Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace  

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.

Název

Město Dačice

2.

Důvod a způsob založení

Město Dačice je základním územním samosprávným společenstvím občanů dle ustanovení zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Město Dačice v záležitostech samostatné působnosti zastupuje zastupitelstvo města, rada města a starosta města za podmínek stanovených zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3.

Organizační struktura

organizační struktura - grafická

samospráva
státní správa
organizace města

4.

Kontaktní spojení

tel.: +420 384 401 211 - ústředna

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13  Dačice 

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Dačice

a) Krajířova 27/I
b) Palackého nám. 1/I
c) Palackého nám. 2/I

4.3.

Úřední hodiny

pondělí, středa    8:00 - 17:00 h
pátek                     8:00 - 14:00 h

4.4.

Telefonní čísla

384 401 211 - ústředna
telefonní čísla dle odborů

4.5.

Čísla faxu

+420 384 401 236 

4.6.

Webové stránky

www.dacice.cz

4.7.

Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@dacice.cz, více informací zde

4.8.

Kontakty na pracovníky úřadu dle odborů - nejsou určeny pro příjem podání

adresy pracovníků úřadu dle odborů

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
číslo účtu/kód banky:  0603143369/0800

6.

00246476

7.

DIČ

CZ00246476

8.

Dokumenty

 úřední deska

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Strategické dokumenty

8.2.

Rozpočet

Rozpočet města Dačice na rok 2018
Rozpočet města Dačice na rok 2017 
Rozpočet města Dačice na rok 2016
Rozpočet města Dačice na rok 2015
Rozpočet města Dačice na rok 2014
Rozpočet města Dačice na rok 2013
Rozpočet města Dačice na rok 2012
Rozpočet města Dačice na rok 2011
Rozpočet města Dačice na rok 2010
Rozpočet města Dačice na rok 2009
Rozpočet města Dačice na rok 2008
Rozpočet města Dačice na rok 2007
Rozpočet města Dačice na rok 2006
Rozpočet města Dačice na rok 2005

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře dostupné v elektronické podobě jsou ke stažení zde.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů v různých životních situacích jsou podrobně rozebrány na Portálu veřejné správy ČR.

Postupy jak se správně zachovat v případech povodně, vichřice či jiné živelné pohromy, při hromadné dopravní havárii, požáru apod. v odkazu Krizové situace.

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
Plná znění jsou k nahlédnutí na odboru vnitřních věcí.

14.2.

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Dačice ke stažení zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací k náhledu zde.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Licenční smlouva ke stažení ve formátu pdf
Licenční smlouva ke stažení ve formátu docx

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou městem Dačice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za roky 2000 - 2016 k náhledu zde.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Žádosti o informace:

5.12.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se kopie územního rozhodnutí ze dne 11.5.2015

Odpověď - formát pdf


18.11.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se parcelních čísel a staveb na nich postavených

Odpověď - formát pdf


26.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se bankovních účtů města a darovací smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

Žádost + odpověď - formát pdf


13.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se kopie spisu územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích

Odpověď - formát pdf


13.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaného územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích

Odpověď - formát pdf


10.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uplatnění § 18 odst. 5 stavebního zákona při povolování FVE

Odpověď - formát pdf


2. 5. 2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


13.4.2016 - Žádost o informace zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se SW pro spisovou službu

Odpověď na žádost o poskytnutí informací


29.3.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uchováváńí datových zpráv

Žádost o poskytnutí informací - odpověď

Spisový řád


22.2.2016 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města pro rok 2016

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


4.2.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města v roce 2016

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


5.12.2015 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se používání právního informačního systému CODEXIS

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


28.4.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


20.4.2015 -  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vydaných pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


11.3.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se zaslání investičních plánů města pro rok 2015

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


26.1.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se počtu zaměstnanců

Žádost o poskytnutí informací o počtu pracovníků městského úřadu v letech 2006 - 2014

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


5.1.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se veřejného osvětlení v obci

Žádost o poskytnutí informací k tématu "Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení"

Žádost o poskytnutí informace - odpověď (vyplněný dotazník)


8. 9. 2014 - Žádost o poskytnutí informací dle § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. - administrace voleb 

Žádost o poskytnutní informace k tématu administrace voleb - počty kontrol realizovaných obcí ve spádových Okrskových volebních komisích

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost


28.3.2014 - Žádost o informace týkající se záplavového území v obci Heřmaneč

Žádost o poskytnutí informace, zda nemovitost na adrese Heřmaneč 26, obec Heřmaneč se nachází nebo nenachází v záplavovém území stoleté vody (Q100) za účelem správného určení povodňové zóny nemovitosti (sjednání pojištění).

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost


19.12.2013 - Žádost o informace týkající se investičních plánů města na rok 2014

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2014, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2014 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost


7.10.2013 - Žádost o informace z oblasti evidence mysliveckých stráží ve správním obvodu MěÚ Dačice

Žádost o informaci týkající se evidence mysliveckých stráží ve správním obvodu MěÚ Dačice (počet ustanovených stráží, počet správních řízení o přestupku či správním deliktu na základě oznámení mysliveckou stráží).

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost


2.9.2013 - Žádost o informace týkající se ploch pro vylepení volebních plakátů 

Žádost o informaci, zda má město Dačice yvčleněné nástěnky nebo jiné obdobné plochy, a to i k pronájmu pro vylepení volebních plakátů podle zákona č. 247/1995 Sb., o Volbách do Parlamentu ČR.

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost


18.7.2013 - Žádost týkající se služby v oblasti nakládání s odpady, údržby komunikací a péče o veřejnou zeleň

Odpověď na žádost o informace byla žadateli odeslána 26. července  2013.

Žádost o poskytnutí informace 
Odpověď na žádost


14.2.2013 - Žádost o sdělení platů v hrubé mzdě

Žádost o sdělení platů v hrubé mzdě starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích odborů, jejich odměny, kdo odměny navrhoval, schvaloval a za co byly.

Informace byla žadateli poskytnuta dne 1. 3. 2013.


4.2.2013 - Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2013

Zasláni investičních plánů města pro rok 2013, resp. seznam inv. projektů či rekonstrukcí, které plánuje město uskutečnit v letech 2013-2015, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů.  

Odpověď na žádost - přehled investičních akcí


1.2.2013 - Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2013

Zaslání investičních plánů města pro rok 2013, resp, seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2013 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

Poskytnutí informace


1.12.2012 - Žádost o informace týkající se názvu orgánu územní samosprávy a místně příslušných organizací

Žádost o informace o úplném názvu a PSČ orgánu územní samosprávy, přidružených obcí a místně příslušných orgánů ve vztahu k místnímu orgánu územní správy.

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost
odpověď na žádost - doplňující informace


27.4.2012 - Žádost o informace o počtu odvolání 

Žádost o informace o počtu odvolání od 1.1.2007 do 27.4.2012
Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost


27.2.2012 - Žádost o informace o správních řízeních

Žádost o informace o správních řízeních vedených k budově čp. 167 v k.ú. Dačice.
Poskytnutí informací ze spisu


20.2.2012 - Žádost o sdělení dat a výsledků šetření ve věci stížnosti 

Žádost o sdělení dat a výsledků šetření ve věci stížnosti na poškozování staveb na parcele č. 23/3 v k.ú. Holešice z důvodu přívalových dešťů.
Žádost týkající se k.ú. Holešice


10.1.2012 - Vyřízení stížnosti na poškozování staveb

Vyžízení stížnosti na poškozování staveb na parcele č. 23/3 v k.ú. Holešicvodu přívalových dešťů.
Vyžízení stížnosti na poškozování staveb v k.ú. Holešice


3.1.2012 - Investice spojené s řešením bezbariérovosti

Žádost o informace týkající se investic v roce 2012, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti pomocí schodolezů apod.
Žadatel HORIZONT-NARE s.r.o.


23.11.2011 - Přehled o zaběhnutých psech a řešení případů

Žádost o informace o zaběhnutých psech, psech bez dozoru za 4 roky, přehled řešení případů, trestů a výše pokut.
Žadatel KOSKA s.r.o.


23.5.2011 - Žádost o informace týkající se Města Dačice

Žádost o informace týkající se Města Dačice


10.2.2011 - Žádost o informace týkající se sociálních aktivit samospráv v ČR

Žádost o informace týkající se sociální aktivity města Dačice.
Žadatel Mgr. Eva M. Hejzlarová


28.1.2011 - Ochrana pokojného stavu

Žádost, zda bylo v roce 2010 vedeno správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku.
Žadatelka Mgr. Bc. Blažena Kovářová Jirušková


25.1.2011 - Investiční plány města 2011

Žádost o zaslání investičních projektů města, které budou financované z rozpočtu města nebo jiných veřejných prostředků
Žadatel Business Media CZ, s.r.o.


13.10.2010 - Celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2007 - 2009

Žadatel Ing. Václav Baudyš


9.10.2010 - Referendum na území města Dačice

Žádost, zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 proběhlo na území města místní referendum a pokud ano, žádost o poskytnutí bližších informací. 
Žadatelka Petra Svobodová


14.7.2010 - Rozdělení sérií registračních značek v roce 2008 některým ORP

Informace pro publikaci o historii poznávacích (registračních) značek na našem území. V kapitole o současném systému budou na ukázku použity konkrétní údaje o rozdělení sérií registračních značek v roce 2008 některým ORP.

Žadatel Filip Zelený


25.2.2010 - Zaslání investičních plánů města

Údaje ohledně investičních akcí na rok 2010.

Žadatel Business Media CZ, s.r.o.


5.12.2008 - Dokumenty umístěné na úředních deskách

Žádost o zaslání dokumetnů umístěných na úředních deskách v listopadu 2008

Žadatel Business Media s.r.o.


12.11.2008 - Informace o stavebních povoleních a ohlášení staveb v areálu nemocnice

Informace o stavebních povoleních a ohlášení staveb a stavebních úprav v prostorách areálu nemocnice v Dačicích.
Žadatel Pavel Antonů, člen zastupitelstva města


26.9.2008 - Informace o používání a nákupu elektronických právních informačních systémů

Žádost o informace o používání a nákupu elektronických právních informačních systémů na MěÚ Dačice.
Žadatel Mgr. Marie Jelínková, Nakladatelství C. H. Beck


15.2.2008 - Informace ohledně bezdrátového rozhlasového systému

Informace ohledně bezdrátového rozhlasového systému pro město Dačice a okolí.
Žadatel Ing. Petr Kořenek - jednatel KMG Czech Republic s.r.o.


3.11.2007 - Informace o prodeji volných bytových jednotek ve vlastnictví města

Regulérnost vyhodnocení nabídek na koupi bytů z vlastnictví města.
Žadatel Miroslav Jedlička


9.6.2007 - Informace o pozemcích určených pro výstavbu koupaliště
Žadatel Pavel Novák


2.5.2007 - Informace o služebních cestách Ing. R. Dvořáka

Žadatel Jan Týče