Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/93

USNESENÍ 93.zasedání rady města Dačice
konané dne 31.10.2017 v zasedací místnosti rady

2123/93/RM/2017 Výpověď a pronájem startovacího bytu č. 7, 175/I
I. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájmu bytu č. 7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ dohodou ke dni 30. 11. 2017,
 2. nabídku volného startovacího bytu č.  7 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích  veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 7 v domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2124/93/RM/2017 Výměna bytu č. 4 za byt č. 46 oba v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 4,  o velikosti 1+1, uživatel ░░░░, za byt č. 46 o velikosti 1+0, volný po pí ░░░░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 12. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 46, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s paní ░░░░ na dobu neurčitou od 1. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2125/93/RM/2017 Souhlas se zřízením sídla firmy v budově čp. 15/II OCA
I. Rada města vydává souhlas k umístění sídla podnikání na adrese Obchodní centrum Antonínská 15/II, Dačice pro firmu Kompenza s. r. o., Pelhřimov zastoupené jednatelem Romanem Pešákem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2126/93/RM/2017 Pacht zahrady u domu 86-88/II v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, díl - a výměře 24 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s panem ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 11. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, díl - a výměře 24 m2 u bytového domu 86-87/II ul. U Nemocnice v Dačicích s panem ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2127/93/RM/2017 Ukončení smlouvy o výpůjčce s Občanskou poradnou Jihlava
I. Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 a sociálního zařízení o výměře 14,25 m2 v budově DPS, Bratrská čp. 221/I v Dačicích, vzájemnou dohodou k 31. 10. 2017.

I. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 a sociálního zařízení o výměře 14,25 m2 v budově DPS, Bratrská čp. 221/I v Dačicích, vzájemnou dohodou k 31. 10. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2128/93/RM/2017 Zrušení usnesení a úprava VZ-Oprava bytu č. 5 v čp. 162/V

I. Rada města schvaluje

 1. zrušení usnesení číslo 2095/92/RM/2017 -  VZ-Oprava bytu č. 5 v čp. 162, z důvodu změny harmonogramu, firem a slepého rozpočtu,
 2. zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací  "Oprava bytu č. 5 v domě 162/V, ul. Tř. 9. května, Dačice" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení,
 3. seznam firem doporučených k oslovení,
 4. seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2129/93/RM/2017 Zrušení usnesení a úprava VZ-Oprava bytu č. 6 v čp. 190/V

I. Rada města schvaluje

 1. zrušení usnesení číslo 2096/92/RM/2017 -  VZ-Oprava bytu č. 6 v čp. 190, z důvodu změny harmonogramu, firem a slepého rozpočtu,
 2. zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací  "Oprava bytu č. 6 v domě 190/V, ul. Komenského, Dačice" tak, jak je uvedeno v příloze usnesení,
 3. seznam firem doporučených k oslovení,
 4. seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek. 


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2130/93/RM/2017 Jednostranné započtení kauce na úhradu pohledávky
I. Rada města schvaluje započtení pohledávky města Dačice na nájemném a službách za užívání nebytových prostor v budově čp. 3 na Palackého nám., Dačice I, za 3. čtvrtletí roku 2017 ve výši 12.086,80 Kč (splatnou dne 30. 07. 2017) proti pohledávce pana ░░░░, na vrácení jistoty dle čl. VI odstavec první smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ve výši 10.500 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem oznámení o jednostranném započtení vzájemných pohledávek města Dačice a pana ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2131/93/RM/2017 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2018 a 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2018 a 2019 společnosti Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice a společnosti Resident 2000, o.p.s., Svobodova 106/III, Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 1 a 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2132/93/RM/2017 Grant zajištění provozu šatníku v roce 2018 a 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2018 a 2019 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2133/93/RM/2017 Grant poskytování osobní asistence v roce 2018 a 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2018 a 2019 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2134/93/RM/2017 Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2018 a 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2018 a 2019 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2135/93/RM/2017 Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 a 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 a 2019 zapsanému spolku Katolický dům Dačice, z.s., Masarykova 295, Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 1 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2136/93/RM/2017 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - I. etapa, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 88.000 Kč ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2137/93/RM/2017 Koupě pozemků v k. ú. Dačice (68)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 1910/2 -  trvalý travní porost o výměře 870 m2, p. č. 1915/2 - trvalý travní porost o výměře 1192 m2, p. č. 1923/1 -  trvalý travní porost o výměře 1847 m2  a p. č. 1923/2 -  trvalý travní porost o výměře 1022 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2138/93/RM/2017 Koupě id. podílu pozemku p. č. 2679/19 v k. ú. Dačice (81)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi podílu ve výši 1/2 části pozemku p. č. 2679/19 v k. ú. Dačice v zastavitelném území o výměře 4.193 m2 za kupní cenu ve výši 140 Kč/m2 podílu a odkoupení podílu ve výši 1/2 části pozemku p. č. 2679/19 v k. ú. Dačice  mimo zastavitelné území  o výměře 3.454 m2 za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2 podílu z výlučného vlastnictví ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2139/93/RM/2017 Koupě částí pozemků p. č. 899, p. č. 904/1 a p. č. 902 v k. ú. Malý Pěčín (90)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi částí pozemků v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░, jako prodávajícími, a to:

 • díl "d" o výměře 1738 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p. č. 899,
 • díl "e" o výměře 523 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p. č. 901/4 a 
 • díl "g" o výměře 9 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p. č. 902,

za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2140/93/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 2945/12 (77)I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit část usnesení č. 321/12/ZM/2016 ze dne 14. 9. 2016, a to bod I., odst. 2. ve znění:

"Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2945/12 o výměře 827 m2, odděleného z pozemku p. č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░, za kupní cenu ve výši 736.030 Kč (tj. 890 Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 2."
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2141/93/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 1614/2 v k. ú. Dačice (129)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 1614/2 - zahrada o výměře 112 m2, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░, každému k id. 1/2, za kupní cenu ve výši 61.320 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2142/93/RM/2017 Dodatky č. 1 k budoucím kupních smlouvám v rámci stavby "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích" (89)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o smlouvách budoucích kupních uzavřených pro stavbu "Silnice II/408 Vlašská, Komenského, nám. Republiky a Tyršova v Dačicích", mezi městem Dačice, jako budoucím kupujícím, a vlastníky předmětných pozemků, jako budoucími prodávajícími, a to:

 • pozemek p. č. 2811/7 o výměře 25 m2 - zapsaný na LV 11 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví paní ░░░░ (k id. 1/2), paní ░░░░ (k id. 1/4) a pana ░░░░ (k id. 1/4),
 • pozemek p. č. 2396/1 o výměře 18 m2 - zapsaný na LV 1846 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví paní ░░░░ (k id. 1/4), paní ░░░░ (k id. 1/4) a pana ░░░░ (k id. 1/2),
 • pozemek p. č. 1105 o výměře 7 m2 - zapsaný na LV 270 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ (k id. 1/2) a paní ░░░░ (k id. 1/2),
 • pozemek p. č. 2396/83 o výměře 76 m2 - zapsaný na LV 2681 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░,
 • pozemek p. č. 2431/17 o výměře 7 m2 - zapsaný na LV 1773 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░,
 • pozemek p. č. 1113 o výměře 16 m2 - zapsaný na LV 810 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░,
 • pozemek p. č. 2784/2 o výměře 7 m2 - zapsaný na LV 1708 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░,
 • pozemek p. č. 1103 o výměře 6 m2 - zapsaný na LV 231 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví pana ░░░░ (k id. 3/4) a paní ░░░░ (k id. 1/4),
 • pozemek p. č. 1107 o výměře 2 m2 - zapsaný na LV 245 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░,
 • pozemek p. č. 1115 o výměře 15 m2 - zapsaný na LV 3373 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░,
 • pozemek p. č. 1102/6 o výměře 10 m2 - zapsaný na LV 617 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░,
 • pozemek p. č. 1053/1 o výměře 11 m2 - zapsaný na LV 1602 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví pana ░░░░,
 • pozemek p. č. 1111 o výměře 4 m2 - zapsaný na LV 744 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví paní ░░░░,
 • pozemek p. č. 943 o výměře 12 m2 - zapsaný na LV 3370 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví paní ░░░░ (k id. 1/2) a manželů ░░░░ (k id. 1/2 v SJM),
 • pozemek p. č. 2810/7 o výměře 14 m2 - zapsaný na LV 260 pro obec a k. ú. Dačice jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ (k id. 1/2) a paní ░░░░ (k id. 1/2),
 • pozemek p. č. 3/1 o výměře 28 m2 - zapsaný na LV 1127 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, sídlem Krajířova 18, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 1. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2143/93/RM/2017 Dodatek č. 2 - Oprava komunikace v ulici Družstevní v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2017 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s, jako zhotovitelem, na akci "Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2144/93/RM/2017 Dodatek č. 7 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (92)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemky p. č. 2271/121 - orná půda o výměře 1060 m2 a p. č. 2271/122 - orná půda o výměře 4013 m2 v obci a k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 7.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2145/93/RM/2017 Prodloužení lhůty dočasnosti stávající stavby ČSPH Benzina na rohu ul. tř. 9. května a Dělnická v Dačicích
I. Rada města schvaluje odlišně - rada města souhlasí s prodloužením lhůty dočasnosti stávající stavby čerpací stanice pohonných hmot Benzina na rohu ul. tř. 9. května a ul. Dělnická v Dačicích do 31. 12. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2146/93/RM/2017 Směnné smlouvy v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikací Hostkovice - Dolní Němčice (24)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu bez finančního vyrovnání mezi městem Dačice a:

 společností Lučina, s. r. o, sídlem Dolní Němčice 80, jako vlastníkem částí pozemků o přibližné výměře 650 m2, a to p. č. 761/94, p. č. 761/98, p. č. 1131/54, p. č. 1131/56 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, zapsaných na LV 268, směnou za část pozemku p. č. 1015/2 o přibližné výměře 563 m2 a pozemek p. č. 921/2 o celkové výměře 93 m2, zapsaných na LV 10001, jako výlučné vlastnictví města Dačice,

░░░░ ░░░░, oba bytem ░░░░, jako podílovými spoluvlastníky (každý k id. 1/2), pozemku p. č. 1131/57 o celkové výměře 298 m2 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, zapsaném na LV 287, směnou za část pozemku p. č. 1015/2 o celkové výměře 298 m2 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, zapsaném na LV 10001, jako výlučné vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2147/93/RM/2017 Výsledky hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2017 a zhodnocení letní turistické sezóny
I. Rada města schvaluje zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2148/93/RM/2017 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na den 27. 01. 2018, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2149/93/RM/2017 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - přívěsu za osobní automobil NP-7, SPZ 76 JHH 50, inv. č. 000902892, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2150/93/RM/2017 Hodnocení turistické sezóny 2017 na Infocentru Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu hlavní turistické sezóny na IC Dačice v období 1. 6. - 30. 9. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2151/93/RM/2017 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlasu s přijetím finančního daru ve výši 10.179 Kč na úhradu stravného pro 4 žáky Základní školy Dačice, Neulingerova 108 na období od 2. 1. 2018 do 30. 6. 2018 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2152/93/RM/2017 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 11. 2017
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od  1. 11. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2153/93/RM/2017 Podpora dětí a mládeže - finanční dar
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru pro TJ Centropen Dačice z. s., IČ 42408385 ve výši 227.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2154/93/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 25/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2017 v těchto objemech: příjmy 1.153.792,40 Kč, výdaje 1.153.792,40 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2155/93/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 26/2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 26/2017 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2156/93/RM/2017 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK "Sušící skříň na oděv a sušící zařízení na obuv"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835,  jejímž předmětem je darování sušící skříně na oděv, v hodnotě 38.152 Kč a vysoušecí zařízení na obuv, v hodnotě 21.054 Kč, celková hodnota činí 59.206 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2157/93/RM/2017 Dar movitých věcí pro město Dačice
I. Rada města schvaluje bezplatné přijetí daru pěti kusů přileb HEROS Rozenbauer v celkové hodnotě 57.450 Kč od Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, zastoupený plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2158/93/RM/2017 Servisní a materiálová smlouva o zajištění provozu multifunkčního zařízení
I. Rada města schvaluje uzavření Servisní a materiálové smlouvy o zajištění provozu multifunkčního zařízení s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01  Dačice, IČ: 28160371.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2159/93/RM/2017 A.01.14. Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku
I. Rada města schvaluje k dalšímu rozpracování projektantem variantu "Režim obytné zóny".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2160/93/RM/2017 A.01.26 - Generel dopravy - výstupy z dopravní komise
I. Rada města schvaluje předání předložených návrhů dopravní komise na 93. zasedání Rady města Dačice firmě UDIMO spol. s r.o. k zapracování do Generelu dopravy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2161/93/RM/2017 A.03.10 Výstavba chodníku okolo "Vraždy" - výstup z dopravní komise
I. Rada města neschvaluje rozpracování varianty 2 řešení výstavby chodníku okolo "Vraždy", protože je tato varianta v rozporu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy

II. Rada města schvaluje vyhledání dalších variant řešení chodníku okolo rybníku Vražda z ulice Hradecké směrem ke koupališti s ohledem na jejich soulad s vyjádřeními orgánů státní správy a na výši vynaložených finančních prostředků.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru