Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/75

USNESENÍ z 75.zasedání rady města Dačice
konané dne 5.5.2021 v zasedací místnosti rady

1417/75/RM/2021 Pronájem jedné místnosti ve dvorní části budovy na Pal. náměstí 58/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. Martou Tůmovou, IČ: 721 22 951, ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor. Jedná se o jednu místnost s WC a chodbou ve dvorní části budovy Pal. náměstí 58/I o ploše 31 m2 od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou pro provozování finančního poradenství za dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 7 750 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2022 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s p. Martou Tůmovou, IČ: 721 22 951, ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor. Jedná se o jednu místnost s WC a chodbou ve dvorní části budovy Pal. náměstí 58/I o ploše 31 m2 od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou pro provozování finančního poradenství.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1418/75/RM/2021 Prominutí části z nájemného za 1. čtvrtletí r. 2021
I. Rada města rozhoduje o prominutí části dluhu na nájemném za užívání prostor sloužících k podnikání v budovách města Dačic za 1. čtvrtletí 2021 ve výši 50 %, který mají vůči městu:

Petr Holomý, IČ: 68530455, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 1. 1999. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 58/I Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 21 027 Kč. Prominutá část dluhu činí 10 513,50 Kč.

Luboš Strachota, IČ: 12900401, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 7. 2003. Předmětem nájmu je prostor V Kaštanech č. p. 17/II v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 10 317 Kč. Prominutá část dluhu činí 5 158,50 Kč.

František Procházka, IČ: 67147127, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 4. 2018. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 4/I Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 20 440 Kč. Prominutá část dluhu činí 10 220 Kč.

Jana Chmelíčková, IČ: 74480952, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 5. 2007 do 28. 2. 2021. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 58/I Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 6 565 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 151,50 Kč.

Věra Čechová, IČ: 63240831, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 1997. Předmětem nájmu je prostor v budově č. p. 58/I Pal. náměstí v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 5 397 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 698,50 Kč.

Michaela Přívětivá, IČ: 06424007, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 5. 2018. Předmětem nájmu je místnost č. 147 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 9 039 Kč. Prominutá část dluhu činí 4 519,50 Kč.

Hana Nováková, IČ: 09362801, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 2020. Předmětem nájmu je místnost č. 144 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 4 220 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 110 Kč.

Lenka Staňková, IČ: 88500586, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 7. 2019. Předmětem nájmu je místnost č. 53, 54 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 6 626 Kč. Prominutá část dluhu činí 3 313 Kč.

Eva Láníková, IČ: 72149663, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 2016. Předmětem nájmu je místnost č. 125 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 4 172 Kč. Prominutá část dluhu činí 2 086 Kč.

Šárka Mátlová, IČ: 07423951, ░░░░ ░░░░, na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 2020. Předmětem nájmu je místnost č. 114 v objektu Pal. náměstí č. p. 3/I v Dačicích. Nájemné za 1. čtvrtletí 2021 činí 7 847 Kč. Prominutá část dluhu činí 3 923,50 Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1419/75/RM/2021 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby"

I. Rada města schvaluje

  1. zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. pověření osob určených pro elektronické otevírání nabídek a členů komise pro hodnocení nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a jejich náhradníků v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby",
  3. předpokládaný harmonogram zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1420/75/RM/2021 Plná moc k PD - VO Toužín, osvětlení přechodů pro chodce a školní družina u ZŠ B. Němcové

I. Rada města schvaluje

  1. udělení plných mocí společnosti SETO, spol. s r. o., sídlem Hradecká 17, 380 01 Dačice, IČ: 46683461 k zastupování města Dačice ve věci zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a souhlasů vlastníků dotčených pozemků k projektovým dokumentacím staveb "Rekonstrukce VO Toužín" a "Osvětlení přechodů pro chodce" pro vydání územního souhlasu.
  2. udělení plné moci společnosti DELTA projekt s. r. o., IČ: 25160150, sídlem Havlíčkovo nám. 104, 380 01 Dačice k zastupování města Dačice ve věci zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci stavby "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové" pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem těchto plných mocí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1421/75/RM/2021 Plná moc "D.01.28 - Zastavovací studie Hostkovice - RD"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci projekční kanceláři Delta projekt s. r. o., IČ: 251 60 150, sídlem Havlíčkovo náměstí 104, 380 01 Dačice k zastupování Města Dačice, ve věci obstarání vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a všech dalších úkonů potřebných pro zaevidování územní studie s názvem "Územní studie Hostkovice", vyjma podání žádosti o zaevidování studie Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, oddělením územního plánování.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1422/75/RM/2021 Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na spolufinancování projektové přípravy akce "A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec"

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1.schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 780 256,80 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky na spolufinancování projektové přípravy akce "A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec" a pověřit starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1423/75/RM/2021 Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1424/75/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1425/75/RM/2021 Zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP - ZŠ Dačice, Komenského 7
I. Rada města souhlasí se zařazením investičních záměrů školy do Strategického rámce MAP Dačice 2 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1426/75/RM/2021 Použití prostředků rezervního fondu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití prostředků rezervního fondu Mateřské školy Dačice na pořízení nerezového jednodřezu do školní kuchyně na pracovišti v ul. Bratrská ve výši    23 800 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1427/75/RM/2021 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2021) dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1428/75/RM/2021 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění vozidla v KPS č. 6800120326
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 6800120326 o pojištění vozidla v KPS.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1429/75/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 9/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 v těchto objemech: příjmy 1.938.765,22 Kč, výdaje 1.888.765,22 Kč, financování - 50.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1430/75/RM/2021 Koupě pozemku p. č. 1131/25 v k. ú. Dolní Němčice - Hostkovice (111)I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 1131/25 v k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice jako kupujícím a panem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako prodávajícím, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1431/75/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (390)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, pro účely uložení distribuční soustavy v rámci stavby "Bílkov - Tekaben - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 530/21, p. č. 533/5 a p. č. 559/1 v obci Dačice a k. ú. Bílkov, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1432/75/RM/2021 Výpověď smlouvy o dodávce elektřiny - Správa železnic, s. o.I. Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o připojení odběrného zařízení zákazníka ze sítí nízkého napětí č. 118090-1 a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi č. 118090-2 ze dne 11. 10. 2018 mezi městem Dačice a Správou železnic, státní organizací, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výpovědi.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1433/75/RM/2021 Plná moc - Oprava objektů v okolí Lipoleckého potoka
I. Rada města schvaluje udělení plné moci panu Ing. Vítu Pučálkovi, ░░░░ ░░░░, IČ: 04373863 k zastupování města Dačice při jednáních s právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, vyjádření a stanovisek potřebných pro vydání stavebního povolení na akci "Oprava objektů v okolí Lipoleckého potoka".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1434/75/RM/2021 Schválení výše ceny za pronájem pozemků v majetku města Dačice
I. Rada města schvaluje obvyklou výši ceny za pronájem / pacht pozemků v majetku města Dačice, které spadají pod správu OSM, za účelem užívání jako zahrada, k uskladnění dřeva nebo umístění movitého majetku, a to 14 Kč/m2/rok pro fyzické osoby. Zároveň si rada města vyhrazuje možnost v odůvodněných případech schválit nájemné / pachtovné v jiné výši.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1435/75/RM/2021 Schválení prodeje suchých stromů samotěžbou
I. Rada města schvaluje prodej 10 ks suchých modřínů z pozemku p. č. 1480 v k. ú. Dačice panu ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou odborným lesním hospodářem Ing. Kamilem Kupcem, tj. 1395 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1436/75/RM/2021 Výpůjčka pozemku - Palackého náměstí, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2747 v k. ú. Dačice na období 17. 5. 2021 - 26. 9. 2021 dle přílohy č. 1 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1437/75/RM/2021 Schválení formy prodeje nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Octavia II
I. Rada města schvaluje prodej nepotřebného majetku, osobního automobilu Škoda Octavia II, r. v. 2007, inv. č. 000901237, prostřednictvím oslovení autobazarů a veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1438/75/RM/2021 Výroční zpráva za rok 2020 - Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2020 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1.
Celkové náklady za rok 2020 byly ve výši 33 885 168,52 Kč a výnosy ve výši 34 533 915,57 Kč. Hospodářský výsledek po zdanění je zisk ve výši 648 747,05 Kč. 
II. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady účetní závěrku za rok 2020 a převod zisku ve výši 648 747,05 Kč na kalamitní fond.
III. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1439/75/RM/2021 Výroční zpráva za rok 2020 - Technické služby Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje

  1. v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2020 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2020, tj. zisk ve výši 409 995,62 Kč bude převeden na účet 427 - Fond výstavby a údržby majetku,
  2. v kompetenci valné hromady rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2021.

II. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru