Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.18/2017

U S N E S E N Í  z 18. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 13.9.2017 v hlavním sále MěKS
449/18/ZM/2017 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Vlastislav Švec (KSČM), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL),  Pavel Antonů (SNK-Evropští demokraté)
[ Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro450/18/ZM/2017 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Smlouvy o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017
 6. Změna závazného ukazatele rozpočtu na rok 2017 - Městská knihovna Dačice
 7. Rozpočtové opatření č. 21/2017
 8. Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
 9. Podpora dětí a mládeže - finanční dar
 10. Souhlasné prohlášení
 11. Zástavní souhlas
 12. Koupě pozemků v k.ú. Dačice
 13. Koupě části pozemku p. č. 2821/12 v k. ú. Dačice (39)
 14. Koupě pozemku p. č. 2430/304 v k. ú. Dačice (84)
 15. Prodej částí pozemku p.č. 2271/166, 2271/41 a 2271/6 v k.ú. Dačice
 16. Prodej části pozemku 79/1 v k.ú. Dačice (128)
 17. Prodej pozemku p. č. 1997 v k.ú. Dačice (130)
 18. Směnná smlouva v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací v k.ú. Malý Pěčín (13)
 19. Dohoda o bezúplatném převodu inženýrské sítě - splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice (101)
 20. Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2017 + pocitová mapa
 21. Zápis z jednání kontrolního výboru
 22. Volba nového člena kontrolního výboru
 23. Zápis z jednání finančního výboru
 24. Zpráva o činnosti rady
 25. Diskuse a interpelace
 26. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro
451/18/ZM/2017 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 17. zasedání konaném 21. 6. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


452/18/ZM/2017 Smlouvy o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017
Zastupitelstvo města schvaluje

 1. uzavření smlouvy se společností Klang, s.r.o., Moravská 50, 120 00  Praha 2, IČO: 481 10 558, o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017 na realizaci akce obnovy "Rekonstrukce vstupních prostorů a nádvoří - I. etapa" na objektu rejstř. č. 22759/3-1823
 2. uzavření smlouvy s Karmelem Matky Boží, IČO: 685 21 979, Jemnická 21/III, 380 01  Dačice o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017  na realizaci akce obnovy "Oprava omítek barokního vikýře" na objektu rejstř. č. 22086/3-1831
 3. uzavření smlouvy s panem Slavomírem Pechou, Na příkopech 78/I, 380 01  Dačice o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017 na realizaci akce obnovy "Oprava fasády" na objektu rejstř. č. ÚSKP 29280/3-1824
 4. uzavření smlouvy s Ing. Lukášem Chocholoušem, Krajířova 13/I, 380 01  Dačice o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017 na realizaci akce obnovy "Výměna střešní krytiny a oprava poškozeného krovu" na objektu rejstř. č. 15433/3-1819

   

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


 

453/18/ZM/2017 Změna závazného ukazatele rozpočtu na rok 2017 - Městská knihovnaDačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. změnu závazného ukazatele rozpočtu Městské knihovny Dačice na rok 2017 - navýšení příspěvku na provoz o částku 67.000 Kč
 2. závazný ukazatel příspěvek na provoz po provedené změně činí 2.281.000 Kč

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro454/18/ZM/2017 Rozpočtové opatření č. 21/2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2017 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro455/18/ZM/2017 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru, ve výši 51.849,-Kč na rok 2017, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice na zakoupení léčebného pohybového přístroje Redcord Workstation Profesional.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Nehlasoval
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro456/18/ZM/2017 Podpora dětí a mládeže - finanční dar
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru pro Katolický dům Dačice z.s., IČ 46641793 ve výši 24.000 Kč, Tělocvičnou jednotu Sokol Dačice, IČ 70927910 ve výši 41.000 Kč, DM studio - mažoretky Dačice, z.s., IČ 27052303 v částce 37.000 Kč, Tělovýchovnou jednotu Velký Pěčín z.s., IČ 27021637 ve výši 22.000 Kč.II. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro457/18/ZM/2017 Souhlasné prohlášení
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Souhlasné prohlášení subjektů město Dačice, sídlem Krajířova 27/I, 380 01   Dačice, Českoslovenká obec legionářská, z.s., se sídlem Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00  Praha, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice, se sídlem Neulingerova 144, 380 01  Dačice, Sdružení zdravotně postižených v ČR z.s., se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00  Praha 8, jehož předmětem je prohlášení zúčastněných stran, že vlastníkem pomníku občanům padlým ve světové válce 1914-1918 včetně pamětní desky k uctění památky popravených a umučených dačických občanů za doby německé okupace 1939-1945 a pamětní desky obětem holocaustu, který se nachází na pozemku p.č. 2749 v k.ú. Dačice, je město Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Nehlasoval
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
458/18/ZM/2017 Souhlasné prohlášení
I. Zastupitelstvo města schvaluje
doplnění pomníku v Kancnýřově sadu o pamětní desku se jmény novodobých válečných veteránů, kteří zahynuli při výkonu služby dle návrhu usnesení - Václav Martínek
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2    Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro459/18/ZM/2017 Souhlasné prohlášení
I. Zastupitelstvo města schvaluje
doplnění pomníku v Kancnýřově sadu o pamětní desku se jmény novodobých válečných veteránů, kteří zahynuli při výkonu služby dle návrhu usnesení - Bohumil Vávrů
[Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Zdržel se
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Zdržel se460/18/ZM/2017 Souhlasné prohlášení
I. Zastupitelstvo města schvaluje
doplnění pomníku v Kancnýřově sadu o pamětní desku se jmény novodobých válečných veteránů, kteří zahynuli při výkonu služby dle návrhu usnesení - Petr Hos.
[Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Zdržel se
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Zdržel se
Tichánek František                     ANO            19   Nehlasoval
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Zdržel se


461/18/ZM/2017 Zástavní souhlas
I. Zastupitelstvo města vyslovuje souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 2271/182 v k.ú. Dačice, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , a k němuž je vázán zákaz zcizení a výhrada zpětné koupě, u kterých je město Dačice oprávněným subjektem, na zajištění úvěru na výstavbu objektu pro podnikání na pozemku p.č. 2271/182 v k.ú. Dačice, do výše 1.056.000,- Kč u bankovního ústavu Waldviertler Sparkasse Bank AG.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
462/18/ZM/2017 Koupě pozemků v k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 1117/4 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro463/18/ZM/2017 Koupě části pozemku p. č. 2821/12 v k. ú. Dačice (39)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi id. podílu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to id. podíl ve výši 1/32 pozemku p. č. 2821/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 376 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
464/18/ZM/2017 Koupě pozemku p. č. 2430/304 v k. ú. Dačice (84)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2430/304 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , každé k id. 1/2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro465/18/ZM/2017 Prodej částí pozemku p.č. 2271/166, 2271/41 a 2271/6 v k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření smluv budoucích kupní na prodej částí pozemků v obci a k.ú. Dačice, a to:

 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků p.č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 540 m2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 594.000,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p.č. 2271/6 o výměře 1030 m2 do výlučného vlastnictví firmy Sportlov s.r.o., sídlem Masarykova 263/I, Dačice, za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.133.000,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků p.č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 1711 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.882.100,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků p.č. 2271/6, 2271/41 a 2271/166 o součtové výměře 936 m2 do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.029.600,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
466/18/ZM/2017 Prodej části pozemku 79/1 v k.ú. Dačice (128)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
budoucí prodej nemovitosti v obci a k.ú. Dačice, a to  části pozemku p. č. 79/1 o přibližné 10 m2 - ostatní plocha, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem budoucí kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro467/18/ZM/2017 Prodej pozemku p. č. 1997 v k.ú. Dačice (130)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 1997 - trvalý travní porost o výměře 978 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Zdržel se
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro468/18/ZM/2017 Směnná smlouva v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků
pod komunikací v k.ú. Malý Pěčín (13)

I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení č. 252/10/ZM/2016 (odstavec první)
II. Zastupitelstvo města schvaluje směnu bez finančního vyrovnání mezi městem Dačice a :

 • Zemědělským družstvem Hříšice, sídlem Hříšice 63, jako vlastníkem pozemků v obci Dačice a k.ú. Malý Pěčín zapsaných na LV 46, a to:  nově vzniklého pozemku p.č. 1055/10 tvořeného z dílu "a" o výměře 33 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 867, dílu "c" o výměře 2 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/7, a z pozemku p.č. 901/3 o výměře 491 m2, dále nově vzniklého pozemku p.č. 1055/8 tvořeného z dílu "f" o výměře 37 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 175-7578-2016 z pozemku p.č. 878/4, a z pozemku p.č. 901/2 o výměře 55 m2; za pozemek p.č. 832/2 o výměře 618 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného GPL č. 183-8016/2017 z pozemku p.č. 832 z výlučného vlastnictví města Dačice, zapsaný na LV 10001 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín, dle přílohy usnesení č. 1.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy mezi městem Dačice a ZD Hříšice.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
 


469/18/ZM/2017 Dohoda o bezúplatném převodu inženýrské sítě - splaškové kanalizace
na pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice (101)

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dohody o bezúplatném převodu inženýrských sítí, a to splaškového kanalizačního řadu na pozemku p.č. 2694/1 v k.ú. Dačice do majetku města Dačic z podílového spoluvlastnictví investorů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Dohody o bezúplatném převodu inženýrské sítě do vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


470/18/ZM/2017 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2017 + pocitová mapa
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
priority občanů města, které byly naformulovány dne 27. února 2017 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let.

 • Intenzivně pokračovat v pracích k silničnímu obchvatu Dačic
 • Umožnit promítání letního kina v zámeckém amfiteátru
 • Vybudovat in-line dráhu
 • Vybudovat samostatné prostory pro školní družinu ZŠ B. Němcové
 • Vyřešit větší prostory pro knihovnu
 • Zajistit další výsadbu zeleně a stromů na Červeném vrchu
 • Zajistit rychlejší realizaci změn územního plánu
 • Zajistit terénní hospicovou péči
 • Zřídit více přechodů
 • Zvelebit zanedbané okolí kolem řeky Dyje

   

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky pocitové mapy města Dačice, které jsou uvedené v příloze usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


472/18/ZM/2017 Volba nového člena kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města volí
členem kontrolního výboru Jana Klivana, ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1    Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4   Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5   Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6   Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7  Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8   Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9   Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10  Omluven      
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13  Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Omluven
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Omluven
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   NehlasovalIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 


 

Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru