Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/23

USNESENÍ 23.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.9.2015 v zasedací místnosti rady
590/23/RM/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti Vodovod Hostkovice - Lipolec (129)
I. Rada města mění přílohu č. 1 a č. 2. usnesení č. 578/22/RM/2015.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
 

591/23/RM/2015 Rozpočtové opatření č. 15/2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 15/2015 v těchto objemech: příjmy: 9.785,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování - 9.785,00 tis. Kč.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 

592/23/RM/2015 Zpráva o plnění přijatého opatření č. usn. 115/5/ZM/2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zprávu o plnění přijatého opatření č. usn. 115/5/ZM/2015 zapracovat do náplně práce vedoucí finančního odboru řídit se § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

593/23/RM/2015 Změna zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Dačice s.r.o., se sídlem Dačice, Hradišťko 25, IČO: 26040603, tak, že stávající článek V. - Předmět podnikání zakladatelské listiny se doplňuje o bod 2. tak, že článek V. nově zní:

"V.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1.    Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

         a) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a
             myslivost

         b) Činnost odborného lesního hospodáře

         c) Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

         d) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
             výrobků

         e) Zprostředkování obchodu a služeb

         f) Velkoobchod a maloobchod.

 2.   Zemědělská výroba, včetně hospodaření na vodních plochách."
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

594/23/RM/2015 Uzavření smlouvy o přeložce kabelu u MŠ Za Lávkami
I. Rada města schvaluje
1.uzavření Smlouvy na přeložku kabelu vysokého napětí s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s., s celkovou cenou přeložky 557 454,- Kč.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy na přeložku kabelu.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

595/23/RM/2015 VZ na stavební práce akce D.01.10 Splašková kanalizace pro BD č.p. 209/V a 211/V Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce "D.01.10 Splašková kanalizace pro BD č.p. 209/V a 211/V Dačice",
  2. seznam dodavatelů doporučených k oslovení,
  3. složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků.

II. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram veřejné zakázky.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

596/23/RM/2015 Dodatek č. 5 ke SoD akce ,,PD - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích''
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2011 se zhotovitelem WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec na akci "PD - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích", kterým se navyšuje cena díla o 21.000,- Kč bez DPH a kterým se mění termín pro předání projektové dokumentace DSP/PDPS do 4 týdnů od předání kompletních podkladů o prostorové poloze oddílné kanalizace.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 5 se zhotovitelem WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec na akci "PD - Silnice II/151 a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích".
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

597/23/RM/2015 Vyhodnocení VZ na projektovou dokumentaci akce A.01.15 Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "A.01.15 Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích - dešťová kanalizace" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky uchazeči Ing. Zdeněk Hejtman, Bezručova 72, 380 01 Dačice, IČ: 10291121,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Ing. Zdeněk Hejtman, Bezručova 72, 380 01 Dačice, IČ: 10291121.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Ing. Zdeněk Hejtman, Bezručova 72, 380 01 Dačice, IČ: 10291121.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ] 

598/23/RM/2015 Materiál na stůl - Souhlas vlastníka lesa s žádostí o dotaci
I. Rada města souhlasí jako vlastník pozemků s lesním porostem zařazených do LHC č. 614421 Městské lesy Dačice s poskytnutím dotace na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024 pro Městské lesy Dačice s. r. o., Hradišťko 25, 380 01  Dačice, IČ: 26040603.
[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato ]
Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru