Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2018/105

USNESENÍ 105.zasedání rady města Dačice
konané dne 4.4.2018 v zasedací místnosti rady

 

2480/105/RM/2018 Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 3/I s firmou Trojstav
I. Rada města neschvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené 24. 11. 2017 s firmou TROJSTAV s.r.o. Telč na  pronájem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích  dohodou k 30. 4. 2018 s tím, že v případě, že bude na tyto prostory uzavřena nájemní smlouva s novým zájemcem, bude smlouva s firmou TROJSTAV s.r.o. Telč ukončena dohodou před uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2481/105/RM/2018 Souhlas s umístěním sítě elektronických komunikací v budovách čp. 41/I, 189/V, 190/V, 200/V a čp. 144/II.
Rada města schvaluje udělení  souhlasů firmě STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, Č. Budějovice  s umístěním sítě elektronických komunikací v budovách čp. 41/I na Palackého nám., čp. 189/V a 190/V v Komenského ulici, čp. 200/V v Sokolské ulici a čp. 144/I v Neulingerově ulici v Dačicích, za úhradu 3.000 Kč za připojení každého domu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předložených souhlasů firmě STARNET, s.r.o. s umístěním sítě elektronických komunikací v budovách čp. 41/I na Palackého nám., čp. 189/V a 190/V v Komenského ulici, čp. 200/V v Sokolské ulici a čp. 144/I v Neulingerově ulici v Dačicích, za úhradu 3.000 Kč za připojení každého domu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2482/105/RM/2018 Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 4/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 4/I na Palackého nám. v Dačicích - tj. prodejny, kanceláře, dvou skladů a sociálního zařízení o celkové ploše 89,43 m2 pro prodej knih, audio a video nosičů, kalendářů a podobného sortimentu s ░░░░ ░░░░, Dačice,  od 5. 4. 2018 na dobu neurčitou,  za nájemné 19 474 Kč/čtvrtletí s tím, že s platností od 1. 4. 2019 bude nájemné každý rok valorizováno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSU za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 4/I na Palackého nám. v Dačicích  s ░░░░ ░░░░, Dačice,  od 5. 4. 2018 na dobu neurčitou,  za nájemné 19 474 Kč/čtvrtletí s tím, že s platností od 1. 4. 2019 bude nájemné každý rok valorizováno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSU za předchozí kalendářní rok.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2483/105/RM/2018 A.04.06 - Kanalizační sběrač Toužín
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce "Kanalizační sběrač Toužín", na kterou byla MZe akceptována žádost o poskytnutí podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2484/105/RM/2018 Vyhlášení VŘ - A.04.06 "Kanalizační sběrač Toužín"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Kanalizační sběrač Toužín" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. členy komisí pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Kanalizační sběrač Toužín".
 3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Kanalizační sběrač Toužín".
 4. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení akce s názvem "Kanalizační sběrač Toužín".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2485/105/RM/2018 Plná moc - A.04.06 "Kanalizační sběrač Toužín"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti STAVONA Tender, spol. s r.o. k zastupování města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace výběrového řízení s názvem "Kanalizační sběrač Toužín".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci STAVONA Tender, spol. s r.o. k zastupování města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace výběrového řízení s názvem "Kanalizační sběrač Toužín".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2486/105/RM/2018 Vyhlášení VZ - "A.03.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací akce s názvem "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2487/105/RM/2018 Plná moc - A.03.05 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava, IČO: 02850311 k administraci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín".
II. Rada města pověřuje starostu města k podpisu plné moci mezi městem Dačice a společností STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava, IČO: 02850311.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2488/105/RM/2018 Vyhodnocení VZ na akci - B.01.24 Modernizace výtahu školní jídelny

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Modernizace výtahu školní jídelny" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Schindler CZ, a. s., IČO: 271 27 010,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Schindler CZ, a. s., IČO: 271 27 010, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 686.000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Schindler CZ, a. s., IČO: 271 27 010, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 686.000 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2489/105/RM/2018 D.01.18 - Zateplení domu 200/V, Sokolská
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce "Zateplení domu 200/V, Sokolská".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2490/105/RM/2018 Směna částí pozemků v k. ú. Bílkov (29)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 572/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 180 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za část pozemku p. č. 571/3 - zahrada o výměře 10 m2, do výlučného vlastnictví města Dačice, s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice ve výši 190,- Kč/m2 s přičtením nákladů spojených s realizací prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2491/105/RM/2018 Prodej pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (148)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 21/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 739 m2, p. č. 263 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 217 m2, p. č. 782/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 425 m2 a p. č. 802 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m2, do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2492/105/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu "11010-071267 0415/17 Technologické centrum Dačice" (191)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, jako oprávněným, spočívající v právu umístění podzemního komunikačního vedení veřejné sítě - optického kabelu v HDPE, rozvaděče a optické spojky na pozemcích p. č. 2771/8, p. č. 2771/7 a p. č. 2271/31 v obci a k. ú. Dačice. Smlouva se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 4.400,- Kč bez DPH a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2493/105/RM/2018 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice a k. ú. Lipolec (209)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení, pro stavby:
"Dačice, Holoubková, Kubeš - příp. NN" na pozemcích p. č. 2271/7, p. č. 2271/28, p. č. 2271/44, p. č. 2271/45, p. č. 2271/57, p. č. 2271/58, p. č. 2271/184, p. č. 2771/8, p. č. 2271/183, p. č. 2271/121 zapsaných na LV 10001 pro obec a katastrální území Dačice jako výlučné vlastnictví města Dačice. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 34.500,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 1,
"Lipolec - vodovod. šachta - přípojka NN" na pozemku p. č. 870/1 zapsaném na LV 10001 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec jako výlučné vlastnictví města Dačice. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 4.600,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 4,
"Dačice, Správka - přípojka NN" na pozemku p. č. 804/5 zapsaném na LV 10001 pro obec a katastrální území Dačice jako výlučné vlastnictví města Dačice. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 2.800,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 7,
"Dačice, Správka - přípojka NN" na pozemku p. č. 804/11,  zapsaném na LV 3308 pro obec a katastrální území Dačice ve vlastnictví města Dačice s právem hospodařit se svěřeným majetkem obce na základě zřizovací listiny pro Základní školu, Komenského 7, 380 01 Dačice. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 1.200,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 10.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2494/105/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 219/4 v k. ú. Malý Pěčín (210)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 219/4 v k. ú. Malý Pěčín mezi sdružením SH ČMS - SDH Malý Pěčín, sídlem Malý Pěčín 30, 380 01 Dačice, jako oprávněným a městem Dačice, jako povinným, spočívající v právu oprávněného mít na Dotčeném pozemku umístěný kamennou pomník "Pomník obětem válečných konfliktů", tento pomník udržovat a provádět na něm opravy a údržbu. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2495/105/RM/2018 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku v k. ú. Velký Pěčín (119)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku za účelem realizace stavby "Oprava mostu přes Moravskou Dyji, Velký Pěčín" mezi městem Dačice, jako investorem, a vlastníky níže uvedených pozemků:
pozemek p. č. st. 20 zapsaný na LV 20 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín ve vlastnictví (SJM) ░░░░ ░░░░ podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
pozemek p. č. 29/1 zapsaný na LV 112 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o právu provést stavbu v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2496/105/RM/2018 Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích - vyhlášení výběrového řízení
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2497/105/RM/2018 Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice II
I. Rada města schvaluje

 1. z důvodu havarijního stavu přímé zadání stavebních prací "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice II", firmě Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO:72091444, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČO:72091444, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 029 239,39 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČO: 72091444.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2498/105/RM/2018 Dodatek č. 1- Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2018 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČO: 72091444, jako zhotovitelem, na akci "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2499/105/RM/2018 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2018 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2500/105/RM/2018 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2018) dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2501/105/RM/2018 Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Dačice
I. Rada města bere na vědomí stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dačice ve výši 400 Kč měsíčně za 1 dítě s účinností od 1. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2502/105/RM/2018 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice včetně přílohy č. 1 Analytická část dle předloženého návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2503/105/RM/2018 Žádost o předfinancování projektu MAP Dačice II
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí bezúročné zápůjčky MAS Česká Kanada o.p.s., IČ 28158717 za účelem předfinancování projektu MAP Dačice II pro ORP Dačice z výzvy MŠMT (OPVVV) č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II ve výši 1.300.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2504/105/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v těchto objemech: příjmy 970.000,00 Kč, výdaje 2.375.000,00 Kč, financování 1.405.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2505/105/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 7/2018 v těchto objemech: příjmy 2.700.000,00 Kč, výdaje 7.159.000,00 Kč, financování 4.459.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2506/105/RM/2018 Nakládání se směsnými plasty - změna cenového ujednání
I. Rada města schvaluje návrh Dodatku č. 15 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 010/95 ze dne 21. 07. 1995 (dále jen "Dodatek č. 15").
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku č. 15 v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2507/105/RM/2018 Zápis do kronik za rok 2017
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2508/105/RM/2018 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Dačická kostka
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Dačická kostka ve výši 10.000 Kč uzavíranou mezi Nadací Život umělce na straně poskytovatele a Městem Dačice na straně příjemce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2509/105/RM/2018 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Házení kozla z věže
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Házení kozla z věže ve výši 10.000 Kč uzavíranou mezi Nadací Život umělce na straně poskytovatele a Městem Dačice na straně příjemce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2510/105/RM/2018 Regenerace MPR a MPZ 2018 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města schvaluje rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 755.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 následovně:
Měšťanský dům čp. 42/I, rej. č. ÚSKP 22759/3-1823, vlastník Klang s. r. o, Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00  Praha 2, Oprava vstupního prostoru domu (mázhauz) - replika vstupních dveří, ostatní výplně dveří, odstranění nepůvodních prvků, výše státní finanční podpory 245.000,00 Kč.
Měšťanský dům čp. 12/I, rej. č. ÚSKP 15433/3-1819, vlastník ░░░░ ░░░░, Osekání obkladů soklu, vybourání oken a výroba a montáž dřevěných špaletových oken, výše státní finanční podpory 60.000,00 Kč.
Stará radnice čp. 1/I, Rej. č. 22560/3-1816, vlastník Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13  Dačice,  Oprava jihovýchodní fasády a fasády věže, výše státní finanční podpory 450.000,00 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2511/105/RM/2018 Regenerace MPR a MPZ 2018 - příspěvek z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 95.000,00 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2018 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2512/105/RM/2018 Určení kandidáta Města Dačice v dozorčí radě a delegace zástupce na VH Teplospol a.s. Jindřichův Hradec
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 • navrhnout zástupce města místostarostu Bc. Miloše Nováka na funkci člena dozorčí rady Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec. 
 • delegovat Bc. Miloše Nováka jako zástupce akcionáře za Město Dačice pro jednání, hlasování na valných hromadách Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec 

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru