Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Dávky důchodového pojištění

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění (důchodu)

Právní úprava:

Institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen důchodu) slouží zejména k zajištění možnosti přijímat důchod, pokud toho sám poživatel důchodu (důchodce) není schopen, nebo k zajištění řádného využívání důchodu, pokud důchodce nakládá s důchodem neúčelně, čímž poškozuje sebe či vyživované osoby.

K ustanovení zvláštního příjemce důchodu se přistupuje v případech, kdy není vhodné poživatele důchodu omezit ve svéprávnosti, ale je třeba zajistit příjem důchodu nebo řádné nakládání s ním. Ustanovit zvláštního příjemce důchodu je také možné na dobu, kdy probíhá soudní řízení o omezení svéprávnosti žadatele o důchod nebo poživatele důchodu. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu zasahuje méně do práv
a povinností důchodce nežli omezení jeho svéprávnosti a zpravidla bývá vyřízeno rychleji než soudní řízení.

Zvláštního příjemce důchodu ustanovují na žádost obecní úřady podle místa trvalého pobytu žadatele. To znamená, že pro obyvatele Dačic bude místně příslušný Městský úřad Dačice, pro obyvatele Studené Obecní úřad Studená, pro obyvatele Hříšice Obecní úřad Hříšice atd. Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se řídí zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní příjemce důchodu se ustanovuje zásadně ve dvou případech:

  1. pokud by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, nebo
  2. pokud oprávněný (poživatel důchodu), popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat. V tomto případě se vyžaduje souhlas poživatele důchodu, je-li toho vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen.

O ustanovení zvláštního příjemce důchodu může požádat jak poživatel důchodu, tak osoba, která si přeje být zvláštním příjemcem ustanovena. Osoba, která má být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu, s tímto musí souhlasit (nelze nikoho ustanovit zvláštním příjemcem důchodu proti jeho vůli).

Zvláštní příjemce důchodu je povinen důchod používat ve prospěch poživatele důchodu, resp. podle jeho pokynů, jedná-li se o problém s přijímáním důchodu na straně důchodce. Zvláštní příjemce důchodu podléhá kontrole obecního úřadu, který jej ustanovil. To znamená, že je povinen prokázat nakládání s přijímaným důchodem
a provést vyúčtování.

Jak to funguje v Dačicích?

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se podává na předepsaném formuláři na Městský úřad Dačice, odbor sociálních věcí. Agendu vyřizuje Mgr. Lada Štěrbová - kancelář č. 209 a Mgr. Irena Vašíčková - kancelář č. 210. Formulář žádosti je možné získat přímo na MěÚ Dačice nebo na internetových stránkách města Dačice www.dacice.cz.

K žádosti se dokládá občanský průkaz poživatele důchodu a osoby, která má být ustanovena zvláštním příjemcem. Jde-li na straně důchodce o potíže s přebíráním důchodu, dokládá se vyjádření ošetřujícího lékaře, že osoba není schopna ze zdravotních důvodů přijímat důchod.

Sociální pracovnice provádí sociální šetření v přirozeném prostředí poživatele důchodu před vydáním rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Po ustanovení zvláštního příjemce provádí pravidelné kontroly, jak je s důchodem nakládáno.

Příklad z praxe:

Pro názornost uvádím, kdy se institut zvláštního příjemce důchodu využívá. Nejčastěji jde o případ, kdy se např. dospělý potomek stará o svého rodiče. Ten již vzhledem k vysokému věku a nepříznivému zdravotnímu stavu nedokáže důchod přijímat. Potomek požádá, aby byl ustanoven zvláštním příjemcem důchodu svého rodiče, doloží vyjádření lékaře a rodič s ustanovením svého potomka zvláštním příjemcem důchodu souhlasí. Jsou splněny všechny podmínky pro kladné vyřízení žádosti.

Mgr. Irena Vašíčková

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru