Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/18

USNESENÍ 18. zasedání rady města Dačice
konané dne 3.6.2015 v zasedací místnosti rady


425/18/RM/2015 Prodloužení nájmu bytu č. 3, v domě 86/II
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7. 6. 2010 s Nemocnicí Dačice, a.s. na byt č. 3, o velikosti 3+1, v ulici U Nemocnice, č.p. 86, Dačice II, a to na dobu určitou v délce trvání 2 roků od 1. 7. 2015 -  do 30. 6. 2017.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

426/18/RM/2015 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města neschvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 0,4 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

427/18/RM/2015 VZ - stavební úpravy ZTI a koupelen vč. kanalizační a vodovodní
přípojky v čp. 86/II

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací akce: "Stavební úpravy ZTI a koupelen vč. výměny kotlů ÚT a opravy kanalizační a vodovodní přípojky v čp. 86/II v Dačicích",
 2. seznam firem doporučených k oslovení,
 3. seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

II. Rada města bere na vědomí harmonogram této veřejné zakázky

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

428/18/RM/2015 Pronájem místnosti č. 143 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností  SMAPRO design s. r. o., sídlem  Rybná 716/24, Praha 1, na pronájem místnosti č. 143 o ploše 21,28 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 5. 6. 2015 na dobu neurčitou, pro zřízení konstrukční kanceláře firmy, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.318,- Kč s tím, že tato částka bude každý rok vždy od 1. 1. upravena o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy se společností  SMAPRO design s. r. o., sídlem  Rybná 716/24, Praha 1, na pronájem místnosti č. 143 o ploše 21,28 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 5. 6. 2015 na dobu neurčitou, pro zřízení konstrukční kanceláře jejich firmy.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

429/18/RM/2015 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická řežba 2015

I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu Dačická řežba 2015 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

430/18/RM/2015 Žádost o finanční příspěvek na činnost včelařského kroužku při ZŠ v ulici B. Němcové
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000,00 Kč na obnovení činnosti včelařského kroužku při ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213/V.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

431/18/RM/2015 Svoz bioodpadů "přímo od zdroje" - pilotní projekt
I. Rada města schvaluje předložený návrh pilotního projektu svozu bioodpadů.

II. Rada města určuje lokalitu " Za Lávkami+U třech křížů." jako lokalitu pro realizaci schváleného pilotního projektu svozu bioodpadů.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

432/18/RM/2015 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené problémy
občanů města 2015

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí problémy
   občanů města, které byly naformulovány dne 23. března 2015 na Fóru Zdravého města
   Dačice a MA21 a následně byly ověřeny v celoměstské anketě:

 • Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
 • Multifunkční hala
 • Nekuřácké zóny u škol
 • Oprava vozovky a vybudování chodníku směrem na Hradišťko
 • Pokračování v řešení obchvatu
 • Rozšíření prostor pro Městskou knihovnu Dačice
 • Řešení křižovatky na Palackého náměstí jinak než kruhovým objezdem
 • Snížení pronájmů za sportovní halu
 • Údržba zeleně mimo zastavěné území obce
 • Zřízení parkoviště v ulici Bratrská

II. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení ověřených problémů z Fóra Zdravého města Dačice a MA21, které se uskutečnilo 23. 3. 2015.

III. Rada města bere na vědomí podněty občanů města z Fóra Zdravého města Dačice
a MA21 a z následné ověřovací ankety, které jsou uvedené v příloze usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

433/18/RM/2015 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek I. etapy (77)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit:

 • prodej pozemku p.č. 2945/22 o výměře 880 m2, odděleného z pozemků p.č. 1930 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   za kupní cenu ve výši 783.200,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/10 o výměře 761 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░   , za kupní cenu ve výši 707.730,00 Kč (tj. 930,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/27 o výměře 1025 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░   , za kupní cenu ve výši 932.750,- Kč (tj. 910,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/18 o výměře 800 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1926/2 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnicví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za kupní cenu ve výši 712.000,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/15 o výměře 775 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1926/2 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnicví,  každému k id. 1/2,  ░░░░ ░░░░  ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 689.750,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/6 o výměře 807 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 992.610,- Kč (tj. 1.230,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/28 o výměře 1049 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░  , za kupní cenu ve výši 1.143.410,- Kč (tj. 1.090,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/29 o výměře 1079 m2, odděleného z pozemku p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 1.111.370,00,- Kč (tj. 1.030,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/32 o výměře 1042 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1926/2 a p.č. 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu ve výši 927.380,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/3 o výměře 819 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnicví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░  , za kupní cenu ve výši 925.470,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/11 o výměře 777 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 738.150,- Kč (tj. 950,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/2 o výměře 806 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░  za kupní cenu ve výši 910.780,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/9 o výměře 751 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░  , za kupní cenu ve výši 668.390,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/4 o výměře 811 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnicví,  každému k id. 1/2,  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu ve výši 916.430,- Kč (tj. 1.130,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/13 o výměře 747 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░   za kupní cenu ve výši 664.830,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
 • prodej pozemku p.č. 2945/31 o výměře 975 m2, odděleného z pozemků p.č. 1925/1, p.č. 1925/15, p.č. 1926/2, p.č. 1937/20, p.č. 2694/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 867.750,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).
 • [ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

434/18/RM/2015 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků     pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačičích - II. etapa
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - II. etapa, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 p. č. 2945/1, 2945/7, 2945/8, 2945/12, 
2945/14, 2945/16, 2945/17, 2945/19, 2945/20, 2945/21, 2945/23, 2945/24, 2945/25, 
2945/26, 2945/30, 2945/33 a 2945/34, dle příloh usnesení č. 1 a 2.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

435/18/RM/2015 Koupě pozemku p. č. 784/12, k. ú. Dačice (21)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 784/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

436/18/RM/2015 Koupě pozemků v k.ú. Dačice - rekonstrukce ulic Tyršova,
Komenského, Vlašská, nám. Republiky

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to:

 • p.č. 2810/11 o výměře 36 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu ve výši 15.660,- Kč,
 • p.č. 2810/4 o výměře 33 m2 z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 14.355,- Kč,
 • p.č. 2810/5 o výměře 27 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 11.745,- Kč,
 • p.č. 2810/6 o výměře 37 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu ve výši 16.095,- Kč,
 • p.č. 2811/5 o výměře 34 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 14.790,- Kč,
 • p.č. 2810/10 o výměře 36 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 15.660,- Kč,
 • p.č. 2806/1 o výměře 60 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu ve výši 26.100,- Kč,
 • p.č. 2811/6  z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu ve výši 18.705,- Kč.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

437/18/RM/2015 Koupě pozemku PK 368, PK 367 a p. č. 453/45 v k. ú. Chlumec u Dačic (35)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku PK 368 o výměře 2.364 m2, PK 367 o výměře 386 m2 a p. č. 453/45 - lesní pozemek o výměře 5.132 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

 

438/18/RM/2015 Pachtovní smlouva se ZD Hříšice, ZD Lučina, ZD Staré Hobzí (24) (25) (26)
I. Rada města schvaluje uzavření pachtovních smluv  mezi městem Dačice jako propachtovatelem a pachtýři - Zemědělským Družstvem Hříšice, sídlem Hříšice 63, 380 01 Dačice, na pacht pozemků uvedených v příloze usnesení č. 2, Zemědělským Družstvem Lučina. s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, na pacht pozemků uvedených v příloze usnesení č. 3 a Zemědělským Družstvem Staré Hobzí, sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, na pacht pozemků uvedených v příloze usnesení č. 4, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

439/18/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu
"Podzemní optické vedení" v k.ú. Dačice (118)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si výjimku ze zřizovací listiny jednat samostatně ve věci uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, dle návrhu usnesení.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím povinným a  společností STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE v zemi, pro stavbu "Podzemní optické vedení" na pozemcích p.č. 2429/15, p.č. 2429/30, p.č. 2429/18, p.č. 2705/8, p.č. 2429/28, p.č. 2429/162, p.č. 2429/161, p.č. 2429/179, 761/1, p.č. 2792, p.č. 2794/1, p.č. 1238, p.č. 1232/3, p.č. 1232/5, p.č. 1237, p.č. 1236, p.č. 2796, p.č. 74/1, p.č. 75/1, p.č. 2801 a p.č. 15  v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

440/18/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 2750 v k.ú. Dačice (119)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti mezi společností  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, a městem Dačice jako budoucím povinným, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN, uzemnění na pozemku p.č. 2750 v k.ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, Palackého nám. 39 - kabel NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

441/18/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti
na p.č. 550, p.č. 30/4 a p.č. 205/2 v k.ú. Velký Pěčín (120) (121)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucích smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Velký Pěčín VO", jejíž součástí bude uložení kabelových rozvodů a osazení stožárů veřejného osvětlení se svítidly,  a to: 

 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 550 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a podílovými spoluvlastníky ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako budoucími povinnými, dle přílohy usnesení č. 1.
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 30/4 a p.č. 205/2 v obci Dačice a k.ú. Velký Pěčín, uzavřenou mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným a ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 2.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ]


 

442/18/RM/2015 Využití předkupního práva k pozemku p.č. 2945/5 v k.ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 2945/5 v k.ú. Dačice zřízeného na základě kupní smlouvy ze dne 5.5.2015 mezi kupujícím a dlužníkem panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , a městem Dačice jako prodávajícím a předkupníkem, s tím, že předkupní právo ve prospěch města Dačice jako právo věcné přechází na třetí osobu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ]


 

443/18/RM/2015 Výpůjčka stavby č.p. 15 a části pozemku st. 4/1, k. ú. Chlumec u Dačic (32)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to stavby č.p. 15 včetně části pozemku st. 4/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 mezi Městem Dačice jako půjčitelem a Sborem dobrovolných hasičů Chlumec jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: Přijato ]


 

444/18/RM/2015 Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo
k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č.p. 88 na pozemku                        p.č. 237 v k.ú. Dačice (22)

I. Rada města mění přílohy č. 1 a 2 usnesení č. 252/11/RM/2015 ze dne 25. 3. 2015, dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu příloh č. 1 a 2 usnesení č. 98/7/ZM/2015 ze dne 15.4.2015 dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ] 

445/18/RM/2015 Žádost o povolení sídla v objektech města Dačice (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Bílkov, IČ 60819545, na adrese Bílkov bez čp/če (budova na pozemku p.č. st. 77 v k.ú. Bílkov).

II. Rada města schvaluje povolení sídla spolku  Občanský spolek při ZŠ Dačice , IČ 22685847, na adrese B. Němcové 213/V, Dačice.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

446/18/RM/2015 Využitelnost budov ve vlastnictví města Dačice
I. Rada města bere na vědomí přehled budov ve vlastnictví města Dačice, jejichž správu zajišťují odbory Městského úřadu v Dačicích - Odbor správy majetku a Odbor správy budov.
II. Rada města schvaluje vypracování studie o stavu a využitelnosti budov ve vlastnictví města Dačice, jejichž správu zajišťují odbory Městského úřadu v Dačicích - Odbor správy majetku a Odbor správy budov.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

447/18/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SOD - A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice
a Bílkov

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2015 se společností WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, na vypracování projektové dokumentace s názvem "A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov" tak, jak je v příloze tohoto usnesení uvedeno.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2015 se společností WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, na vypracování projektové dokumentace s názvem "A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov", kterým se prodlužuje doba dokončení projektové dokumentace pro územní řízení o 4 týdny.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

448/18/RM/2015 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.21 Multifunkční hala Dačice

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2015 se společností AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov,  na vypracování studie proveditelnosti stavby B.02.21 Multifunkční hala Dačice tak,  jak je v příloze usnesení uvedeno.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2015 se společností AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov,  na vypracování studie proveditelnosti stavby B.02.21 Multifunkční hala Dačice, kterým se navyšuje cena díla o 18.400,- Kč bez DPH, a kterým se prodlužuje doba dokončení díla do 17. 8. 2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

449/18/RM/2015 Přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení mateřské
školy B. Němcové''

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1.v souladu s přiloženými dokumenty schválit přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení mateřské školy B. Němcové" ve výši 3 438 422,- Kč vč. DPH (podpora z OPŽP a SFŽP v celkové výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu).
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

450/18/RM/2015 Přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení základní školy a gymnázia''
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
1.v souladu s přiloženými dokumenty schválit přijetí dotace z OPŽP a SFŽP na realizaci akce ,,Zateplení základní školy a gymnázia''ve výši 7 986 760,- Kč vč. DPH (podpora z OPŽP a SFŽP v celkové výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu).
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

451/18/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Zateplení mateřské školy B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Zateplení mateřské školy B. Němcové" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zateplení mateřské školy B. Němcové" s uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ: 281 24 928, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 710 155,55 Kč bez DPH.
 3. vyloučení uchazečů Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, JPT STAVBY s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28138023 a Binter spol. s r.o., Husova 1821/4, 370 01 České Budějovice z důvodu nesplnění podmínek zadavatele stanovených dokumenty výběrového řízení.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ: 281 24 928, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 710 155,55 Kč bez DPH.
 2. starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazečů z výběrového řízení.

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

452/18/RM/2015 Zvýšení kapacity Mateřské školy Dačice
I. Rada města schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Dačice ze současných 302 dětí na 312 dětí s účinností od 1.9.2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

453/18/RM/2015 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na školní rok 2015/2016 - navýšení o 1 až 4 děti v jednotlivých odděleních dle uvedeného návrhu. Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

454/18/RM/2015 Závěrečný účet města za rok 2014

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. projednání Závěrečného účtu města za rok 2014 uzavřít vyjádřením souhlasu s výhradami,
 2. schválit opatření k odstranění  nedostatků zjištěných při konečném přezkoumání hospodaření města za rok 2014:

zapracovat do náplně práce vedoucí finančního odboru povinnost dodržovat § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění s termínem splnění do 30.9.2015
podat KÚ - JčK písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 do 15 dnů ode dne konání zasedání ZM, zajistí vedoucí finančního odboru.

II. Rada města pověřuje místostarostu Bc. Miloše Nováka, aby předložil návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2014 na jednání zastupitelstva města.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

455/18/RM/2015 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2014
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele Výsledek hlasování
Jiří Albrecht  
Pavel Antonů  
Ing. Jan Bartošek  
Kateřina Bartošová  
Ing. Jiří Baštář  
Bc. Anežka Hergeselová  
Rostislav Homolka  
Stanislav Kadrnožka  
Lubomír Kloiber  
Ing. Karel Macků  
Josef Mochar  
Petr Nováček  
Bc. Miloš Novák  
Doc.PhDr.Michal Stehlík Ph.D.  
Ing.Luboš Stejskal  
Bc. Vít Svoboda  
Ing. Vlastimil Štěpán  
Vlastislav Švec ml.  
František Tichánek  
Mgr. Milan Točík  
Ing. Richard Tůma  


Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:
v případě schválení účetní závěrky za rok 2014 zastupitelstvem města  nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

 

[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]

 

 

456/18/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 10/2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2015 v těchto objemech: příjmy: -2.695,84 tis. Kč, výdaje 475,90 tis. Kč, financování  3.171,74 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

457/18/RM/2015 Revize zakladatelské listiny společnosti Technické služby Dačice s.r.o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny Technické služby Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, U Stadionu 50/V, IČO: 26040344, formou jejího úplného znění dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

458/18/RM/2015 Revize zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, Hradišťko 25, IČO: 26040603, formou úplného znění zakladatelské listiny dle přílohy usnesení.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

459/18/RM/2015 Žádost o udělení záštity starosty města a poskytnutí finančního příspěvku na akci - Jízda parního vlaku v roce 2015

I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad jízdou parního vlaku  v roce 2015
II. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 3.000,00 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ]


 

460/18/RM/2015 Udělení výjimek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní
I. Rada města revokuje usnesení RM č. 382/15/RM/2015 ze dne 11. 5. 2015 v bodě III.

II. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložených příloh firem:

Jednota, spotřební družstvo v JH - 6 vozidel

 • Hron Dačice, s. r. o. - 3 vozidla
 • ČEVAK a. s. - 4 vozidla
 • E.ON Servisní, s. r. o. - 1 vozidlo
 • HM - METAL - 1 vozidlo
 • Střechy Svoboda a syn s. r. o. - 2 vozidla
 • OKC MěÚ Dačice - Fest Band
 • Litobal s. r. o. - 1 vozidlo
 • LUČINA Dolní Němčice - 1 vozidlo
 • SWIETELSKY - 1 vozidlo (Avia) - bez omezení času
 • ZEMOS s.r.o. - 2 vozidla
 • Uhelné sklady Dačice - 2 vozidla


[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ] 

461/18/RM/2015 Aktualizace stanov DSO Mikroregion Dačicko
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh aktualizace stanov DSO Mikroregion Dačicko tak, jak je uvedeno v příloze.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

462/18/RM/2015 Účast v regionální certifikaci lesů systémem PEFC
I. Rada města schvaluje podání žádosti Městských lesů Dačice s.r.o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, IČ: 260 40 603, o účast v regionální certifikaci lesů podle Českého systému certifikace lesů PEFC.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Žádosti o účast v regionální certifikaci lesů společně s dotazníkem trvale udržitelného hospodaření v lesích.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]
Ing.Karel Macků
Bc. Miloš Novák

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
9
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
10
4
9

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru