Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/122

USNESENÍ z 122.zasedání rady města Dačice
konané dne 17.8. 2022 v zasedací místnosti rady


2228/122/RM/2022 Dohoda o ukončení výpůjčky bytu č. 7 v ul. Sokolská 200/V
I. Rada města schvaluje ukončení výpůjčky bytu č. 7 v domě 200/V v ul. Sokolská s paní ░░░░ ░░░░ dohodou k 31. 8. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení výpůjčky bytu č. 7 v domě 200/V v ul. Sokolská s paní ░░░░ ░░░░ k 31. 8. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2229/122/RM/2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2022 - restaurování varhan
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2022 na akci obnovy Restaurování varhan z kostela sv. Antonína Paduánského, v areálu kláštera Bosých Karmelitek Dačice - III. etapa.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2230/122/RM/2022 Knihovna Matěje Mikšíčka - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022, změna čerpání fondů organizace
I. Rada města schvaluje

 1. změnu závazného ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka v roce 2022 - změnu části příspěvku na provoz hlavní činnosti na příspěvek na investice ve výši 95 000 Kč. Příspěvky zřizovatele na rok 2022 po této změně jsou následující:
  příspěvek zřizovatele na provoz hlavní činnosti: 3 718 000 Kč, 
  příspěvek zřizovatele na investice: 95 000 Kč,
 2. použití investičního fondu příspěvkové organizace v roce 2022 ve výši 165 000 Kč,
 3. použití rezervního fondu příspěvkové organizace v roce 2022 ve výši 43 000 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2231/122/RM/2022 Knihovna Matěje Mikšíčka - aktualizace odpisového plánu - od 1. 9. 2022
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Knihovny Matěje Mikšíčka rok 2022 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2232/122/RM/2022 Výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka ke 30. 6. 2022
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka ke dni 30. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2233/122/RM/2022 Darovací smlouva - přijetí peněžního daru na akci Dačická řežba od obce Třebětice
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 15 000 Kč od obce Třebětice, se sídlem Třebětice čp. 11, 380 01 Dačice, IČ: 00666548, který je určený na realizaci akce Dačická řežba v roce 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2234/122/RM/2022 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.02.57 Rozšíření skateparku

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rozšíření skateparku" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 01 České Budějovice, IČ: 48035599,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 01 České Budějovice, IČ: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 327 830,52 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 01 České Budějovice, IČ: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 327 830,52 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2235/122/RM/2022 Vyhodnocení VZ na akci - Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky fyzické osobě Pavel Diviš, ░░░░ ░░░░, IČ 65847377 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.857.016,06 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - fyzickou osobou Pavel Diviš, ░░░░ ░░░░, IČ 65847377 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.857.016,06 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s fyzickou osobou Pavel Diviš, ░░░░ ░░░░, IČ 65847377, ale až po schválení rozpočtového opatření v zastupitelstvu města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2236/122/RM/2022 Dodatek č. 1 ke SOD - Dětské dopravní hřiště v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2022 se společností AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, na akci "Dětské dopravní hřiště v Dačicích", kterým se prodlužuje lhůta pro provedení stavby o 24 dní.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, na akci "Dětské dopravní hřiště v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2237/122/RM/2022 Dodatek č. 2 ke SOD - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v domě č. p. 15, ul. Krajířova
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 4. 2022 se společností Stylově s. r. o., IČO: 096 22 543, spočívající v realizaci stavby ,,Zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v domě č. p. 15, ul. Krajířova", kterým se mění předmět smlouvy a snižuje celková cena za dílo o 2 908,39 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 4. 2022 se společností Stylově s. r. o., IČO: 096 22 543.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2238/122/RM/2022 Přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Národní obnovy na projekt A.04.67 "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 3 314 340 Kč na realizaci projektu "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2239/122/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (nadace)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelní Dačice, Boženy Němcové 213, ve výši 20 596 Kč na úhradu stravného pro 8 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108, 1 žáka Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 a 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského 7 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2240/122/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 19/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2022 v těchto objemech: příjmy -510.770,00 Kč, výdaje 550.478,99 Kč, financování 1.061.248,99 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2241/122/RM/2022 Pronájem prodejního stánku a části parcely 2749 k. ú. Dačice (177)
I. Rada města schvaluje pronájem movité věci - prodejního stánku o rozměru 300 x 210 cm, umístěného na pozemku p. č. 2749 v obci a k. ú. Dačice a současně nemovité věci - části pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Dačice na období od 18. 11. 2022 do 31. 01. 2023, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2242/122/RM/2022 Výpůjčka části budovy čp. 21, jež je součástí pozemku p. č. st. 24 v k. ú. Chlumec u Dačic (177)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitosti v obci Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic, a to části budovy čp. 21 (objekt bývalé prodejny), jež je součástí pozemku p. č. st. 24 v k. ú. Chlumec u Dačic, mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a SH-ČMS SDH Chlumec, se sídlem Chlumec čp. 21, 380 01 Dačice, IČ: 69100233, jako vypůjčitelem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2243/122/RM/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (305)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v uložení inženýrské sítě kabelového vedení vysokého napětí, uzemnění a elektrického pilíře na pozemku p. č. 2798 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, VO cesty z vlak. nádraží Za Lávky" mezi městem Dačice, jako oprávněným a vlastníkem stavby, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako povinným a vlastníkem nemovitosti, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2244/122/RM/2022 Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Malý Pěčín (307)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v uložení inženýrské sítě kabelového vedení a stožáru veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1002/1 v k. ú. Malý Pěčín pro stavbu "Malý Pěčín - přeložka části VO", uzavřená mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1002/1 v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2245/122/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Prodloužení vodovodního řadu k. ú. Hradišťko u Dačic" (431)
I. Rada města ruší usnesení č. 2138/117/RM/2022.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci stavby "Prodloužení vodovodního řadu k. ú. Hradišťko u Dačic", a to:

budoucí věcné břemeno spočívající ve vybudování vodovodního řadu na pozemku p. č. 794/1 v obci Dačice a k. ú. Hradišťko u Dačic, mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Prodloužení vodovodního řadu k. ú. Hradištko Dačic".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2246/122/RM/2022 Dohoda o náhradách za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí Dohodu o náhradách za zřízení věcných břemen na uložení technické infrastruktury (sítí) do pozemků ve vlastnictví měst a obcí a o součinnosti při jednání s Energetickým regulačním úřadem, uzavřenou 20. 6. 2022 mezi společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873, 602 00 Brno a městem Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města schvaluje, aby smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen mezi městem Dačice a společností EG.D., a. s. vycházely z nacenění dle této dohody.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2247/122/RM/2022 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (435 - 447)

I. Rada města schvaluje "Lipolec, Žabenská - kabelové vedení NN" na pozemku p. č. 48/2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

"Dačice, Novotný - kabel. vedení NN" na pozemku p. č. 2691/2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,

"Dolní Němčice, sportoviště - přípojka NN" na pozemcích p. č. 1131/27 a p. č. 451/1 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice  a k. ú. Dolní Němčice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,

Dačice, Pekárková - kabelové vedení NN" na pozemku p. č. 2324/20 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

"Dačice, Čurdová - kabelové vedení NN" na pozemku p. č. 2721/4 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,

"Borek - VN, TS, NN" na pozemcích p. č. 279/1 a p. č. 560/6 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Borek u Dačic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,

Dačice, Göthova 149 - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 12, p. č. 2790/1, p. č. 2792 a p. č. 2793/1 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Borek u Dačic, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,

"Dačice, propoj kabel. vedení VN" na pozemku p. č. 1925/22 zapsaném na LV 3650 jako podílové spoluvlastnictví k id. 5/6 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,

"Velký Pěčín, PAMMO - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 45/1, p. č. 494/10, p. č. 494/2, p. č. 494/4, p. č. 494/5, p. č. 508/2, p. č. 52, p. č. 546/1 a p. č. 558 zapsaných na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,

"Dačice, Město - přeložka kabel. ved. NN" na pozemcích p. č. 2429/160, p. č. 2429/177, p. č. 2429/180, p. č. 2705/8 a p. č. 759/2 zapsaných na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10,

"Dačice, propoj kabel. vedení VN" na pozemcích p. č. 1646, p. č. 1923/4, p. č. 1925/21, p. č. 1971/52, p. č. 2690/3, p. č. 2691/2, p. č. 2694/1, p. č. 2694/4, p. č. 2724/11 a p. č. 2730/1 zapsaných na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 11,

"Dačice, ZTV Za Školou - VN, TS, NN" na pozemcích p. č. 1904/2 p. č. 1908/3, p. č. 1923/4, p. č. 1924/2, p. č. 1971/52, p. č. 1971/53, p. č. 2692, p. č. 2694/1 a p. č. 2694/4 zapsaných na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 12,

"Dačice, ZTV Za Školou - VN, TS, NN" na pozemcích p. č. 1910/1, p. č. 1910/2, p. č. 1915/1, p. č. 1915/2, p. č. 1915/3, p. č. 1923/1, p. č. 1923/2, p. č. 1923/3, p. č. 1923/5, p. č. 1954/1, p. č. 1955/2, p. č. 1958/2, p. č. 1958/3, p. č. 1971/32, p. č. 1971/35, p. č. 1971/36, p. č. 1971/38, p. č. 1971/39, p. č. 1971/40, p. č. 1971/42, p. č. 1971/43, p. č. 1971/45, p. č. 1971/46, p. č. 1971/48, p. č. 1971/49, p. č. 1971/50, p. č. 1971/51 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 13.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2248/122/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (448)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černé Pole, jako budoucím oprávněným, pro stavbu "Rek. STL Dačice, ul. U Stadionu" na pozemcích p. č. 2432/2, p. č. 2432/3, p. č. 2433/22, p. č. 2433/25, p. č. 2433/27, p. č. 2433/4, p. č. 2433/6, p. č. 2434/12, p. č. 2820/1 a p. č. 2821/10 v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2249/122/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice (449)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Rodinný dům čp. 30 Dačice p. č. 323, přípojky kanalizace a vodovodu" spočívající v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky v rámci této stavby, a to na služebném pozemku p. č. 2743/1 - ostatní plocha, ve prospěch panujících pozemků p. č. 2743/4 - ostatní plocha a  p. č. 323 - zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu s čp. 30 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a podílovými spoluvlastníky, každý k id. 1/2, panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucími oprávněnými a investory, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2250/122/RM/2022 Stanovení minimálního pachtovného za užívání VH majetku pro společnost ČEVAK a.s. na rok 2023
I. Rada města schvaluje výši minimálního pachtovného za užívání vodohospodářského majetku města Dačice na rok 2023 pro společnost ČEVAK a.s., a to ve výši 6 829 106,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2251/122/RM/2022 Dodatek č. 1 - Oprava mostu přes Volfířovský potok
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2022 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou HOCHTIEF, a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, jako zhotovitelem, na akci "Oprava mostu přes Volfířovský potok", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2252/122/RM/2022 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Vydří
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu obecní hranice mezi obcí Dačice a katastrálním územím Prostřední Vydří a obcí a katastrálním územím Kostelní Vydří, dle přílohy usnesení č. 1. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2254/122/RM/2022 Průběžná zpráva o stavu městských lesů a záměry hospodaření v nich v roce 2022
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí průběžnou zprávu o stavu městských lesů v roce 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
2
2
3
5
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
4
24
6
25
4
26
3
27
4
28
3
29
5
1
5
2
6
3
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru