Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Žádost o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají

 • ústně - v kanceláři tajemníka Městského úřadu Dačice
 • písemně - osobně v kanceláři tajemníka Městského úřadu Dačice nebo poštou na adresu městského úřadu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
 • elektronickým podáním: e-podatelna@dacice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 384 401 215 

Úřední hodiny kanceláře Městského úřadu Dačice

 • pondělí: 8:00 - 17:00 h
 • středa: 8:00 - 17:00 h
 • pátek: 8:00 - 14:00 h

Vyřizování žádosti

Kdo může o informaci požádat

 • každá fyzická nebo právnická osoba - nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • povinným subjektem jsou ve smyslu zákona územní samosprávné celky a jejich orgány, tzn. město Dačice a jeho orgány: zastupitelstvo, rada, starosta, městský úřad, městská policie, zvláštní orgány města...)

Kdy informaci neposkytne

 • jedná-li se o názory, budoucí rozhodnutí či vytváření nových informací;

 • jedná-li se o informace, které nelze poskytnout a informace, jejichž poskytnutí je omezeno, uvedené v § 7 - 11 zákona č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů, informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, informace o probíhajícím trestním řízení apod.)

Co musí písemná žádost obsahovat

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

a) kterému povinnému subjektu je určena;

b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;

c) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého     
    pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, pak adresa bydliště;

d) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla;

e) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická     
    adresa), liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo sídla.

Postup při vyřízení žádosti

 1. V případě nedostatku informací o žadateli, který brání dalšímu postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

 2. V případě nesrozumitelné nebo příliš obecné žádosti, vyzve povinný subjekt žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

 3. Jestliže se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, ten žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

 4. Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřební licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává.

 5. Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to jen ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

 6. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

 7. Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Opravné prostředky

Odvolání

 • V případě, kdy povinný subjekt vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
 • Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu (Krajský úřad Jihočeského kraje) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

           Stížnost může ústně nebo písemně podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci;    

b) kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny za poskytnutí informace.

Postup při vyřízení stížnosti

 • Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace; sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu nebo v případě sdělení o požadované úhradě a její výši;

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Hrazení nákladů za poskytnuté informace

V souvislosti s poskytováním informací je město Dačice oprávněno dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádat úhradu nákladů, které jsou spojené s pořízením kopie, opatřením technických nosičů dat a zasláním informací žadateli, nebo žádat úhradu odměny dle § 14a, pokud je informace poskytována na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Výše předpokládané úhrady bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru