú. Velký Pěčín (77)
 15. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (5. kolo) (77)
 16. Prodej pozemků v k. ú. Malý Pěčín (80)
 17. Prodej nemovitostí v k. ú. Malý Pěčín (92)
 18. Prodej části pozemku p. č. 1411/1 v k. ú. Chlumec u Dačic (94)
 19. Prodej části pozemku p. č. 2247/1 v k. ú. Dačice (104)
 20. Prodej pozemku p. č. 557 v k. ú. Velký Pěčín (112)
 21. Prodej části pozemku p. č. 2247/1 v k. ú. Dačice (118)
 22. Zápis z finančního výboru
 23. Zpráva o činnosti rady
 24. Diskuse a interpelace
 25. Závěr
   

[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
413/16/ZM/2017 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 15. zasedání konaném 15. 2. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro


414/16/ZM/2017 Realizace investiční akce ,,Každý má právo na vzdělání - Mateřská
škola Za Lávkami'' a přijetí dotace na realizaci

 

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

realizaci investiční akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" s termínem realizace akce od srpna roku 2017 do srpna roku 2018 s budoucími náklady na realizaci akce ve výši 56 553 623,00 Kč včetně nákladů nezpůsobilých (z toho celkové náklady v roce 2017 ve výši 12 000 000,00 Kč a celkové náklady v roce 2018 ve výši 44 553 623,00 Kč).

2.

přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" v celkové výši 49 816 962,90 Kč.

3.

financování investiční akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" dle přílohy č. 1 přednesu.

II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města Dačice k podpisu Smlouvy o dílo vč. jejích případných dodatků se zhotovitelem na realizaci akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" a to až do výše celkových nákladů na realizaci akce ve výši 56 553 623,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro415/16/ZM/2017 Změna přílohy zřizovací listiny MŠ Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice, IČO 71006044, se sídlem Dačice - Dačice I., Bratrská 177, okres Jindřichův Hradec, PSČ 380 01, ve znění dle Přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
416/16/ZM/2017 Přijetí dotací na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice
pro SDH Dačice''

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

Přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR (MV) - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice'' v celkové výši 4 500 000 Kč.

2.

Přijetí dotace z grantu Jihočeského kraje v rámci programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice'' v celkové výši 3 000 000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro417/16/ZM/2017 Rozpočtové opatření č. 9/2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 v těchto objemech: příjmy: 7.500.002,90 Kč, výdaje 20.402.361,00  Kč, financování 12.902.358,10 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro418/16/ZM/2017 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - Městská knihovna
Dačice

I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu Městské knihovny Dačice na rok 2017 - navýšení příspěvku na běžný provoz o částku 2.000,00 Kč a dále změnu příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 120.000,00 Kč. 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 2.214.000,00 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 120.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro419/16/ZM/2017 Regenerace MPR a MPZ 2017 - příspěvek z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 209.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017


[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nepřítomen
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro420/16/ZM/2017 Záměr koupě pozemku p.č. 715/4 v k.ú. Dačice vč. stavby
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr koupě pozemku v k. ú. Dačice p. č. 715/4 výměře 455 m2 dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2718-7719/2016 včetně části stavby čp. 224/V na nově vzniklém pozemku p.č. 715/4 z výlučného vlastnictví společnosti Teplospol  a.s., sídlem sídl. Vajgar 585, J. Hradec, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
421/16/ZM/2017 Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 1955/2 - orná půda o výměře 4126 ma p.č. 1924/1 - trvalý travní porost o výměře 434 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
422/16/ZM/2017 Koupě lesních pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (76)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 116 - lesní pozemek o výměře 398 m2, p. č. 327/2 - lesní pozemek o výměře 569 m2, p. č. 439/2 - lesní pozemek o výměře 1.752 m2, p. č. 442/3 - lesní pozemek o výměře 1.220 m2, p. č. 442/10 - lesní pozemek o výměře 124 m2, p. č. 531 - lesní pozemek o výměře 309 m2, p. č. 559 - lesní pozemek o výměře 658 m2, p. č. 629 - lesní pozemek o výměře 4.540 m2, p. č. 640/2 - lesní pozemek o výměře 1.385 m2, p. č. 679 - lesní pozemek o výměře 2.057 m2, p. č. 690 - lesní pozemek o výměře 1.644 m2, p. č. 700 - lesní pozemek o výměře 4.035 m2, p. č. 762/1 - lesní pozemek o výměře 49 m2, p. č. 770/4 - lesní pozemek o výměře 1.185 m2 a p. č. 770/9 - lesní pozemek o výměře 1.975 m2, z podílového spoluvlastnictví, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro423/16/ZM/2017 Smlouva kupní na část pozemku p.č. st. 27 a pozemek p.č. 52 v k.ú. Velký Pěčín (77)

I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p.č. st. 27 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 , dle dosud nezapsaného nezapsaného geometrického plánu č. 200-7935/2017, a pozemku p.č. 52 - zahrada o celkové výměře 64 m2 v k.ú. Velký Pěčín z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako prodávajícího, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v k.ú. Velký Pěčín.


[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
424/16/ZM/2017 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (5. kolo) (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku v k.ú. Dačice p.č. 2945/21 o výměře 848 m2, odděleného z pozemků p.č. 1937/20 a p.č. 1930 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░ ░░░░ ░░░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro425/16/ZM/2017 Prodej pozemků v k. ú. Malý Pěčín (80)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 180-7687/2016 a to dílu "a" o výměře 62 m2 z pozemku p. č. 122/1, dílu "b" o výměře 114 m2 z pozemku p. č. 241, dílu "c" o výměře 13 m2 z pozemku p. č. 241 a pozemku st. 58 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro426/16/ZM/2017 Prodej nemovitostí v k. ú. Malý Pěčín (92)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 222/3 o výměře 111 m2, části pozemku p. č. 222/2 o výměře 3 m2 a části pozemku p. č. 223/2 o výměře 20 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░  , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
427/16/ZM/2017 Prodej části pozemku p. č. 1411/1 v k. ú. Chlumec u Dačic (94)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p. č. 1411/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se428/16/ZM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2247/1 v k. ú. Dačice (104)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2748-7881/2016, a to pozemku p. č. 2247/12 o výměře 12 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nepřítomen      
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
429/16/ZM/2017 Prodej pozemku p. č. 557 v k. ú. Velký Pěčín (112)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, a to pozemku p. č. 557 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se430/16/ZM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2247/1 v k. ú. Dačice (118)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2247/1 - vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 300 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Omluven
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Nepřítomen
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro     
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17  
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Tichánek František                        ANO         19   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel seIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru