Obsah

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají

 • ústně - v kanceláři tajemníka Městského úřadu Dačice
 • písemně - osobně v kanceláři tajemníka Městského úřadu Dačice nebo poštou na adresu městského úřadu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
 • elektronickým podáním: e-podatelna@dacice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 384 401 215 

Úřední hodiny kanceláře Městského úřadu Dačice

pondělí: 8:00 - 17:00 h
středa: 8:00 - 17:00 h
pátek: 8:00 - 14:00 h

Vyřizování žádosti

Kdo může o informaci požádat

 • každá fyzická nebo právnická osoba - nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • povinným subjektem jsou ve smyslu zákona územní samosprávné celky a jejich orgány, tzn. město Dačice a jeho orgány: zastupitelstvo, rada, starosta, městský úřad, městská policie, zvláštní orgány města...)

Kdy informaci neposkytne

 • jedná-li se o názory, budoucí rozhodnutí či vytváření nových informací;

 • jedná-li se o informace, které nelze poskytnout a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, uvedené v § 7 - 11 zákona č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů, informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, informace o probíhajícím trestním řízení apod.)

Co musí písemná žádost obsahovat

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

a) kterému povinnému subjektu je určena;

b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;

c) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého     
    pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, pak adresa bydliště;

d) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla;

e) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická     
    adresa), liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo sídla.

Postup při vyřízení žádosti

 1. V případě nedostatku informací o žadateli, který brání dalšímu postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

 2. V případě nesrozumitelné nebo příliš obecné žádosti, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

 3. Jestliže se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, ten žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

 4. Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřební licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává.

 5. Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to jen ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

 6. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

 7. Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Opravné prostředky

Odvolání

 • V případě, kdy povinný subjekt vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
 • Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu (Krajský úřad Jihočeského kraje) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

           Stížnost může ústně nebo písemně podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci;    

b) kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny za poskytnutí informace.

Postup při vyřízení stížnosti

 • Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace; sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu nebo v případě sdělení o požadované úhradě a její výši;

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Hrazení nákladů za poskytnuté informace

V souvislosti s poskytováním informací je město Dačice oprávněno dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádat úhradu nákladů, které jsou spojené s pořízením kopie, opatřením technických nosičů dat a zasláním informací žadateli, nebo žádat úhradu odměny dle § 14a, pokud je informace poskytována na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše předpokládané úhrady bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.