Obsah

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

  (upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

 • nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění